Disboxid 903 EP-Rapid

Epoksiidvaikkruntide ja epoksiidvaikkatete kiirendi.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/192751/056644_0,5L_Disboxid_903_EP-Rapid.png

Kasutusala

Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu ja Disboxid 464 EP-Decksiegel kivistumisprotsessi kiirendi.

Omadused

Kiirendab kivistumist, tagab lühemad ooteajad järgevate tööetappide vahel ja pind on varem mehaaniliselt koormatav.

Sideaine

3-polüamiid

Pakend/ pakendi suurus

6 x 0,5 l kanistrit karbis

Värvitoonid

Transparentne
Disboxid 903 EP-Rapid lisamine suurendab teatud tingimustel kollastumist.
Funktsionaalsus seeläbi ei muutu.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna miinuskraadide eest. Orginaalpakendis säilim vähemalt 12 kuud.

Tehnilised andmed

Kuivainesisaldus: 100%

Tihedus

ca  1,0 g/cm³

Sissejuhatus

Aluspinnad ja alusipindade ettevalmistamise juhiseid vaata konkreetse toote tehniliselt infolehelt.

Materjali valmistamine

Kiirendi segada vajalikus koguses kõvendi hulka ja aelgaselt pöörleva seguriga (400 U/min.) läbi segada. Seejärel lisada kõvendi segule ja intensiivselt läbi segada kuni tekib triipudeta ühtlane mass. Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Disboxid 460 EP-Ground: 
Max 3 anumat á 0,5 L Disboxid 903 EP-Rapid 25 kg kohta

Disboxid 461 EP-Filler Neu: 
Max 2 anumat á 0,5 L Disboxid 903 EP-Rapid 30 kg kohta

Disboxid 462 EP-Siegel Neu: 
Max 3 anumat á 0,5 Liter Disboxid 903 EP-Rapid 25 kg kohta
Max 1 anumat á 0,5 Liter Disboxid 903 EP-Rapid 10 kg kohta

Disboxid 463 EP-Grund Neu:
Max 3 anumat á 0,5 L Disboxid 903 EP-Rapid 30 kg kohta

Disboxid 464 EP-Decksiegel: 
Max 2 anumat á 0,5 L Disboxid 903 EP-Rapid 30 kg kohta

Disbon 474 EP-ColorSchicht:
Max 1 anumat á 0,5 Liter Disboxid 903 EP-Rapid 30 kg kohta

Kattekihtide ülesehitus

Vt toote tehniliselt infolehelt

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur
peab olema minimaalselt 10 °C, maksimaalselt 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Vt toote tehniliselt infolehelt

Kuivamine/kuivamisaeg

Vt toote tehniliselt infolehelt

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt peale tööde lõppu või pikemate ooteaegade puhul Disboxid 419 Verdünneriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 

Raske silmade kahjustamise oht, põhjustab nahaärritusi. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu ega udu mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada ainult väljas või hästi ventileeritud ruumides. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISEL: Lõputada veega mõne minuti vältel. Võimalusel kontaktläätsed eemaldada ja edasi loputada. Anumat hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. 
Sisaldab: 2.4.6-tris (dimetüülaminometüül) fenooli ja bis [(dimetüülamino) metüül] fenooli.

Jäätmekäitlus

Utiliseerimine olmejäätmetega ei ole lubatud!
Käidelda kohaliku seadusandluse järgi. Vältida valamist kanalisatsiooni, vooluveekogudesse ja maapinnale. Tühjad anumad viia jäätmekäitluspunkti taaskasutuseks või utiliseerimiseks.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt tooteohutuskaarti. 
Materjali kasutamisel tuleb järgida Disboni töötlemisjuhiseid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole siinses infolehes mainitud, pöörduge meie
kohaliku esindaja poole. Anname hea meelega üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehituse
iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon