caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/114351/041491_RepairAS_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Capadur Repair AS

Kahekomponentne parandusmass puitehitusdetailidele nii sees kui väljas.

Kasutusala

Parandusmass vigastatud puidu parandamiseks

Mõõtuhoidvad,
piiratult mõõtuhoidvad,
mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid

Vastab puidu füüsikalistele tingimustele. Sobib ka defektsete kohtade ümber kujundamiseks nii sise- kui välispindadel.

Omadused

  • lahustivaba
  • kõvaelastne
  • suurepärane nakkevõime
  • modelleeritav
  • lihvitav, puuritav ning freesitav
  • ülevärvitav Caparoli värvide ja lasuuridega

Sideaine

epoksiidvaik

Pakendi maht

2 x 300 ml plastiktuub
(komponent A + B)

Värvitoonid

Mänd

Säilitamine

Hoida jahedas. Tuubid sulgeda pakendile lisatud korkidega. Avamata tuubid säilivad 24 kuud.

Tehnilised andmed

Tihedus: ca 1,2 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. 

Hallitusseente kahjustused puidus viitavad püsiniiskusele. Põhjuseks reeglina konstruktiivsed vead, mis enne Capadur Repair AS parandamist kõrvaldada tuleb. Muinsuskaitseliste hoonete puhul kasutada toodet Histolith Sanopas-Holzrisspaste.

Puiduniiskus ei tohi ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Kontrollida ehitusdetailid, et ei oleks konstruktiivseid vigu. 
Võimalikud vead likvideerida teadlikult ja professionaalselt. 

Praod ja lahtised ühenduskohad freesida min 5 mm laiuselt ja min 5 mm sügavuselt. Vana ja murenev puit freesimise teel täielikult eemaldada sobivat tööriista kasutades, puidutolm hoolikalt eemaldada.

Segamisvahekord

Komponendid A ja B vahekorras 1 : 1

Pealekandmise meetod

Segamine: Tuubi ots lõigata noaga lahti ja mõlemad tuubid (komponent A + B) asetada püstolisse. Suruda mõlemast komponendist ühepikkused ribad segamisanumasse. Segada seni, kuni tekib ühtlane mass. 
Tähelepanu! Et vältida õhumulle, tuleb segamiseks kasutada kindlasti alust, kust pahtlitööriista abil õhk segust välja surutakse. Parandusmassi ei tohiks segamisalusel ühte kohta kuhjata, vaid pigem laiali ajada. Segatud materjali kuhjamisega kaasneb reaktsioonisoojuse tõttu selle kasutusaja lühenemine.

Töötlemine: paranduskoht immutada Capadur Repair P-ga. Päras ca 20 min pikkust tuulutusaega (hiljemalt 2 h möödudes) kanda renoveerimismass Capadur Repair AS immutatud pinnale. Tähelepanu: immutatud pind ei tohi olla märg. Materjali ülejäägid lapiga ära pükida. Järgmisena kanda õhuke kiht Capadur Repair AS pahtlilabidaga immutatud pinnale. See annab aluspinna ja parandusmassi omavahelise hea nakkuvuse. Seejärel täita paranduskoht Capadur Repair AS-ga. Sügavamad paranduskohad täita max 5 mm ulatuses märg-märjale meetodil, et massiga täidetud defektid oleksid võimalikult hästi tihendatud ja õhumullid välja surutud. Paranduskoht täita vähesel määral küllastunult. Järgmisel päeval kõige varem 16 tunni möödudes (20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse korral) võib paranduskoha pealispinnaga tasaseks lihvida.

Suured paranduskohad tuleb eelnevalt täitsa sobilike puidutükkidega, mis uputatakse parandusmassi sisse. Sealjuures tuleb aga jälgida, et igast küljest jääks min 5 mm vuuk täitepuidu ja puitehitusdetaili vahele. Kõik ühenduskohad kruntida tootega Capadur Repair P ja pärast piisavat tuulutusaega (min 20 min max 2 h) üle terve pinna Capadur Repair AS üle katta. Puidutükid tuleb asetada ilma õhupoorideta parandusmassi ning välja tungiv materjali ülejääk eemaldada pahtlilabida abil.

Capadur Repair AS puhul ei ole tegemist pahtliga! Paranduskoha sügavus ja laius peab olema vähemalt 5 mm.

Pärast lihvimist tuleb teha järgnev viimistluskiht Caparoli lakkide ja lasuuridega. Teiste tootjate toodete kasutamisel soovitame teha eelneva proovikatmise. 

Töötlemisaeg

Töötlemisaeg ca 30 min 20 °C õhutemperatuuri juures. Töötlemisaeg lüheneb kõrgematel temperatuuridel. Vältida päikesekiirguse käest töötlemist.

Töötlemistingimused

min 10 °C kuni max 30 °C õhu-, materjali- ja aluspinnatemperatuur. Keskmine õhuniiskus ei tohi ületada 85 %.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv ca 4 h möödudes. 
Lihvitav ca 16 h pärast.
16 h möödudes viimistletav.
Keemiliselt ja mehaaniliselt koormatav ca 7 pärva pärast.
(20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures)

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada spetsiaalsete puhastuslappide või Disboxid 419 Verdünneriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 

Põhimass: 
Põhjustab nahaärritusi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Silmade kahustamise tõsine oht. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti. Sisaldab epoksiide sisaldavaid ühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Kõvendi:
Alla neelamisel tervist kahjustav. Silmade kahjustamise tõsine oht, ärritab nahka. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. ältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Saastunud riided seljast ära võtta ja enne uuesti kandmist läbi pesta. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täielikult tühjendatud anumad. Tootejäägid: põhimass kivistuda lasta ja utiliseerida nagu värvijäätmed.

Gis- kood

RE1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee