Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Wasserverdünnbare, deckende Holzfarbe für lang saubere und haltbare Holzoberflächen im Außenbereich.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/186853/056298_Capadur_Wetterschutz_NQG_2_5L.png

Kasutusala

Piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide, nagu puitvooderdused, aknapiirded, väravad, võrestikud jms, samuti mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu voodrilauad, aiad, sindlid, rõdurinnatised, salongid  jne, värvimiseks, samuti PVC ja tsinkplekist vihmaveetorude ja -rennide värvimiseks ja kaitsmiseks. Massiivpuitdetailide puhul konsulteerige Caparoli tehnilise toega.

Tänu nano-kvarts-gitter tehnoloogiale hoolitseb mineraalne polümer-pealispind kauapüsivalt puhta puidupinna eest kaotamata elastsust ning pealispinna vastupidavust. 

Sisaldab ainet, mis kaitseb viimistluspinda hallituse ja sambla tekke eest, sealjuures aine sisalduse piirmäär jääb alla lubatud piirmäära, mistõttu erandjuhtudel võib puit bioloogilise koorumse all siiski enneaegselt seente ja samblikuga kattuda. Ohustatud on ka katusealused, mis olenevalt konstruktsioonist, võivad olla tugeva kondensist tingitud koorumse all, seega ka siinkohal ei saa me garanteerida täielikku kaitset sambliku ja hallituse eest.

Omadused

 • Veega lahjendatav
 • Vähese lõhnaga
 • Käepärase, pehme töödeldavusega
 • Ei tilgu
 • Difusioonivõimeline
 • Ilmastikukindel
 • Elastne
 • Takistab ajutiselt seente ja hallituse teket
 • Difusiooniga ekvivalentse õhukihi paksus sdH2O: ca 0,50 m juures on 150 µm
 • NQG-tehnoloogia, mis tagab pikaaegselt puhtad viimistletud pealispinnad

Sideaine

NQG-tehnoloogial põhinev sünteetiline dispersioon spetsiaalselt puidust ehitusosadele.

Pakendi maht

  • Valge: 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress: 700 ml, 2,4 l, 4,8 l, 9,6 l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav ColorExpressi masinatega paljude 3D värvikaardi värvitoonide ja teiste värvikaartide järgi. Vesi võib viimistletud pinna värvitooni muuta heledamaks. See nähtus on materjalipõhine ja ei mõjuta viimistluse funktsionaalsust.
Sama kehtib ka tugeva hõõrdekoormuse puhul pigmendi kulumise kohta.
Väiksema katvusega värvitoonide puhul (punane, oranž ja kollane) soovitame teha täiendava kruntimise vastavas värvitoonis. Värvitoonid toodetele Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer ja Capalac GrundierWeiss on kättesaadavad ColorExpress toonimismasinas. 

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26
Klass: A
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasmatt. Läikeaste võib olenevalt puidu pealispinnast varieeruda.

Säilitamine

Jahedas, anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvad puitpinnad. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puiduniiskus ei tohi ületada piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvate puitpindade puhul keskmiselt 15%. Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele (vt ka BFS infolehte nr 18).

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda.

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada. Teravad servad siluda. 

Viimistletud puit
Mittekandvad vanad kihid eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaaki sisaldava puhastusvahendiga; BFS infoleht nr 5 ja 22.

Pealekandmise meetod

Juhised kinnises pihustusseadmes pealekandmiseks: 

 DüüsPihustusnurkRõhkLahjendamine 
Airless 0,012 - 0,014''40 - 60°180 - 220 bar -

Capadur Wetterschutzfarbe NQG on kasutusvalmis, pinnale kanda rulli või pintsliga. Enne pealekandmist läbi segada. Sisaldab ainet, mis kaitseb viimistluspinda hallituse ja sambla tekke eest, seetõttu on pihustusmeetodil pealekandmine lubatud vaid kinnistes seadmetes ja järgides keskkonna- ja tööohutusnõudeid.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusalaAluspinna
ettevalmistus
Immutus 1)KruntVaheviimistlusLõppviimistlus
PuitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
Holzschutz-Grund
või
Capalac
Holz-Imprägniergrund

heledate värvitoonide puhul 2)
Capalac GrundierWeiß
või
Capacryl Holz-IsoGrund
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG
TsinkväljasBFS nr 5Capacryl Haftprimervajadusel
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Kõva PVCväljasBFS nr 22Capacryl Haftprimervajadusel 
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Vanad kandvad 
värvikihid
väljaslihvida/
leelisega töödelda
–3)Capacryl Haftprimer 3)vajadusel 
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
1)Sinetuse vastu kaitseks on vajalik puitehitusdetailid kindlasti sinevastase immutusega eelnevalt immutada. vastavalt BFS märkelehele nr 18 VOB DIN 18363 osa C.
2)Vees lahustuvate ja värviandvate puidu koostisosade puhul kasutada alati Capalac GrundierWeiß või Capacryl Holz-IsoGrundi, katta 2 X. 
3)Kahjustatud kohad vanadel värvikihtidel ette valmistada ja kruntida sõltuvalt aluspinnast.

Kulu

ca 150 ml/ m2/ ühe tööetapi kohta.
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivülevärvitavvihmakindel
Tunnid11224

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist puhastada töövahendid kohe veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline kahjustav toime. ALLANEELAMISE korral pöörduda viivitamatult arsti poole, kuna kemikaal võib tekitada soolekahjustusi, võimalusel ette näidata pakendi etiketti. Mitte valada veekogusse, kanalisatsiooni ega maapinnale. Töötlemise ja kuivamise ajal  tagada põhjalik õhutus. Tööde ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. NAHALE VÕI SILMA SATTUMISEL loputada koheselt rohke veega. Töövahendid puhastada pärast kasutamist kohe vee ja seebiga. Lihvimistöödel Kasutada tolmufiltrit P2. Töödelda ainult pintsli või rulliga.

Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 järgmist biotsiidset toimeainet: 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati (CAS nr.55406-53-6), propikonasool (CAS 60207-90-1), 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (64359-81-5), oktüül-isotiasolinoon (CAS 26530-20-1).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahenenud värvid või ehitus- ja lammutuspraht.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01F

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, kalitsiumkarbonaat, vesi, glükooleeter, aromaadid, glükoolid, lisandid, abiained kile moodustamiseks (karbendasiim, terbutriin, oktüül-isotiasolinoon).

Täpsemad andmed

vt ohutuskaardilt.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon