caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206841/060170_DISBON_Disbocret_502-25kg.png

DisboCRET 502 Korrosionsschutz und Haftbrücke

Polümeerlisanditega tsementsegu, nii korrosioonikaitse kui ka nakkesild betoonpindade renoveerimisel.

Toote kasutamist renoveerimissüsteemina vastavalt standardile ZTV-ING, TL/TP BE-PCC on testitud koos segudega Disbocret® 544 PCC I Grobmörtel, Disbocret® 545 PCC II Feinmörtel ja Disbocret® 548 SPCC-Mörtel. Väljastatud on üldine ehitusjärelevalve sertifikaat.

Kasutusala

Korrosioonikaitse betooniterasele ja naket parandav vahekiht betooni ja Disbocret® parandussegude vahele.

Omadused

  • Nii korrosioonikaitse kui ka nakkesild
  • Lihtne valmistada- ainult veega segada
  • Väga lihtne pinnale kanda
  • Lühike ooteaeg enne järgmist tööetappi
  • Kasutatav niisketel aluspindadel
  • Külma- ja soolakindel
  • Suurepärane nakkuvus kõigi betooniliikidega
  • Vastab standardile EN 1504-7: Sarruse korrosioonikaitse

Sideaine

Polümeerlisanditega tsementsegu

Pakendi maht

10 kg ämber
25 kg kott

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud alates valmistamise kuupäevast. 9 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Tihedus

Värske segu toortihedus: ca 2100 kg/m3

Nakketugevus

>1,5 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Betooniteras, normaal-, raske- ja kergbetoon. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus 1,0 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Terasarmatuur vastavalt standardile EVS EN ISO 12944-4 (asendab standardi DIN 55 928 4. osa) või ISO 8501-1 puhastada roostest kuni pealispinna puhtuseastmeni Sa 2 ½. Roostest puhastatud teras peab olema tolmu- ja rasvavaba. Betoon peab olema kandev ja puhas, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobival meetodil. Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt nii hästi eemaldada, et nakkesild ja parandussegu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega. Betooniaukude servad tuleb 45–60° all maha võtta. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne nakkesilla pealekandmist võib pind olla veel ainult matilt niiske.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine
Väljamõõdetud veekogus valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segades lisada järk-järgult vajalik kogus kuivsegu ja segada umbes 3 minutit kuni ühtlase massi saamiseni.

Segamisvahekord

Korrosioonikaitse
KuivseguVesi
1 massiosa0,16 massiosa
25 kg kott4,0 liitrit
10 kg ämber1,6 liitrit
Nakkesild
KuivseguVesi
1 massiosa0,18 massiosa
25 kg kott4,5 liitrit
10 kg ämber1,8 liitrit

Pealekandmise meetod

Korrosioonikaitse
Esimene korrosioonikaitsekiht kanda paksu kihina pintsliga kohe pärast rooste eemaldamist pinnale. Umbes 4 kuni maksimaalselt 48 tunni pärast tuleb pinnale kanda teine kiht. Betooniteras peab olema tootega täielikult kaetud. Pärast teise kihi kõvastumist (umbes 24 tunni pärast) võib pinnale kanda nakkesilla.

Nakkesild
Segu kantakse ettevalmistatud aluspinnale pintsliga intensiivselt tõmmates, ühtlase ja pooretäitva kihina. Parandussegu kanda pinnale „märg-märjale" meetodil. Kui nakkesild peaks nt tööpauside tõttu enne parandussegu pinnalekandmist kõvenema, tuleb lasta tal täielikult läbi kuivada, enne kui uuesti värske nakkesild peale kantakse.

Kihi paksus

Korrosioonikaitse vähemalt 1 mm.

Kulu

Korrosioonikaitse: ca 160 g/m kuivsegu kihi kohta, Ø 16 mm
Nakkesild: ca 1,6–2,0 kg/m2 kuivsegu, olenevalt aluspinna liigist.

Töötlemisaeg

+ 20 °C juures umbes 60 minutit.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Segu-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 35 °C.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

4-1081 Kontroll standardi ZTV-ING, TL/TP BE-PCC järgi, PCC I kasutamisel, P 2149/00-81, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1103 Üldine ehitusjärelevalve sertifikaat nr P 5633/08-334, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1083 Kontroll standardi ZTV-ING, TL/TP BE-SPCC järgi, P 2256/00-92, Polymer-Institut, Flörsheim

Tähelepanu!

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.  Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutussegapraht.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt < 1 g/l LOÜ-d

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Toote kasutamisel järgida Disbon ehituskaitse kasutusjuhendeid.

CE- märgistus

EN 1504-7
Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 7: Sarruse korrosioonikaitse.Tooted, mis vastavad antud normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Roheline veetorn