Capadur GreyExpress

Kahekomponentne impregneer-katalüsaator puidu loomuliku hallinemise kiirendamiseks välispindadel.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/97604/037213_greyexpress_capadur_natuerlich_inspiriert.png

Kasutusala

Capadur GreyExpressi reageerimisel niiskuse ja hapnikuga hallinevad puitfassaadid, tarad ja teised  mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid kiiremini.  Ilmastikumõjutustest tingitud puidu loomulik hallinemine toimub Capadur GreyExpress abil kiiremini ka päikese eest kaitstud fassaadipindadel nagu nt. katuseräästad ja aknapaled. Nii saavutatakse enneaegselt ulatuslik ühtlane hallinemine.  See protsess toimub reeglina 12 nädalaga, siiski võib see üksikjuhtudel võtta ka rohkem aega.  Kui väga kuivades ilmastikutingimustes ei ole kahe nädala möödudes mõju piisavalt nähtav, siis piserdada puidu pealispinda ühtlaselt veega. Töödeldava puitpinna ümbrus katta hoolikalt kinni. Kasutamiseks ainult välispindadel! Ei sobi pidevalt maapinnaga või veega kokkupuutuvale puidule.  Toode mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Omadused

  • Loomulik hõbehall puidupind
  • Kahekomponentne katalüsaator-impregneerimisvahend
  • Hüdrofobiseeriv
  • Lahustit sisaldav
  • Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiividele (2010)

Sideaine

Puudub.

Pakend/ pakendi suurus

1 liitrine ja 3 liitrine plekist kombipakend

Säilitamine

Kuivas, jahedas ja mitte miinuskraadidel hoidmisel säilib originaalpakendis vähemalt 2 aastat.

Tihedus

ca 0,95 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Heleda okaspuu puhul saavutatakse optimaalne hallinemine. Tumedama ja lehtpuidu puhul teha proovikatmine. Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.  Puiduniiskus ei tohi ületada 18%. Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid.  Need on värvitud või värvimata puidu püsiva kaitse eeldused.  Ei sobi plaadikujulistele puitmaterjalidele nagu nt. massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- või puitkiudplaadid.

Aluspinna ettevalmistamine

- Uued puitpinnad
Puitpinnad puhastada. Aluspind peab olema puhas ja ilma lahtiste osakesteta, mis takistavad pealispinna töötlemist. Eemaldada vaik.
Pealispinna töötlemine:
Aluspind
KasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimine
Hele okaspuit, tumeda puidu korral teha proovikatmine.ainult väljasvt eespool ja BFS-infolehte nr. 18Capadur GreyExpress

Materjali valmistamine

Capadur GreyExpress komponendid A ja B segada põhjalikult omavahel ja kanda peale ilma vedeldamata. Segu on kasutatav kuni kristalliseerumise käivitumiseni ca 1 nädala pärast. Segatud materjal kanda peale ühtlaselt ühe kihina pintsli või harjaga.  Pritsimine ainult kinniste seadmetega!

Segamisvahekord

100 kaaluosa komponenti A  5 kaaluosa komponenti B

Kulu

70 ml/m2. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur
Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur min. + 7 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral pärast 1 tunni möödumist puutekindel. Madalamatel temperatuuridel ja kõrgema õhuniiskuse korral, nt ehitusdetailide liiga tiheda paiknemise tõttu, kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist  lakibensiini või tärpentiniga.

Puhastamine ja hooldamine

Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta:
Capadur GreyExpress  ei ole ilmastikukaitse niiskuse ja teiste keskkonnamõjutuste eest nagu seda reeglina kattematerjalidelt oodatakse, vaid tegemist on katalüsaatoriga, mis kiirendab puidu pealispinna loomuliku hallinemist. Capadur GreyExpressiga töödeldud puitehitusdetaile käsitletakse seetõttu kui mitte töödeldud puitehitusdetaile st. naturaalseid  puitpindu. Naturaalsete puitpindade väärtuse püsiv säilimine on tagatud üksnes kogu puitkonstruktsiooni konstruktiivselt korrektse töötlusega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Komponent A:
Toode mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Tervist kahjustav:  allaneelamise korral võib kahjustada kopse.  Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist.   Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Säilitada anumat tihedalt suletuna ja hästi ventileeritud kohas.  Mitte hoida tulekollete lähedal.  Mitte suitsetada.  Vältida auru/udu sissehingamist.   Vältida kontakti silmade ja nahaga.  Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kasutada ainult hästi ventileeritud kohas. Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.  Allaneelamisel mitte kutsuda esile oksendamist.  Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või toote etiketti.

Komponent B:
Tervist kahjustav:  allaneelamise korral võib kahjustada kopse.  Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist.   Ärritab nahka.  Hoida lastele kättesaamatus kohas.  Säilitada anumat tihedalt suletuna ja hästi ventileeritud kohas.  Mitte hoida tulekollete lähedal.  Mitte suitsetada.  Vältida auru/udu sissehingamist.   Vältida nahale sattumist.  Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades.  Allaneelamisel mitte kutsuda esile oksendamist.  Pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada pakend või toote etikett.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid.  Tootejääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/h): 750 g/l (2010). See toode sisaldab max 750 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH02

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1 ,Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel: (+372) 600 0690

Faks: (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon