Capadur Repair H

Kahekomponentne tihendusmass puitplaatide servade hermeetiliseks viimistlemiseks.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/114361/041493_Repair_H_A_B_Gebinde_TIM_Kompo.png

Kasutusala

Veekindel kaitsekiht risti puidukiuga lõigatud pindadele, puitplaatide servad välitingimustes.

Omadused

  • lahustivaba
  • elastne
  • ei tilgu
  • üleharjatav- või pahteldatav
  • täitev
  • suurepärane niiskuskaitse
  • isoleerib puidust eralduvate ainete eest
  • ülevärvitav Caparoli värvide ja lasuuridega

Sideaine

Kahekomponentne epoksiidvaik

Pakendi maht

2 x 150 ml plastiktuub
(komponent A + B)

Värvitoonid

beež - läbipaistev

Säilitamine

Hoida jahedas. Suletud originaalanumas säilib 24 kuud.

Tihedus

ca 1,2 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitplaatide lõikeservad välistingimustes. Sobib  kasutamiseks ka pragunenud puitdetailide (prao laius max 0,7 mm). Järgida puidukaitse konstruktiivseid ettekirjutusi.

Ei sobi maapinnaga ühenuses oleva puidu töötlemiseks.

Puiduniiskus ei tohi ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Kontrollida ehitusdetailid, et ei oleks konstruktiivseid vigu. 
Võimalikud vead likvideerida teadlikult ja professionaalselt. Al 2 mm raadiusega servad ümaraks lihvida. Puidutolm hoolikalt eemaldada.

Segamisvahekord

Komponendid A ja B vahekorras 1 : 1

Pealekandmise meetod

Segamine: Tuubi ots lõigata noaga lahti ja mõlemad tuubid (komponent A + B) asetada püstolisse. Suruda mõlemast komponendist ühepikkused ribad segamisanumasse. Segada seni, kuni tekib ühtlane mass. 

Capadur Repair H pintsli või pahtlilabidaga ühtlaselt lõikeservadele kanda. Tavaliselt piisab ühest kihist. Pragunenud või väga poorse puidu puhul viimistleda kahes kihis. Kuni 0,7 mm pragude puhul kanda Capadur Repair H pragudesse kraapepehteldusmeetodil ja üleliigne pahtel eemaldada pahtlilabidaga.
Tööetappide vaheline ooteaeg on umbes 24 tundi, enne järgneva viimistluskihi pealekandmist.

Viimistlemine Caparoli vesialuseliste ja lahustibaasil kruntide, puiduvärvide, lakkide ja lasuuridega vastavalt toote tehnilisele infole. Capadur Repair H-ga töödeldud pind tuleb enne järgnevat viimistlemist lihvida. 


SPuidutükid tuleb asetada ilma õhupoorideta parandusmassi ning välja tungiv materjali ülejääk eemaldada pahtlilabida abil.


Kulu

ca 300 kuni 500 ml/m2 kihi kohta sõltuvalt puidu struktuurist.

Töötlemisaeg

Töötlemisaeg ca 45min 20 °C õhutemperatuuri juures. Töötlemisaeg lüheneb kõrgematel temperatuuridel. Vältida päikesekiirguse käest töötlemist.

Töötlemistingimused

min 10 °C kuni max 30 °C õhu-, materjali- ja aluspinnatemperatuur. Keskmine õhuniiskus ei tohi ületada 85 %.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv ca 4 h möödudes. 
Lihvitav ca 16 h pärast.
16 h möödudes viimistletav Caparoli vesialuseliste ja lahustibaasil kruntide, puiduvärvide, lakkide ja lasuuridega. Vahepealne lihv on kohustuslik.
Kui on vajalik teostada teine kiht Capadur Repair H-ga, on see võimalik alles 24 h tunni möödudes.
Keemiliselt ja mehaaniliselt koormatav ca 7 pärva pärast.
(20 °C ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures)

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada spetsiaalsete puhastuslappide või Disboxid 419 Verdünneriga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode. 

Põhimass: 
Põhjustab nahaärritusi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Silmade kahustamise tõsine oht. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti. Sisaldab epoksiide sisaldavaid ühendeid. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Kõvendi:
Alla neelamisel tervist kahjustav. Silmade kahjustamise tõsine oht, ärritab nahka. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. ältida sattumist silma, nahale ja riietele. Vältida sattumist keskkonda. Järgida isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL: loputada vee all mõne minuti vältel. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada. NAHALE SATTUMISEL: Pesta rohke vee ja seebiga. Saastunud riided seljast ära võtta ja enne uuesti kandmist läbi pesta. Anum ja selle sisu viia jäätmekogumispunkti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täielikult tühjendatud anumad. Tootejäägid: põhimass kivistuda lasta ja utiliseerida nagu värvijäätmed.

Gis- kood

RE1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee