Disbocret 507 MultiTec-Mörtel

Multifunktsionaalne, aktiivse korrosioonikaitsega, kiiresti kõvenev remontsegu betooni reprofileerimiseks ühe töökäiguga. Täiendav korrosioonikaitse ja nakkesild ei ole vajalik.

Kasutusala

Raudbetooni aukude ja defektide parandamiseks ilma täiendava korrosioonikaitse ja nakkesillata. Betoonikiht peab olema vähemalt 1 cm paksune. Kui betoonikiht on < 1,0 cm, tuleb korrosioonikaitseks kasutada Disbocret® 502 Protec Plus segu. Seejärel kanda pinnale sobiv Disbocret® pinnakaitsesüsteem, mis kaetakse (vähemalt osaliselt) pahtliga või soojus-isolatsiooni liitsüsteemiga.

Omadused

 • Korrosioonikaitse ei ole vajalik
 • Nakkesild ei ole vajalik
 • Väga hästi pinnale kantav.
 • Vilditav
 • Kiiresti kõvenev
 • Lühike ooteaeg enne järgmist tööetappi
 • Väga hea kinnituvus
 • Suurepärane töödeldavus vertikaalsetel pindadel ja pea kohal
 • Äärmiselt tihe
 • Lihtne valmistada
 • Kihi paksus 3–40 mm, suurim tera 1 mm
 • Kasutamine lubatud vastavalt määrusele RiLi-SIB, ehitussegude rühm M1
 • Vastab standardi EN 1504-3 nõuetele:Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd

Sideaine

Polümeerlisanditega tsementsegu

Pakendi maht

10 kg ämber
25 kg kott

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 6 kuud alates valmistamise kuupäevast. 6 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Suurim tera suurus

1 mm

Tihedus

Toortihedus: ca 1900 kg/m3

Survetugevus

ca 30,0 N/mm2

Paindetugevus

ca 8,0 N/mm2

Nakketugevus

> 1,5 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Betooniteras, normaal- ja raskebetoon. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus 1,0 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Terasarmatuur vastavalt standardile EVS EN ISO 129444-4 (asendab standardi DIN 55 928 4. osa) või ISO 8501-1 puhastada roostest kuni pealispinna puhtuseastmeni Sa 2 ½. Roostest puhastatud teras peab olema tolmu- ja rasvavaba. Betoon peab olema kandev ja puhas, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobival meetodil. Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt nii hästi eemaldada, et MultiTec segu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega. Betooniaukude servad tuleb 45–60° all maha võtta. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne segu pealekandmist võib pind olla veel ainult matilt niiske.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine
Väljamõõdetud veekogus valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segades lisada järk-järgult vajalik kogus kuivsegu ja segada umbes 2 minutit kuni ühtlase massi saamiseni.

Segamisvahekord

Kuivsegu Vesi
1 massiosa< 0,13 massiosa
25 kg kott 3,25 liitrit

Pealekandmise meetod

Multitec-Mörtel segu kanda kellu või pahtlilabidaga tihedalt surudes pinnale. Seejuures kanda esmalt pinnale õhuke segukiht, et tagada hea nakkuvus aluspinnaga. Sügavad defektid parandada kihthaaval. Viltimiseks ei tohi pinda niisutada. Vältida segu kiiret kuivamist päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja tuuletõmbuse mõjul, vajadusel teostada pinna järeltöötlus või rakendada vastavaid kaitseabinõusid. Disbocret® 507 Multitec-Mörtel järeltöötluseks sobib pinna varajane pahteldamine. Erinevad kuivamistingimused võivad põhjustada pinna ebaühtlast värvitooni. See ei mõjuta pinna tehnilisi omadusi. Abisaalungeid kasutada vastavalt tehnoloogia tunnustatud reeglitele.

Kihi paksus

Vähemalt 3 mm, maksimaalselt 40 mm. Paksem segukiht kantakse pinnale kihthaaval.

Kulu

Kuivsegu ca 1,6 kg/m2/mm

Töötlemisaeg

+ 5 °C juures umbes 40 minutit
+ 20 °C juures umbes 20 minutit
+ 30 °C juures umbes 5 minutit

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Segu-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 30 °C.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

4-1093:M1 vastavusklassi kontroll, RiLi-SIB, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1075: Korrosioonikaitseomaduste kontroll, Polymer-Institut, Flörsheim

Tähelepanu!

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutussegapraht.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Toote kasutamisel järgida Disboni ehituskaitse paigaldusjuhendeid.

CE- märgistus

EN 1504-3
Standardis DIN EN 1504-3 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad antud normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.
Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti ise-ärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Korterelamu Kuldne Kodu