caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206842/060171_DISBON_Disbocret_505-25kg.png

DisboCRET 505 PCC-Feinspachtel 1-5 mm

Polümeerlisanditega tsementpahtel betoonpindade osaliseks ja lauspahteldamiseks – ka märgpihustusmeetodil.

Pahtli kasutamist on testitud koos toodetega Disbocret® 515 Betonfarbe pealispinnakaitsesüsteemis OS-C ja koos tootega Disbocret® 518 Flex-Finish pealispinnakaitsesüsteemis OS-D II vastavalt standardile ZTV-ING, TL/TP OS. Väljastatud on vastavad ehitusjärelvalve sertifikaadid.

Kasutusala

Peenpahtel pinna lauspahteldamiseks ja kuni 5 mm sügavuste vigastatud või mõranenud kohtade parandamiseks, samuti pooride ja tühimike täitmiseks. Kasutades koos tootega Disbon 760 Baudispersion, sobib toode Disbocret 505 Feinspachtel ka modelleerimispahtliks struktuurbetooni renoveerimiseks ja tasandamiseks.

Omadused

  • Lihtne valmistada ja väga hästi töödeldav
  • Vähene kulu
  • Väga hästi masinaga töödeldav
  • Kuivalt vilditav
  • Kihi paksus 1-5 mm; suurim tera 0,4 mm
  • Vastab standardi EN 1504-3 nõuetele:Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd

Sideaine

Polümeerlisanditega tsementsegu

Pakendi maht

25 kg kott
(Tarnitakse ka konteineriga).

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud.

Tehnilised andmed

Tahkunud segu omadused (keskmine väärtus)

Nakketugevus 28 päeva pärast >1,3 N/mm2

Suurim tera suurus

0,4 mm

Tihedus

Värske segu toortihedus: ca 1900 kg/m3

Sobivad aluspinnad

Betoon, raudbetoon ja kergbetoon, samuti Disbocret® parandussegudega töödeldud pinnad. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥1,0 N/mm2, väikseim üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Terasarmatuurile teha kehtivate eeskirjade kohaselt korrosioonikaitse tootega Disbocret® 502 Protec plus. Sügavamad mõrad (>5 mm) täita Disbocret® parandusseguga. Betoon peab olema kandev, puhas, sellel ei tohi olla lahtisi aineosakesi. Pahtli nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt eemaldada, et segu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne pahtli pealekandmist võib pind olla ainult kergelt niiske.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine

Vajalik kogus vett valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segades lisada järk-järgult vastav kogus kuivsegu ja segada umbes 3 minutit ühtlaseks massiks. Segul lasta umbes 2 minutit seista ja siis veel kord intensiivselt läbi segada.

Segamisvahekord

Kuivsegu

Vesi

1 massiosa

0,25- 0,27 massiosa

25 kg kott

6,25- 6,75l


Modelleerimispahtlina


Kuivsegu

Vesi

Disbon 760

Baudispersion

1 massiosa

0,09 massiosa

0,16 massiosa

25 kg kott

ca 2l

4l

Pealekandmise meetod

Peenpahtel kanda sobiva töövahendiga, nt kellu, siluri või pahtlilabidaga tihedalt pinnale. Poorsetele pindadele teha eelpahteldus vähese pahtlikogusega edasi-tagasi hõõrudes. Peenpahtlit võib pinnale kanda märgpihustusmeetodil (nt PFT N2V). Vältida pahtli kiiret kuivamist päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja tuuletõmbuse mõjul, vajadusel teostada pinna järeltöötlus või rakendada vastavaid kaitseabinõusid. Kaitseks kuivamise eest võib pinna töödelda tootega CapaSol LF Konzentrat (1:2 veega lahjendatult). Ooteaeg olenevalt ilmastikust umbes 1-3 tundi. Masinaga töötlemine: vt „Disbon- ehitiste kaitse".

Kihi paksus

Vähemalt 1 mm, maksimaalselt 5 mm.
Kihthaaval töötades võib pahtlikiht olla ka paksem.

Kulu

Kuivsegu ca 1,6 kg/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta.

Töötlemisaeg

+ 20 ºC juures keskmiselt 30 minutit.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C, maksimaalselt +30 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Minimaalne ooteaeg kuni järgneva kattekihi pealekandmiseni temperatuuril +20 °C: Disbocret®  515 Betonfarbe 6 tundi, Disbocret®  518 Flex-Finish 12 tundi.
Muud kattematerjalid tohib pinnale kanda kõige varem ühe päeva pärast.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega

Sertifikaadid

4-1085: tunnistus ZTV-ING, TL/TP OS-C, P 2134/00-72, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1088: tunnistus ZTV-ING, TL/TP OS-D II, P 2134/00-74, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1078: tunnistus „Pinnale kandmine märg- ja kuivpihustusmeetodil", Polymer-Institut, Flörsheim

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu sega-ehituspraht.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Materjali pealekandmisel tuleb järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

CE- märgistus

EN 1504-3

Standardis DIN EN 1504-3 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad antud normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.
Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Roheline veetorn