caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/224931/063144_Disbon_DisboPOX_971_ESD_10_KG.png

DisboPOX W 971 ESD 2K-EP-Versiegelung

Pigmenteeritud, vesialuseline 2-komponentne epoksiidvaik põranda viimistlemiseks. Elektrostaatiline DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5 järgi (jalanõu-põranda ja kõnnitest)

Kasutusala

Mineraalne põrandakattematerjal vähese kuni keskmise koormusega pindadele, nt tootmis- ja laopinnad, poolautomaatsete tööstuspindade, laboratooriumide ja metsiinitööstuse ruumid, kus on elektroonikaseadmed, autotööstuse tootmishooned, tundlike elekroonikakomponentide tootmisruumid.

Omadused

  • struktuurne, optiliselt sile
  • veeauru läbilaskev
  • ei vaja eraldi kihti elektrijuhtivuse jaoks
  • elektrostaatiline DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1 ja DIN EN 61340-4-5 järgi
  • kriimustuskindel
  • hästi puhastatav
  • ei vaja spetsiaalset hooldust

Sideaine

vesialuseline pigmenteeritud 2-komponentne vedel epoksiidvaik

Pakendi maht

10 kg

Värvitoonid

Kieselgrau - hall (kruusahall)

Eritoonid tehasest: ca. RAL 1001 beige, ca. RAL 6011 resedagrün, ca. RAL 7001 silbergrau, ca. RAL 7023 betongrau, ca. RAL 7030 steingrau, ca. RAL 7035 lichtgrau, ca. RAL 7037 staubgrau

UV-kiirte ja ilmastikutingimused võivad põhjutsada värvitoonierinevusi ja kriidistumist. Organiilised ained nagu nt kohvi, punane vein ja puu-/taimelehed nagu ka kemikaalid (happed, desinfitseerivad vahendid) võivad muuta värvitooni. Funktsionaalsus seeläbi ei kannata.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna miinuskraadide eest
Säilib suletuna originaalpakendis vähemalt 4 kuud. Madalamate temperatuuride juures hoida materjali enne töötlemist ca  20 °C juures.

Tihedus

ca. 1,15 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca. 50 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 40 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca. 90 s

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad. 
Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilne ja tugev. Pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid substantse (tolm, õli, rasv, kummitükid jne).
Tsemendipõhiste polümeermodifitseeritud tasandavate segude sobivust materjaliga tuleb enne pinnale katmist testida proovikatmise teel. Pealispinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mmja mitte alla 1,0 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt töödelda liivapritsiga või freesida, nii et ta vastaks eelnimetatud nõuetele. Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid eemaldada. Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC või Disboxid EP segudega.

Materjali valmistamine

Kõvendi lisada vaigumassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 4 : 1 massiosa

Pealekandmise meetod

Materjal tõmmata pinnale kõva kummist kammiga (2mm) pinnale ja struktuurrulliga ristitõmmetega üle rullida.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Mineraalsed aluspinnad

Kruntida tootega Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid. Karedad töölemata aluspinnad tasandada.

Vähem karedad aluspinnad tasandada:
Disbopox 453 Verlaufschicht: 100 Gew.-%
Disboxid 942 Mischquarz: max. 20 Gew.-%

Vanad jäigad viimistluskihid
pinnad eeltöödelda sobival meetodil

Maandusühendused
Tahenenud krundile Disbon 973 Kupferband (Pikkus ca. 50 cm) - ümber põrandapinna, max 20 m vahedega, kinnitada/kleepida. Paigaldada tuleb vähemalt 2 ühendust maapinnaga. 
Disboxid 975 Leitset sisaldab vajalikke kontakte, mida on võimalik integreerida põrandakattematerjali. Põrandapinnad, mis on eraldatud vuukidega, tuleb maandada eraldi. Väga suurte pindade puhul peab vaskpaelade vahemaa olema ≤ 20 m, kui kasutatakse lisaühendusi maapinnasega. Kulu

kruntca. 200 g/m2
Kraapepehteldus 
peenemad töötlemata pinnad
Disbopox 468 EP-Strukturschichtca. 1,3 kg/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 260 g/mm/m2
Ebatasased, töötlemata pinnad
Disbopox 453 Verlaufschichtca. 1,04–1,2 kg/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 210–240 g/mm/m2
Kattekihtca. 400 g/m2

  täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel

Töötlemisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 60 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab segu kasutusaega.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 12 °C ja mitte kõrgem kui + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteajad erinevate tööetappide vahel peavad temperatuuril + 20 °C olema vähemalt 16 tundi ja ei tohi ületada 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb eelnevalt pealekantud kiht üle lihvida. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 24 tunni pärast kõndimiskuiv, 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav ja 7 päeva pärast täielikult kõva. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõvastumisprotsessi kestel (ca 16 tundi temperatuuril + 20 °C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneb nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Aktuaalne informatsioon küsi Caparoli esindajalt

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

Mass:
Põhjustab nahaärritusi. Raske silmade kahjustamise oht. Vältida materjali sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada isikukaitsemeetmeid. NAHALE SATTUMISEL pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISEL loputada rohke veega mõne minuti vältel. Eemaldada vajadusel kontaktläätsed. Jätkata loputamist. ALLA NEELAMISEL mitte esile kutsuda oksendamist.


Kõvendi: Põhjustab nahaärritusi. Raske silmade kahjustamise oht. Ohtlik veeorganismidele, pikajaline toime. Vältida materjali sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada isikukaitsemeetmeid. NAHALE SATTUMISEL pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISEL loputada rohke veega mõne minuti vältel. Eemaldada vajadusel kontaktläätsed. Jätkata loputamist. Sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid. Järgida tootja juhiseid (ohutuskaart)!

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.
Materjalijäägid: Vaigul koos kõvendiga lasta kivistuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 40 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. 
Täpsemad juhised Caparoli esindajalt.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-971-010110
EN 13813:2002
Kunstvaikkatted siseruumides kasutamiseks
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuleohutusEfl
Kahjulike ainete eraldumineSR
Kulumiskindlus< AR1
Vastupidavus> B1,5
Löögitugevus> IR4

EN 13813
Dokumendis EN 13813 „põrandamört, põrandamassid ja põrand – põrandamört ja põrandamassid – omadused ja nõuded" kehtestatakse põrandamördi puhul nõuded, mida tuleb täita põrandakonstruktsioonide puhul siseruumides. Kunstvaikkihid ja -katted koostatakse selle normi alusel.

Tooted, mis vastavad ülalnimetatud normile, tähistatakse CE-märgistusega. Märgistus on välja toodud pakendil ja vastavas CE-märgistuse märgistusvihikus, millele on võimalik ligi pääseda aadressil www.disbon.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon