Disbocret 510 Füllschicht

Plastoelastne, pintsliga pealekantav dispersioonpahtel ja alusvarv ühes pakendis. Betooni pooride ja tühimike täitmiseks, samuti kohtpahtelduseks - ka vanade kattekihtide peale.

Kasutusala

Pooride ja tühimike täitmiseks, samuti kuni 1 mm sügavuste defektide ja pragude kohtpahtelduseks.

Remonditöödel ebatasaste ja konarlike pindade tasandamiseks. Katmata betooni ja struktuurbetooni tasandamiseks ja struktuuri taastamiseks.

Omadused

 • kasutusvalmis
 • pintsliga pealekantav
 • katab pinnalähedasi pragusid (< 0,2 mm)
 • ratsionaalselt ja lihtsasti töödeldav
 • plastoelastne
 • vastupidav leelistele
 • difusioonivõimeline
 • kaitseb kahjulike heitgaaside CO2 ja SO2
 • ilma nähtavate jätkukohtadeta praktiliselt aluspinnani tasandatav
 • vastab EVS EN 1504-2 ja DIN V 18026 nõuetele: betooni pealispinnakaitsesüsteemid

Toote kasutamist on testitud koos värviga Disbocret® 515 Betonfarbe pealispinnakaitsesüsteemis OS-C ja koos tootega Disbocret® 518 Flex-Finish pealispinnakaitsesüsteemis OS D-II vastavalt standardile ZTV–SIB, TL/TP OS. Väljastatud on vastavad ehitusjärelevalve sertifikaadid.

Sideaine

Täiteainetega stüroolakrülaatvaigu dispersioon

Pakendi maht

15 l plastämber

Värvitoonid

Valge
Muud värvitoonid tellimisel.

Läikeaste

Matt EVS EN 1062 järgi

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kaitsuna miinuskraadide eest. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tihedus

ca 1,6 g/cm3

Tahkete osakeste sisaldus

ca 74 mahu-%

Kuivanud kihi paksus

ca 65 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

2.600

Difusioonitakistus µ (CO2)

680.000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 1,80 m (700 µm kuivkihi paksuse juures)

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

ca 480 m (700 µm kuivkihi paksuse juures)

Sobivad aluspinnad

Betoon, raud- ja kergbetoon, Disbocret®pahtlid, mineraalsed krohvid ja vanad värvkatted.
Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥ 1,0 N/mm2, väikseim üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed aluspinnad:
Aluspind peab olema kandev, puhas, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi. Pahtli nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades.
Tugevasti määrdunud, nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad ja klaasjas, mittekandev tsemendikivi puhastada liivapritsiga. Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide). Normaalse imavusega aluspind eelnevalt niisutada. Enne pahtli pealekandmist võib pind olla veel ainult kergelt niiske. Tugevalt imavad mineraalsed aluspinnad kruntida vastavalt kasutusjuhendile Disbon 486 Acryl- Tiefgrundiga.

Värvitud aluspinnad: 
Kontrollida vanade värvikihtide nakkuvust. Vanad lahtised värvikihid eemaldada.
Kandvad, aluspinnaga tugevalt seotud, mitte kriidistunud vanad värvikihid puhastada. Pinna kruntimine ei ole reeglina vajalik. Kuna ehitustöödel võib ette tulla väga erineva pinnakattega aluspindu, tuleb järgnevate kattekihtide sobivust aluspinnaga kontrollida proovikatmise teel.

Praod (defektid), poorid ja tühimikud:
Ühtlase ja piisava paksusega kattekihi saamiseks tuleb praod, mõrad, suuremad ebatasasused ja konarused parandada sobivate Disbocret®-süsteemi materjalidega.
Järgida vastavaid kasutusjuhendeid! Väiksemad poorid ja konarused võib täita või tasandada Disbocret® 510 Füllschicht pahtliga.

Materjali valmistamine

Segu on kasutusvalmis. Enne kasutamist läbi segada.
Olenevalt pealekandmise meetodist, aluspinnast ja ilmastikust võib vedeldada kuni 5% veega. Kuivamise kiirendamiseks võib käsitsi pealekandmisel lisada kuni 20% eelnevalt segatud portlandtsementi CEM I (PZ 35). Pihustiga pealekandmisel võib sobiva konsistentsi saamiseks vajadusel vedeldada kuni 1–2% veega.

Pealekandmise meetod

Pahtli võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamistehnikas (airless- töövahendiga). Materjal kantakse pinnale olenevalt aluspinnast ühe- või kahekordselt, edasi-tagasi tõmmates, kuni poorid ja tühimikud on täielikult täidetud. Kui aluspinna struktuuri tahetakse säilitada, tuleb pealekantud kiht kummiraakliga kuni aluspinnani maha tõmmata. Tsementlisandiga segu kasutades võib pinna nt kellujälgede eemaldamiseks pärast piisavat kuivamisaega üle lihvida.
Õhuvabal pihustamisel tuleb ummistuste vältimiseks vajadusel filtrid eemaldada, düüs 0,035”.
Värvi ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, tugeva tuule, soojaks köetud aluspindade jms korral. Vajadusel kasutada tellingukatteid.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõige 3.1.3). 

Kihi paksus

Ilma nähtavate jätkukohtadeta peaaegu kuni aluspinnani tasandatav, kihi maksimaalne paksus 1 mm. Paksema kihi saamiseks tuleb katta mitu korda.

Kattekihtide ülesehitus

Pärast umbes 24 tunnist kuivamist võib Disbocret 510 Füllschicht pahtli katta järgmiste materjalidega:

Disbocret® 515 Betonfarbe

Disbocret® 518 Flex-Finish

Kui Disbocret® 510 kantakse betoonile või raudbetoonile ühtlase, kogu pinda katva kahekordse kihina, võib lõppviimistluskihist loobuda. Sel juhul võivad aga pinnal tulla nähtavale laigud või muud iluvead.

Kulu

ca 400–700 ml/m2 kihi kohta

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C, maksimaalselt +40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal umbes 1 tunni pärast tolmukuiv, umbes 2 tunni pärast vihmakindel ja umbes 24 tunni pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutust veega.

Sertifikaadid

 • 4-1086:  ZTV-ING, TL/TP, OS C, P 2134/00-76 
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1089:  ZTV-ING, TL/TP, OS D II, P 2134/00-77
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1031: Difusiooniomaduste määramine
  Amtl. Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Technische Universität Braunschweig

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Järelpärimisel saadaval ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.

Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kivistunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 25 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.
Töötlemise kohta küsi nõu Caparoli esindajalt.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

1119

DIS-510-001192

EN 1504-2:2004
Pealispinnakaitsematerjal
EN 1504-2: ZA.1d ja ZA.1e
DIN EN 1504-2:2004
Sisselõike tulemus <GT2
CO2-läbilaskvus SD > 50 m
Veeauru läbilaskvus klass I
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus w < 0,1 kg/m² x h0,5
Tamperatuuritaluvus > 1,0 (0,7) N/mm²
Vastupidavus  ≥ 1,0 (0,7) N/mm²
Tuleohutus klass E
Kunstlikud ilmastikuolud ei tuvasya nähtavaid vigu

EN 1504-2
Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad. Tooted, mis vastavad EVS EN 1504-2 normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE-tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.disbon.de.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee