Capatect-SockelFlex

Tsemendiga segatav orgaaniline pahtlimass maapinnaga kokkupuutuvate soklipiirkondade liimimiseks ja armeerimiseks ning´kaitsetihenduskihi tegemiseks.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Kasutusala

Liim- ja armeeringpahtel soojustusplaatide liimimiseks ja armeerimiseks maapinnaga kokkupuutuvatele soklipiirkondadele ning kaitsetihenduskihi tegemiseks Capatect soojusisolatsiooniliitsüsteemidele (SILS) A ja B.

Omadused

  • Mitmeotstarbeline tsemendiga segatav ja väga hea kleepevõimega dispersioonsegu
  • Pastöösne
  • Nakkub bituumenile
  • Vett mitteläbilaskev
  • Hea kinnitavus
  • Külmakindel
  • Veearu läbilaskev

Pakend/ pakendi suurus

18 kg ämber

Värvitoonid

Hallikasvalge ilma tsemendita, pärast segamist tsementhall.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kaitsta külmumise eest.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tihedus

u 1,1 g/m³ ilma tsemendita

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

(2 mm) standardi EVS EN 7783 järgi u 2,7 m

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

< 0,01 kg/(m2 • h0,5) standardi EVS EN 1062-3 järgi

Aluspinna ettevalmistamine

Kivisein, betoon või tugevalt kinni olevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus
ja nakkumist takistavad ained (nt õlid) ning kõrgemad pinnakonarused jäägid tuleb eemaldada.
Kahjustatud, vanad ja kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb eemaldada. Krohvialused
tühimikud tuleb avada ja tasapinnaliselt täis krohvida.
Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb kuni tugeva aluspinnani võimalikult
põhjalikult puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Kulu

Allpool olevad andmed on ligikaudsed. Materjal tuleb alati tsemendiga segada

Tsemendita Tsemendiga
Soojustusplaatide kleepimine:
ca. 2,0 kg/m2ca. 4,0 kg/m2
Armeeringkiht:
ca. 1,3 kg/m2ca. 2,6 kg/m2
Isoleerimine/värvimine
ca. 0,5 kg/m2ca. 1,0 kg/m2

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 °С ega
tõusta üle + 30 °С. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge
õhuniiskuse korral. Sellega seoses soovitame järgida Deutsche Stuckgewebebundi infolehte
„Krohvimine madalate ja kõrgete temperatuuride juures".

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata kuni liimisegu on piisavalt kuivanud, st u 1 ööpäev.
Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 2–3 päeva pärast. + 20 °С ja 65% suhtelise õhuniiskuse
korral on armeeringkihi pind kuivanud 24 tunni pärast.
Capatect-SockelFlex kuivab dehüdratsiooni ja füüsilise kuivamise teel, st lisatud vee aurumise kaudu.
Külmal aastaajal ja suure õhuniiskuse korral on kuivamisaeg seetõttu pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Materjali pealekandmine

Vahetult enne pealekandmist Capatect-SockelFlexi tsemendiga CEM I 32,5 vahekorras 1:1 seguriga
korralikult läbi segada, et mass oleks ühtlane ja tükkideta. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega lahjendada.
Kattekihina pealekandmisel lahjendada veega u 5%.

Armeeringkiht

Polüstüreenplaatide kõrgemad ühenduskohad vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm
eemaldada. Pärast nurgaprofiili paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse tuleb pahtlisegu armeeringvõrgu laiuselt soojustusplaatidele kanda ja suruda Capatect-Gewebe 650 umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märgmärjal" meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeringkihi üldpaksus peab olema umbes 2 mm.

Hoone nurgad: kui kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect-Eckschutzschiene, tuleb
armeeringvõrk samuti 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitse-võrku
Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeeringvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Isoleerimine/värvimine

Kaitsekihi tegemiseks ja harjamiseks lahjendada Capatect-SockelFlex 5% veega. Kui kaitstav pind
jääb maa sisse, tuleb see katta Capatect-SockelFlexiga kaks korda nii, et kaetud pind ulatuks 5 cm üle
maapinna. Kahjustuste vältimiseks katta kaetud pind kilega.

Viimistluskiht
Enne krohviga tehtavat viimistluskihti tuleb pind kruntida Putzgrund 610-ga.
Kasutada võib järgmiseis viimistluskihte: AmphiSilan-Fassadenputz, Capatect-Buntstein-Sockelputz,
Capatect-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz Fein ja Sylitol-Fassadenputz. Capatect-SockelFlexi
võib katta Capatect-SI-Fassadenfinish 130-ga, ThermoSaniga ja AmphiSilaniga.

Soojustusplaatide liimimine

Soklipiirkonnas: 
Capatect-SockelFlex kanda 10 × 10 või 15 ×15 hammaskellu abil soojustusplaadi Capatect- Perimeterdämmplatte 115 tagaküljele – kas kogu plaadile või triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda u 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). 
Pealekantava liimisegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.
Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja korralikult kinni suruda. Plaadi
otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleksid vertikaalselt ja horisontaalselt
loodis.

Sissejuhatus

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal vajadusel kaitsekiledega katta. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350 ning ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C-osa nõuetest.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.
Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida
vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või
olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Vastupidav korterelamu fassaad