caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/86701/034494_Streichputz.png

Caparol Streichputz

Matt, täitev dispersioon-plastikmass sise- ja välisfassaadide plastiliseks viimistlemiseks

Kasutusala

Ilmastikukindlaks, paksukihiliseks, peenplastiliseks fassaadiviimistluseks. Sobib suurepäraselt krobeliste või ebaühtlaselt maha silutud krohvide ühtlustamiseks ja katmismassiks pritsmosaiikide ja sgraffito-imitatsioonide teostamisel.
Sisepindadel annab Caparol-Streichputz robustse viimistluskihi, mis on eriti vastupidav mehaanilisele koormusele.

Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ilmastikukindel
  • Vett-tõrjuv: EVS EN 13300, klass 2 (≥5–20 µm)
  • Hõõrdekindel DIN 53778 järgi
  • Pingevaba ka paksemate kihtide puhul, ei pragune kuivades
  • Tugev ja vastupidav löökidele
  • Hästi täitev
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
  • Kunstvahakrohv: DIN 18558 – POrg.1

Sideaine

Kunstdispersioon DIN 55945

Pakend/ pakendi suurus

16 kg

Värvitoonid

Loomulik valge.
Max 30 % AVA-Amphibolin täistoon- ja toonimisvärvidega või CapaColor toonimisvärvidega toonitav. Suuremad värvitoonikogused mõjutavad struktureerimisvõimalusi. Materjali ise toonides, segada kogu vajaminev kogus omavahel, et vältida värvitoonierinevusi. 100 kg ja suuremate koguste vajadusel on toonimist võimalik tellida tootjalt. Toonitav ColorExpressi toonimismasinates (Capalac mix) suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni 70. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid võivad olla väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide korral soovitatav katta pind eelnevalt sarnase, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võib osutuda vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: C
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Suurim tera suurus

<300 µm, S2

Tihedus

ca 1,6g/cm3

Kuivanud kihi paksus

200-400 µm, E4

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

(w-väärtust): 0,05 [kg/(m2· h0,5)] (madal), W3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegu gruppidest PII ja PIII
Kindlaid, normaalse imavusega krohvid ei vaja ettevalmistamist.

Jämedapoorilistele, liivastele, imavatele krohvidele teha kruntkiht OptiGrund E.L.F. või CapaSol’iga. Värsked krohvid peavad ca 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures enne edasist töötlemist seisma 2-4 nädalat. Ebasoodsate ilmastikuolude tõttu, nt tuul ja vihm, tuleb hoida oluliselt pikemaid vahesid. Kruntimine Capagrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid
Krohviparandused peavad olema korralikult tahenenud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga.

Betoon
Määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Jämedapoorsed, kergelt liivased ja imavad pinnad kruntida OptiGrund E.L.F. Jahused pinnad kruntida Dupa-grundiga.

Kandvad email- ja dispersioonvärvikihid
Matid, nõrga imavusega viimistluskihid võib kohe üle töödelda. Läikivad pealispinnad ja lakikihid krobestada. Määrdunud, vanad kriidised pinnad puhastada survepesuga järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Teiste puhastusmeetmete, nt mahapesemise ja harjamise puhul, kruntida Dupa-grundiga.

Kandvad silikoonkatted
Sylitol- või AmphiSilan-materjalidega katta (tehnilised informatsioonid nr. 195, nr. 295 ja nr. 145.).

Mittekandvad email- ja dispersioon-värvi  või kuntsvaigukrohvi kihid
Eemaldada jäägitult sobival meetodil , nt mehaaniliselt või lahustitega töödeldes ja kuuma surveveega üle pestes, järgides vastavaid eeskirju. Aluspinnal lasta korralikult kuivada. Jahustele, liivastele, imavatele pindadele kanda kruntkiht Dupa-grund.

Mittekandvad mineraalsed viimistluskihid
Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või teiste sobivate meetodite teel. Pärast märga pesu lasta pinnad täiesti kuivada. Kruntida tootega Dupa-grund.

Tööstusgaasidest või nõest määrdunud pinnad
Pesta surveveega, lisades sobivaid puhastusaineid. Järgida vastavaid eeskirju. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja liigile.

Seenhallituse ja vetikatega kahjustunud pinnad
Seenhallitus ja vetikad eemaldada survepesuga, järgides kehtestatud eeskirju. Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta korralikult kuivada.

Pragunenud krohv- või betoonpinnad
Töödelda Cap-elastiga (tehniline informatsioon nr 160).

Soolakahjustustega pinnad
Soolalaigud eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida Dupa-grundiga. Soolakahjustustega pindade katmisel ei saa garanteerida kattekihi pikaajalist pealpüsimist või soolalaikude täielikku sidumist.

Pisidefektid
Pisidefektid parandada pahtliga Caparol Fassaden-Feinspachtel.Suuremad, kuni 20 mm defektid on soovitatav parandada pahtliga Histolith Renovierspachtel. Pahteldatud kohad kruntida. Vt tehnilisi informatsioone nr 710 ja 1029.

Pealekandmise meetod

Pintsli, rulli- või siluriga
Struktureerida koheselt pärast pealekandmist vahtmaterjalist rulliga, nt Moltropren 3-5 mm sturuktuurrull. Töövahendid puhastada koheselt veega.


Kattekihtide ülesehitus

Krunt- ja vahekiht
Caparol Streichputz lahjendada max 30% Capaplexiga, mis omakorda  on lahjendatud veega vahekorras 1:2, vastavalt aluspinna imavusele.

Lõppviimistluskiht
Caparol Streiputz vastavalt soovitud struktuurile veega lahjendatult.

Kulu

Ca 600-800 g/m2 silededal pinnal kihi kohta. Karedatel pindadel on kulu suurem.Materjali kulu sõltub väga struktuurist, täpsema kulu määramiseks teha proovitöö.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur
+ 8 °C – õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ca 12 tunniga. Vihmakindel ca 24 tunni möödudes. Madalamate temperatuuride ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad vastavalt pikemad.

Nõustamine

Järskude üleminekute vältimiseks töödelda terve pind korraga märg-märjale meetodil. Ei ole mõeldud kasutamiseks horisontaalsetel pindadel.
Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Vajadusel katta tellingud kaitse-võrguga. Siseruumides DupaGrundi mitte kasutada. Selle asemel palume kruntida toodetega Caparol-Tiefgrund TB või Amphisilan-Putzfestiger.
Siseruumides Caparol-Tiefgrundi kasutamisel võib tekkida tüüpiline lahusti lõhn. Seetõttu hoolitseda korraliku õhutuse eest. Tundlikemas piirkondades kasutada aromaatidevaba ja väheste aromaatidega AmphiSilan-Putzfestiger’i.
Fassaadipinnad, mis spetsiaalsete objektist tingitud iseärasuste või ilmastiku-tingimuste tõttu puutuvad tavalisest sagedamini kokku niiskusega, on eriti tugevalt ohustatud seente ja vetikate tekkimisest. Seepärast on sellistel pindadel soovitatav täiendavalt kasutada Caparoli spetsiaaltooteid, nagu ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W. Need värvid sisaldavad toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate kiiret arengut.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada veekogudesse, kanalisatsiooni ega maapinnale.  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu veepõhiste värvide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu vanad kuivanud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrüülvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid. 

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi. 

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Kremli peahoone