Disbon 415 EP-Mörtel

Pigmenteeritud 2 komponentne epoksiidvaik 0,5 kuni 30 mm paksustele kihtidele. 

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/133627/044690_Disbon_415_10kg.png

Kasutusala

Vigastatud betooni- ja kivipõrandate osaliseks parandamiseks.
Ebaühtlaste pindade tasandamiseks ja karedate poorsete aluspindade katmiseks.
Ümarate nurgaühenduste tegemiseks.
Vuugiservade töötlemiseks.
Profiilide töötlemiseks.

Omadused

  • väga vastupidav kemikaalidele
  • hästi töödeldav
  • stabiilne
  • vastupidav mehaanilisele koormusele

Sideaine

2 komponentne epoksiidvaik

Pakendi maht

10 kg plekist anum
Kõvendi ja vaik on ühes pakendis.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna miinuskraadide eest.
Suletud originaalanumas säilib vähemalt 1 aasta. Madalamatel temperatuuridel hoiustades lasta seista enne töötlemist ca 20 °C juures.

Tihedus

ca 1,8 g/cm3

Survetugevus

ca 70 N/mm2

Paindetugevus

ca 30 N/mm2

Nakketugevus

> 1,5 N/mm2 betoonimurd

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad. 
Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, tolmu, öli, rasva, kummihõõrdejälgi ja muudest nakkumist takistavatest ainetest. 
Pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.

Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud: betoon ja tsementpind kuni 4 massiprotsenti
anhüdriitpind  kuni 0,5 massi%
magnesiitpind 2-4 massi%
kivi-, puitpind 4-8 massi%

Vältida niiskusesisalduse suurenemist, anhüdriit- ja magnesiitpinnad tuleb tingimata iseoleerida pinnasest. 

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb ette valmistada sobivat meetodit kasutadesm nt töödelda liivapritsiga või freesida, nii et see vastaks nõuetele.

Materjali valmistamine

Kõvendi lisada vaigumassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 100 pööret/minutis) intensiivselt segada. Segu  teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada.

Segamisvahekord

95,3 massiosa vaiku : 4,7 massiosa kõvendit

Pealekandmise meetod

Segu kanda pinnale olenevalt kasutusotstarbest siluri või kumera kelluga.

Kattekihtide ülesehitus

Ettevalmistatud aluspind kruntida pooride täitmiseks nt Dis­boxid 462 EP-Siegel Neu. Täpne informatsioon toote tehnilisest infolehest. Valmis segatud Disboxid 415 EP-Mörtel kanda värskelt krunditud või Disbon 943 Einstreuquarz helvestega kaetud pinnale, kruntida ja tihendada kellu abil. Vastavalt soovitud karedusastmele pahtlipind siluda või hõõruda plastikust hõõrutiga kardaks. Sügavad praod parandada kihthaaval.

Kulu

Pahtlimass
Disbon 415 EP-Mörtelca 1,8 kg/mm/m2
Ümar nurgaühendus raadiusega 5 cm 
Disbon 415 EP-Mörtelca 1 kg/m

Täpne kulunorm teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 30 minutit.
Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad töötlemisaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur
min 10 °C, max 30 °C
Suhteline õhuniiskus ei tohi tõusta üle 80 %. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

20 °C juures ca 14 tunni pärast võib pahteldatud pinnad viimistleda. 
Antud ajavahemik võib kõrgematel temperatuuridel lüheneda ja madalamatel pikendeda.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav ja ca 7 päeva pärast täielikult kuivanud. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kivistumisprotsessi ajal (ca 24 h 20 °C juures) kaitsta pinda niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneda nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajalvedeldajaga Disboxid 419 Verdünner.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks. 

Põhimass:
Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Silmade kahjustamise tõsine oht. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Jälgida isikukaitsemeetmeid. 
NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. 
SILMA SATTUMISEL: Loputada mõne minuti vältel jooksva vee all. Eemaldada vajadusel kontaktläätsed ja edasi loputada. 
Kõvendi:
Allaneelamisel tervisele ohtlik. Põhjustab tõsiseid naha- ja silmakahjustusi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Sisse hingamisel tervisele ohtlik. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduval kokkupuutel allaneelamise korral võib kahjustada siseorganeid. 
Vältida tolmu/udu sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Käidelda ainult väljas või hästi ventileeritud ruumides. Vältida sattumist keskkonda. Jälgida isikukaitsemeetmeid. 
NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. 
SILMA SATTUMISEL: Loputada mõne minuti vältel jooksva vee all. Eemaldada vajadusel kontaktläätsed ja edasi loputada.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täielikult tühjendatud anumad. Vedelad ja kivistunud materjalijäägid utiliseerida nagu värvijäätmed, orgaanilised lahused või muud ohtlikud jäätmed. Mitte kivistunud jäätmed kuuluvad erijäätmete alla.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

14

DIS-415-012964
EN 13813:2002

Hoonete siseruumides kasutatav
kunstvaikpõrand/-pinnakate


EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TulekindlusEfl
Korrosiivsete ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakke tugevusipiir≥ B1,5
SLöögikindlus≥ IR4

CE-tähistus
Normis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad –
Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded” (jaanuar 2003) on
fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid. 

Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee