Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeerimiseks. Winter - niiske ja külma aastaaja toode.

Kasutusala

Liimimis- ja armeerimissegu spetsiaalselt külmal aastaajal kasutamiseks Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS) A ja B.

Omadused

 • Tuletundlikkus: mittepõlev vastavalt SILS ülesehitusele
 • Ilmastikule vastupidav, vett tõrjuv DIN V 18550 järgi
 • Hästi veeauru läbilaskev
 • Pikk töötlemisaeg
 • Hea nakkuvus erinevate aluspindadega
 • Keskkonnasõbralik
 • Optimaalne terakoostis
 • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
 • Tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete kombinatsioon
 • Töödeldavust parandavad lisandid

Pakendi maht

25 kg paberkott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida jahedas ning kuivas, kaitsta külma ja otsese päikesekiirguse eest. 
12 kuud vähese kromaadisisaldusega. Suletud orginaalpakendis säilib toode ca 12 kuud.

Soojusjuhtivus

0,5 W/(m · K)

Tihedus

ca 1,5 kg/dm3

Difusioonitakistus µ (H2O)

µ < 15

Veeimavuskoefitsent

w < 0,03 kg/(m2  · h0,5) vastavalt DIN EN 1015-18:2002

Toote nr

186M Winter

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. 
Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada.
Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 või AmphiSilan Putzfestiger.

Materjali valmistamine

Capatect-Klebe- und Armierungs-masse 186M Winter võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, aga ka võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 2 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5-6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 60 minutit. Materjali säilitamise ja lisatava vee temperatuur võivad töötlemisaega pikendada või lühedada. Juba kivistuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Soojustusplaatide liimine: (sõltuvalt aluspinnast)
Serv-punkt- meetod: ca 4,5–6 kg/m2

Armeeringu tegemisel:

 • 1,5 kg/m2 1 mm kihi kohta
 • Kõvade vahtpolüstüroolplaatide korral:  ca 4,5 kg/m2 
 • Mineraalvilla korral: ca 5,0 kg/m2

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla - 10 °C ja tõusta üle +10 °C. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse käes, päikesest kuumenenud või jäätunud aluspindadel ega vihma ja härmatise korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril:
-10 °C kuni -5 °C on segu kuivamisaeg minimaalselt 7 päeva;

-5 °C kuni 0 °C on segu kuivamisaeg minimaalselt 4 päeva;

üle 0 °C on segu kuivamisaeg minimaalselt 3 päeva.

NB! Enne järgmiste kihtide pinnale kandmist peab tööde teostaja olema veendunud, et materjal on lõplikult kuivanud. 


Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on täielikult kuivanud ja koormust taluv – st vähemalt 2 päeva.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pealae tööde lõppemist veega.

Soojustusplaatide liimimine

Serv-punkt-meetod
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele serv-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.

Kogu pinna liimimise tehnika (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid) Kleepaine kanda sobiva kelluga (sõltuvalt aluspinnast) plaadi tagaküljele täies ulatuses. 
Viimistemata mineraalvilla soojustusplaatide puhul tuleks eelnevalt teostada villapinna kruntimine.

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitse-kiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornsilo kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Armeeringkiht

Polüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada.  Pärast nurgaprofiilide paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3-5 mm. Kui materjali kuivamise ajal tekib pinnale tolmjas ja naket takistav substants, tuleb armeerimiskihi pind enne viimistlemist kruntida tootega AmphiSilan Putzfestiger.

Pealekandmine

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M Winter armeerimissegu pinnale võib järgnevaid kihte kanda vaid juhul, kui armeerimiskiht on lõplikult kuivanud ja hele. Jahedamal aastaajal, kui õhu ja aluspinna temperatuur jääb alla +5 kraadi, kasutada kruntvärviks ja viimistluskrohviks vaid kiiresti kuivavaid jahedamal aastaajal kasutamiseks ettenähtud „SPRINTER seeria tooteid.


Tööetapid:

 1. Kui armeerimispahtli pinnale on kogunenud valge jahune substants, kruntida kogu pind AmphiSilan Putzfestiger spetsiaalkrundiga. Toode on sobilik nii SILS A kui SILS B isolatsioonisüsteemile
 2. Kuivanud armeeringu pinnale kanda jahedamal aastaajal kasutamiseks ettenähtud krohvikrunt Capatect-Putzgrund 610 SPRINTER
 3. Viimistluskrohvina kasutada jahedamal aastaajal kasutamiseks ettenähtud struktuurkrohvi Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG SPRINTER

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

See mineraalne kuivsegu sisaldab tsementi ja reageerib leeliseliselt. Silmade kahjustamise tõsine oht. Ärritab hingamisteid. Tolmu mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL loputada veega mitme minuti vältel. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada. Pöörduda arsti poole. ALLA NEELAMISEL: Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud katta kaitsekiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutus-tööde segajäätmed. Jäätmekäitlus-kood 17 09 04.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

CE- märgistus

 

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon