Disbocret 518 Flex-Finish

Külmaelastne, pragusid kattev ja UV-kindel kattematerjal spetsiaalselt betoonile - ka vanadele viimistletud pindadele
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151504/049203_Disbocret_518_Flex-Finish_15L.png

Kasutusala

Uue, vana, viimistlemata ja mittekäidava betooni ja terasbetoonist pindade kaitseks mõeldud toode, mis ei lase veel ja kahjulikel ainetel tungida betooni sisse. Sobib samuti võrk- ning eralduspragude katmiseks.

Omadused

 • Katab võrk- ja eralduspragusid ≤ 0,3 mm
 • Tasakaalustab pragude liikuvust ≤ 0,1 mm
 • Pragudeületusklass I, edukalt testitud -20 °C ja dünaamilise koormuse korral
 • Head töötlemisomadused
 • Ilmastikukindel
 • Vastupidav leelistele
 • UV- kindel
 • Veeaurudifusioonivõimeline
 • Kaitseb kahjuliku heitgaasi CO2 eest
 • Väike omastruktuur
 • Vastab standarditele EN 1504-2 ja DIN V 18026: betooni pinnakaitsesüsteemid
 • Toote kasutamist renoveerimissüsteemina OS 5 a (OS D II) vastavalt standardile ZTV-ING on testitud koos toodetega Disbocret® 505 Fein­spach­tel, Disbocret® 510 Füllschicht ja Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Tahkete osakeste sisaldus

ca 68 mahuprotsenti

Kuivanud kihi paksus

ca 50 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

1 500

Difusioonitakistus µ (CO2)

250 000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 0,45 m (300 µm kuivanud kihi juures)

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

ca 75 m (300 µm kuivanud kihi juures)

Veeimavus (w-väärtus)

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klass w3 (madal) DIN EN 1062 järgi

Sobivad aluspinnad

Betoon, Dis­bo­­­cret® pahtlimassid, mineraalsed krohvid ja vanad värvkatted.   
Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥ 1,0 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed aluspinnad
Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest. Nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada, tugevasti määrdunud (nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad), klaasjas, mittekandev tsemendikivi puhastada sobivat meetodit (nt liivapritsiga) kasutades. Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide).

Viimistletud aluspinnad
Kontrollida vanade värvikihtide nakkuvust.
Vanad lahtised värvikihid eemaldada.
Kandvad, aluspinnaga tugevalt seotud, mitte kriidistunud vanad värvikihid puhastada sobivat meetodit (nt surve- või aurupesu) kasutades. Kuna ehitustöödel võib ette tulla väga erineva pinnakattega aluspindu, tuleb järgnevate kattekihtide sobivust aluspinnaga kontrollida proovikatmise teel.

Mõranenud kohad, poorid ja tühikud
Ühtlase ja piisava paksusega kaitsekihi saamiseks tuleb mõranenud kohad, praod, ebatasasused, augud, poorid ja tühikud parandada kehtivate eeskirjade kohaselt sobivate Disbocret’i® süsteemi materjalidega.

Praod
Vajadusel praod (≥ 0,3 mm) DIN 18 540 järgi vuugina teha.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutusvalmis ja tuleb enne kasutamist läbi segada.
Olenevalt pealekandmise meetodist, aluspinnast ja ilmastikust võib vedeldada kuni 5% veega. Pihustiga pealekandmisel võib sobiva konsistentsi saamiseks vajadusel vedeldada kuni 2% veega.

Pealekandmise meetod

Materjali võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamistehnikas.
Õhuvabal pihustamisel tuleb ummistuste vältimiseks vajadusel filtrid eemaldada, düüs 0,021- 0,026”.
Materjali ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, tugeva tuule, soojaks köetud aluspindade korral. Vajadusel kasutada tellingukatteid.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõige 3.

Kihi paksus

Pealispinna tõhusaks kaitsmiseks peab kuivkihi paksus olema vähemalt 200 µm.
Kui pinnakaitsesüsteem kantakse pinnale vastavalt ZTV-ING standardile, peab kuivkihi paksus olema vähemalt 300 µm. See saavutatakse ainult vähemalt kolme kihi pinnale kandmisel.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKruntkiht
Imavad, mineraalsed aluspinnad (ka osaline pahteldamine)CapaSol LF Konzentrat 
1 : 2 veega vedeldatult
Kogu pinna pahteldamine pahtliga Disbocret® 505 Feinspachtel või Disbocret® 510 Füllschichtpuudub
Tugevasti kinnitunud vana kandev värvikihtCapagrund Universal
Tugevasti kinnitunud lakikihtDisbon 481 EP-Uniprimer

Horisontaalsed, nähtaval olevad rõdu piirete pinnad peavad olema tühikuteta ning piisava kaldega.
Need pinnad kruntida tootega Disboxid 420 E.MI Primer ja karestada tootega Disboxid 942 Mischquarz. Seejärel kanda pinnale vahekiht ja kattekiht.

Kulu

Ca 200–250 ml/m2 kihi kohta

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu-, aluspinnatemperatuur: 
Min 5 °C, max 40 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral ca 12 tunni pärast tolmukuiv ja vihmakindel, ca 24 tunni pärast ülevärvitav.

Tähelepanu!
Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad jäljed.
Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha pesta. Lisaks kruntida tootega CapaGrund Universal.
Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ohutuskaart väljastatakse taotluse korral.

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, segu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (EÜ nr 247-500-7) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (EÜ nr 220-239-6) (3:1), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ning näidata pakendit või etiketti, sest kemikaal võib kahjustada soolestiku mikrofloorat. Jääke mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit.

See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides sisalduvaid toimeaineid: terbutriin (CAS-nr 886-50-0), tsinkpüritioon (CAS-nr 13463-41-7), oktüülisotiasolinoon (CAS-nr 26530-20-1).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu vanad kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 20 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

BSW50

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Materjali pealekandmisel tuleb järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

CE- märgistus

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Pindade kaitseks ettenähtud tooted – pinnakattematerjal
 OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d ja ZA.1e
Võrgukujuliste sisselõigete meetod≤ GT 2
CO2 läbilaskvusSD > 50 m
Veeauru läbilaskvusKlass I
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuurimuutustele≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Pragude katvusB2 (-20°C)
Nakketugevus tõmbekatsel≥ 0,8 (0,5) N/mm2
TuletundlikkusKlass E
Kunstlikud ilmastikuoludNähtavad vead puuduvadStandardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks.
Tooted, mis vastavad ülalnimetatud normile, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee