Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Süsinikkiuga tugevdatud, ühekomponentne metakrülaatpõrandavärv sise- ja välispindadele. Minimaalse emissiooniga, Saksa Tehnilise järelevalve Ühingu (TÜV) poolt testitud ja kontrollitud.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/147695/048017_Disbon_404_12,5L.png

Kasutusala

Kaitsekihina normaalse käidavusega mineraalsetele põrandapindadele nii sise- kui välistingimustes, samuti kõvadele betoonpindadele. „ Ametlikult lubatud kasutada kerge kütteõli, diisliõli, kasutamata mootorining käigukastiõli, transformaatoriõli (isoleerõli) ja hüdraulikaõli kogumisvannide ja –ruumide katmiseks suletud ruumides ning välistingimustes.

Omadused

 • Väga löögikindel „
 • Väga hästi puhastatav „
 • Väga hõõrdumiskindel „
 • Kulumiskindel „
 • Vastupidav UV-kiirgusele „
 • Ilmastikukindel „
 • Elastne „
 • Õlikindel „
 • Keskkonnasäästlik, kuna on veega vedeldatav

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) –emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt väljatöötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Sideaine

Metakrülaatdispersioon

Pakendi maht

 • Standard:
  12,5 l plastämber
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastämber

Värvitoonid

Standard:
12,5 l plastämber: betoonhall, kivihall.
ColorExpress
Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinates rohkem kui 28 000 värvitoonis. FloorColor värvikataloog võimaldab valida eksklusiivseid värvitoone. Olenevalt värvitoonist toonida ColorExpressi masinates baasvärve 1, 2 või 3.

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ning kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitooni muutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinustemperatuuridel. Kinnises originaalpakendis säilib toode vähemalt 2 aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne kasutamist ca +20 ºC juures.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 45 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 2.500

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

ca 40 %

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad, nagu betoon, kivipõrand, krohv, müüritis, kõva betoonpind siseruumides ning aluspinnaga tugevalt seotud, plastifikaatorivabad vanad värvikihid. Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavate ja kunstmaterjaliga parendatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida, vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema ≥ 1,0 N/mm2 .
Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud:
betoon ja tsementpind kuni 5 massiprotsenti
anhüdriitpind kuni 1 massiprotsent
magnesiitpind 2 - 4 massiprotsenti
kivi-puitpind 4 - 8 massiprotsenti
Lihvitud betoonpinda tohib materjaliga katta üksnes siseruumides. Betoonpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda. Kõik aluspinnad peavad olema piisava kaldega, nii et vee kogunemine nendele oleks välistatud.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind sobivat meetodit kasutades nii ette valmistada, et see vastaks eelnevalt nimetatud nõuetele. Kaetud pindadelt eemaldada lahtised või aluspinnaga nõrgalt seotud värvikihid. Kinniolevad ühekomponentsed värvkatted ja vanad, kinniolevad plastifikaatorivabad dispersioonvärvkatted puhastada. Kinniolevad jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Aluspinnas olevad augud ja praod täita Disbocret®-PCC segudega, nii et pealispind oleks tasane.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutusvalmis. Enne pealekandmist korralikult läbi segada.

Pealekandmise meetod

Materjali võib kanda pinnale pintsliga, rulliga või pihustustehnikat kasutades (airless-töövahendiga, ilma filtrita, düüsi suurus 0,013 – 0,015 tolli).

Kattekihtide ülesehitus

Mineraalsed aluspinnad

Kruntkiht (sisepinnad)
Tootega Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, vedeldatuna 30% veega. Kruntkiht (välispinnad) Tootega CapaSol LF Konzentrat, vedeldatuna veega mahuvahekorras 1 : 2 või tootega OptiGrund, vedeldamata. Kõvade betoonpindade korral ei ole kruntkiht vajalik.

Kruntkiht (sisepinnad)
OptiGrund E.L.F lahjendamata kujul

Kattekiht
Pragudeta aluspinnad
Katta kaks korda tootega Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, mitte vedeldada.

Pragudega aluspinnad
Katta üks kord. Märja värvi sisse suruda sobiv tugevduskangas (nt firma Kobau klaasvõrkkangas Glasgitter-Gewebe 5/5, vähemalt 5 cm ülekattega), sellele kanda vahekiht. Üksikud praod võib piki pragu katta tugevdusribaga (15 – 20 cm laiune). Pärast vahekihi kuivamist kanda peale lõppviimistluskiht.

Õlikogumisvannid
Õlikogumisvannide värvimisel kanda pinnale vähemalt üks kruntkiht ja kaks vedeldamata kattekihti. Kinni pidada minimaalsest materjalikulust (950 ml/m2 ). Üksteisele kantavad värvikihid tuleb vigade vältimiseks värvida erinevates värvitoonides. Erinevate värvikihtide eristamiseks jätta vastavalt teise ja kolmanda värvikihi pealekandmisel ülevalt äärest 1 cm värvimata, et alumine värvikiht jääks paistma. Pärast värvimise lõpetamist tuleb hästinähtavale kohale kinnitada silt, kuhu on märgitud andmed kasutatud värvi kohta, värvimise kuupäev ja teostaja nimi. Vastavaid silte saab tellida firmast Caparol.

Nõuanne! Õlikogumisvannide värvimiseks ei tohi kasutada ColorExpress toonimismasinas toonitud värvitoone.

Alternatiivsed pealispinnad

1. Puistekate

Värskele värvile puistata toote Disboxid 948 Color-Chips helbed ning töödelda pealispind siledaks või libisemiskindlaks.

2. Sile pealispind

Välistöödel kanda pinnale toode Disbothan 446 PU-Klarschicht, sisetöödel Disbon 405 Klarschicht.

3. Libisemiskindel pealispind

Välistöödel:

Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 massi.-%
Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 massi.-%
Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 massi.-%
Sisetöödelh:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 massi.-%
Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 massi-%.

Õlikogumisvannide värvimise ametlikud eeskirjad

Kasutusala

Toode sobib betoon-, krohvi- ja kivipindade ning kogumisvannide ja –ruumide katmiseks suletud ruumides ning välistingimustes. Kogumisvannides ja –ruumides võib hoida

 • kütteõli vastavalt standardile DIN 51 603-1
 • kasutamata mootoriõli
 • kasutamata käigukastiõli
 • segud küllastunud ja aromaatsetest süsivesinikest, aromaatide sisaldusega < 20 massiprotsendi ja leekpunktiga < 55 °C, nt transformaatoriõli (isoleerõli) ja hüdraulikaõli nagu Deutschen Shell AG õli Shell Diala ja järgmised hüdraulikaõlid: NUTO H 46 (Esso AG), Shell Tellus õli 46 (Deutschen Shell AG), Aral Vitam GF 46 (Aral AG), Energol HLP-HM 46 (BP Oil Deutschland GmbH).

Toote töölemisel kogumisvannides ja -ruumides, tuleb järgidaüldiseid ehitusalaseid sertifikaate. Sertifikaati küsida tootjalt.

Ehituslikud eeltingimused
Konstruktiivseid abinõusid rakendades (nt punnimine, tugevdamine, ankurdamine) tuleb vältida vajumisest ja kokkutõmbumisest tingitud pragude tekkimist mahutite seintes ja kogumisvannide ja –ruumide põhjas. Jälgida raskuskoormust "Vedeliku surve”. Deformatsioonivuugid ei ole kogumisvannides ja –ruumides lubatud. Betoon-, krohv- ja kivipinnad peavad olema kandvad ja ilma defektideta. Sisenurgad tuleb töödelda ümaraks. Krohv ja betoon peavad tugevalt kinnituma kandvatele ehitusosadele või mahuti seintele ja põhjale. Krohv- ja betoonpealispinda ei tohi siluda teraskelluga, vaid kasutada tuleb puithõõrutit. Hilisem tsemendiga ülepuistamine ei ole lubatud. Lubamatu on torude läbiviimine allpool kogumisvannide ja –ruumide maksimaalselt võimalikku vedelikutaset.
Müüritis ja betoonpinnad, mis ei vasta eelnimetatud tingimustele, tuleb katta tugevasti nakkuva tsementkrohviga.
Betoon-, krohv- ja kivipinnad peavad enne värvi pealekandmist kuivama vähemalt 28 päeva ja olema täiesti kuivad.
Aluspindade kvaliteedi osas kehtivad järgmised normid ja direktiivid uusimas redaktsioonis:

 • Betoon- standard EVS EB 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
 • Krohv- standard EVS EN 998-1: 2003-09 ning DIN V 18 550: 2005-04, krohvisegude rühm CS IV või PIII
 • Kivipõrand- standard EVS EN 13813: 2003-01 ja DIN 18 560-3: 2006-03, tabel 1- tugevusklass C25/F4, koos standardiga DIN 18 560-1: 2004-04, lõik 7.5
Vältida tuleb vee tungimist värvkatte alla. Kui on oht, et põhjavesi, nõrgvesi ja mõni muu vesi võib tagantpoolt ehituskonstruktsiooni tungida, tuleb see vastavalt kehtivatele normidele tihendada. Järgida tuleb: standardi DIN 18 195-4: 200-08 nõudeid, mis käsitlevad hoonete tihendamist ja isoleerimist pinnasest tuleva niiskuse vastu; „Mõõtmised ja teostamine" Alles pärast eelnimetatud ehituslike eeltingimuste täitmist võib pinna katta tootega Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, kuna värv täidab vaid sel juhul oma otstarvet.
Tähelepanu! Värvkate ei ole vastupidav biodiisli suhtes.


Kulu

Põrandad
Kruntkiht (sisepinnad)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelca 150–200 ml/m2 
30 % veega lahjendada
Kruntkiht (välispinnad)
OptiGrund E.L.F.ca 150–200 ml/m2
lahjendamata kujul
Kattekiht
Disbon 404 Acryl-BodenSiegelvähemalt 2 x 200 ml/m2
Tugevduskanga kasutamisel on
materjalikulu suurem.
Pealispind

Puistekate
Disboxid 948 Color-Chips 

ca 30 g/m2

Sile pealispind (välispinnad)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca 150 ml/m2

Sile pealispind (sisepinnad)

Disbon 405 Klarsiegel 
ca 130 ml/m2

Libisemiskindel pealispind (välispinnad)
- kvartsliivaga
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough

Disbocolor 499 Verdünner 
ca 150 ml/m2
ca 15 g/m2
ca 8–15 ml/m2

Libisemiskindel pealispind (sisepinnad)
Disbon 405 Klarsiegel

Disbon 947 Slidestop Fine
ca 130 ml/m2
ca 4 g/m2
Õlikogumisvannid
Kruntkihtca 150–200 ml/m2
30 % lahjendada
Vahekiht

ca 400 ml/m2 lahjendamata kujul
Viimistluskihtca 400 ml/m2 lahjendamata kujul

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 ºC üle kastepunkti

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril + 20 ºC olema vähemalt 5 tundi, värvimisel AgBB kontseptsioonile vastavalt vähemalt 24 tundi. Pindasid võib üle töödelda tootega Disbon 404 Acryl-BodenSiegel ja Disbon 405-Klarschicht ca 5 tunni ning tootega Disbothan 446 PU-Klarschicht ca 1 ööpäeva pärast. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 5 tunni pärast kõndimiskuiv. Keskmiselt 3 päeva pärast on pind mehaaniliselt koormatav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside korral vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

 • 1-1077 Üldine ehitusjärelvalve kontrolltunnistus kogumisvannide ja –ruumide katmise kohta, MPA Karlsruhe
 • 1-1157 Libisemistakistuse kontroll R10 Saksa Töökaitse Instituut (Berufsgenossenschaftliches Institut), St. Augustin.
 • 1-1158 Libisemistakistuse kontroll R10 Saksa Töökaitse Instituut (Berufsgenossenschaftliches Institut), St. Augustin.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Materjali käitlemise ajal ja selle järel tagada korralik ventilatsioon. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinda sattumist. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Kutselistele kasutajatele väljastatakse nõudmisel toote ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvid, kuivanud materjalijäägid nagu tahenenud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 50 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

CE-tähistus EVS EN 13813

Normis EVS EN 13813 "Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded (jaanuar 2003) on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja –viimistluskatteid. Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega. CE-märgistus peab olema pakendil ning kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Kongressikeskus Saksamaal

Kindlad partnerid - kvaliteetsed...

Kõrgkvaliteetsed pealispinnad,...

Kaunitar ja Koletis