Capatect-MW-Fassadendämmplatte 100

Mineraalvillast soojustusplaadid vastavalt standardile EVS EN 13162,  kasutustüüp WAP-zh.

Kasutusala

Mittepõlevad fassaadisoojustusplaadid Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemile A. Paigaldatakse liimiga ja kinnitatakse täiendavalt tüüblitega.

Omadused

 • Mittepõlev A1 – vastavalt standardile DIN 4102
 • Kasutustüüp WAP-zh
 • Vetthülgav
 • Mõõtuhoidev
 • Vananemiskindel
 • Mittekõdunev
 • Serva kuju: lame
 • Töömeditsiiniline klassifikatsioon: ohutu vastavalt ohtlikke aineid käsitlevatele eeskirjadele GefStoffV, TRGS 905 ja EL määrusele 97/69 (märkus Q).

Pakend/ pakendi suurus

Plaadi paksus
(mm)
Soojustusplaadi mõõdud:
800 x 625 mm
Toote nrPakend/m2
kiles
20100/026,0
30100/034,0
40100/043,0
50100/052,0
60100/062,0
70100/072,0
80100/081,5
100100/101,0
120100/121,0
140<100/141,0
160100/161,0
180100/181,0
200100/201,0
Ei ole laokaup.

Ei ole laokaup, tellimisel.

Plaadid paksusega 20 ja 30 mm (soojusjuhtivustegur 0,035 W/(m · K), tõmbetugevus ristisuunas 3,5 kPa) on ette nähtud ainult akna-/uksepõskede soojustamiseks.

Värvitoonid

Pruunikas-kollane

Tehnilised andmed

Sulamispunkt: > 1000 ºC
Lõiketugevus: ≥ 20 kPa vastavalt standardile EVS EN 1209
Läbinud kvaliteedikontrolli, teostaja: FIW München

Tihedus

ca 130 kg/m3 ± 15%

Soojusjuhtivus

0,040 W/(m · K) vastavalt standardile DIN 4108

Difusioonitakistus µ (H2O)

μ = 1 vastavalt standardile DIN 12086

Survepinge 10% deformatsioonil

≥ 40 kPa vastavalt standardile EVS EN 826

Rebimistugevus

14 kPa vastavalt standardile EVS EN 1607

Temperatuuritaluvus

kasutatav kuni 150 ºC

Täiendavad tooted

 • Capatect-Dämmkleber 185
 • Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M
 • Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Sobivad aluspinnad

Uued mineraalsed aluspinnad, vanad tugevad krohvid ja vanad kandvad värvkatted.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja kandev. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused tuleb eemaldada. Kahjustunud, kooruvad värvkatted ja struktuurkrohvid tuleb nii hästi kui võimalik eemaldada. Krohvialused tühimikud tuleb avada ja tasapinnaliselt täis krohvida. Imavad, liivased või tolmavad pinnad tuleb puhastada põhjalikult kuni tugeva aluspinnani ja kruntida Sylitol-Konzentrat 111-ga.

Pealekandmise meetod

Soojustusplaatide liimimine
Süsteemi kuuluv liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimitäppi). Nakkuv kontaktpind peab olema ≥ 40%. Nakkumise tagamiseks tuleb liim kõigepealt nakkesillana õhukeselt pinnale pahteldada ja teravalt maha tõmmata. Soojustusplaadid paigutada suunaga alt üles tihedalt üksteise järele ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis. Kui plaatide vahele peaksid ≤ 5 mm vuugid jääma, tuleb need täita soojustusribadega või alternatiivselt Capatect-Füllschaum B1 vahuga. Vältida plaadiservade sattumist üksteise peale. Soojustusplaadid peavad erinevate aluspinnamaterjalide ühenduskohti ja vuuke katma vähemalt 10 cm ulatuses mõlemalt poolt üle vuugi ja olema korralikult kinnitunud. Lisainformatsiooni soojustusplaatide liimimise kohta leiab tehnilistest informatsioonidest nr 185, 186M ja 190. Soojustusplaatide kinnitamist tüüblitega käsitlevad eraldi infolehed.

Kulu

1 m2/m2.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Plaatide paigaldamise ja liimi kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Siinkohal viitame me ATV DIN 18 345 punktis 3.1.3 kirjeldatud kommentaarile ebasobivate klimaatiliste tingimuste kohta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmete tekkimist tuleks võimalusel vältida, katsudes plaate hoolikalt lõigata ja tekkinud jääke ära kasutada. Vähesed ülejäänud materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekäitluskoodile 17 06 04 (isolat-sioonimaterjalid).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon