Disbon 489 EP-Klarsiegel

Värvitu kahekomponentne epoksiidvaik. Vahe- ja lõppviimistlusmaterjal sisetingimustesse Disboxid ColorQuarz-süsteemis. Krunt- ja viimistlusmaterjal Disboxid Parkhaus süsteemides OS 8 VI ja OS 8 VII.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187738/056482_Disbon_489_EP-Klarsiegel.png

Kasutusala

Vahe- ja lõppviimistlusmaterjal sisetingimustesse Disboxid ColorQuarz-süsteemis.
Krunt- ja viimistlusmaterjal Disboxid Parkhaus süsteemides OS 8 VI ja OS 8 VII vastavalt Saksamaa Terasbetooni Komisjoni (DAfStb) betoonehitusdetailide kaitse- ja korrashoiu määrusele.

Kuna toode ei sisalda ohtlikke aineid, sobib see kasutamiseks "tundlikel" pindadel nagu nt puhkeruumid, haiglad, lasteaiad ja -hoiud, koolid jne.

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite)– emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga
  • Kõvastunud olekus vastupidav keemilisele koormusele, nt soolalahustele, leelistele ja lahjendatud hapetele nagu bensiin, õlid, rasvad
  • Vastab standardite EVS EN 1504-2 ja DIN V 18026 (betooni pealispinna kaitsesüsteemid) nõuetele
  • Vastupidav

Sideaine

Madala viskoossusastmega kahekomponentne epoksiidvaik, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakendi maht

25 kg anum (mass 16,67 kg, kõvendi 8,33 kg)

Värvitoonid

  • Värvitu

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda. 

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas, kaitsta miinuskraadide eest.
Suletud originaalanumas säilib vähemalt 1 aasta. Enne kasutamist hoida toode mõnda aega ca 20 °C temperatuuri juures.

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 95 µm /100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca 190 s

Shore A/D-kõvadus

ca D 80

Survetugevus

ca 65 N/mm2

Viskoossus

ca 600 mPas

Paindetugevus

ca 50 N/mm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril 20 °C 

7 päeva
10 % äädikhape + (V)
20 % väävelhape+ (V)
10 % sidrunhape+ (V)
37 % soolhape+ (V)
85 % fosforhape+ (V)
Orgaaniliste hapete vesilahused (kontrollvedelik 9) + (V)
Mineraalhapped kuni 20 % (kontrollvedelik 10) + (V)
Naatriumhüdroksiid 20%-line+
Anorgaanilised leelised (kontrollvedelik 11) +
Ammoniaak 25%-line+
Keedusoola lahus, küllastunud+
Suhkrulahus, küllastunud+
Sagrotan 2%-line+ (V)
Bensiin DIN 51 600+
Kütusetooted (kontrollvedelik 1) +
Biodiisel+
Mootoriõli+
Alkoholid (kontrollvedelik 5) +
Kõik süsivesinikud (kontrollvedelik 4) +
Etanool 40%-line+
Aromaatne ester ja ketoonid (kontrollvedelik 7a) +
Kohv+
Coca Cola+
Õlu+
Õunamahl+
Punane vein+
Sküdrool (hüdrauliline vedelik)+
Trafo-külmaained+
Märkide selgitus: + = vastupidav, (V) = muudab värvi
 Vastab DIBt-i ehitus- ja testimispõhimõtetele vedelikukindluse osas.

Sobivad aluspinnad

Puistega, kinniolevad, kõvad epoksiidvaikkihid ja -pinnakatted, mis on kantud mineraalsetele aluspindadele.
Aluspind peab olema kuiv, kandevõimeline, stabiilse vormiga, kindel, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega muid nakkumist takistavaid aineid.
Niiskuse ülespoole imbumine peab olema välistatud.
Parkimismajades kasutamisel jälgida Disboxid Parkhaus süsteemide OS 8 VI ja OS 8 VII infolehti.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmete abil, nt põhjalikult pühkides, ette valmistada nii, et see vastaks eespool nimetatud nõuetele.
Parkimismajades kasutamisel jälgida Disboxid Parkhaus süsteemide OS 8 VI ja OS 8 VII infolehti.

Materjali valmistamine

Lisada põhimassile kõvendi. Segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min). Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Põhimass : kõvendi = 2 : 1 massiosa

Pealekandmise meetod

Vastavalt pealekandmismeetodile lühikese või keskmise karvapikkusega rulli või kummiraakliga pinnale kanda.

Kattekihtide ülesehitus

Vaata Disboxid ColorQuarz süsteemi (sisetööd) infolehte.
Parkimismajadel kasutamisel järgida järgmiste süsteemide infolehti: Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI ja OS 8 VII.

Kulu

Vaata Disboxid ColorQuarz süsteemi (sisetööd) infolehte.
Parkimismajadel kasutamisel järgida järgmiste süsteemide infolehti: Disboxid Parkhaus-System OS 8 VI ja OS 8 VII.

Töötlemisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures ca 20 minutit. Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad temperatuurid pikendavad kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

Vähemalt 10 °C, max 30 °C
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Erinevate tööetappide vaheline ooteaeg peaks temperatuuril 20 °C olema vähemalt 8 ja maksimaalselt 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida, kui sellele ei ole puistatud liiva. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 8 tunni pärast käimiskindel, ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal (20 °C juures kestab see ca 8 tundi) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal tootega Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

Aktuaalne informatsioon järelpärimisel.

Puhastamine ja hooldamine

Järgida Disbon põrandakatete üldisi puhastamis- ja hooldamisnõuandeid.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: vedelik ja aur süttivad. Ärritab nahka. Võib põhjustada naha allergilisi reaktsioone. Tõsine silmade ärrituse oht. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Kaitsta kuumuse/aurude/lahtise leegi/kuumade pealispindade eest. Mitte suitsetada. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/aerosooli sissehingamist.
Vältida sattumist keskkonda.
NAHALE SATTUMISEL (või juustele): kõik määrdunud, läbiimbunud rõivad koheselt ära võtta. Nahk pesta veega/minna dušši alla. Nahaärrituse või -lööbe korral: pöörduda arsti poole. Püsiva silmade ärrituse korral: pöördda arsti poole. 
Sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid.

Kõvendi:
 allaneelamisel tervistkahjustav. Nahale sattumisel tervistkahjustav. Põhjustab tõsiseid naha söövitusi ja raskeid silmakahjustusi. Võib esile kutsuda allergilisi nahareaktsioone. Sissehingamisel tervistkahjustav.
Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust.
NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. 
SILMA SATTUMISEL: mõned minutid ettevaatlikult veega loputada. Kontaktläätsed võimalusel eemaldada. Seejärel edasi loputada.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide ja lakkide kogumiskohta. Mitte kuivanud materjalijääkide puhul on tegemist erijäätmedega.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 170 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

CE- märgistus

ce-logo
1119
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

15

DIS-489-013201

DIN EN 1504-2:2004

Pindade kaitseks ettenähtud tooted - pinnakattematerjal

EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g
Disboxid PHS-süsteem OS 8 VI ja OS 8 VII
Lineaarne kahanemine≤ 0,3 %
Survetugevusklass I
Kulumiskindlus 1)< 3000, AR 1
CO2 läbilaskvussd-väärtus > 50m
Veeauru läbilaskvusklass II
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuurimuutustele≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Vastupidavus tugevatoimelistele kemikaalidelekõvaduse kadu < 50%
Pragude sildamisvõimeNPD
Löögitugevusklass I
Nakketugevus tõmbekatsel≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Tuletundlikkusklass Bfl- s1
Pealispinna karedusKlasse III

EN 1504-2
Standardis EVS EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted – 2. osa: Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.disbon.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad. 

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-489-013201
EN 13813:2002
Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Korrodeerivate ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakkevõime≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

Standardis EVS EN 13813 „Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.
Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. 

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon