Capatect-Ceratherm-Fugenmörtel 082

Vuugisegu keraamiliste plaatide ja klinkertelliste vuukide
täitmiseks Capatect SILS A ja B isolatsioonisüsteemis.

Omadused

 • ilmastikukindel
 • kaitseb külma ja lumesulatussoolade kahjustava toime eest
 • vihmakindel
 • vett-hülgev
 • väheselt deformeeruv
 • avatud difusiooniga
 • lihtne töödelda
 • spetsiaalselt kasutamiseks soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS)

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

 • 082/11:
  Lichtgrau - helehall
 • 082/12:
  Anthrazit - tume antratsiit

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. Suletud originaalanumas säilib 12 kuud. 

Värske segu toortihedus

ca 2,0 g/cm³

Tuleohtlikkus

Mitte põlev A2, Capatect-SILS A mineraalvilla soojustusplaatide kasutamisel
Raskesti süttiv B1, Capatect-SILS B EPS-il.

Veeimavuskoefitsent

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)  vastavalt DIN 52617

Toote nr

082/11
082/12

Aluspinna ettevalmistamine

Plaadid peavad olema puhtad nakkumist takistavatest ainetes ja osakestest. Kuivanud segujäägid tuleb eemaldada. Pind hästi niisutada ja üleliigne vesi kõrvaldada enne vuukide tegemist. 
Hoida ühtlast vuugipaksust, minimaalselt 6 mm. 

Kulu

Plaadi formaat (mm) Umbkaudne kulu (kg/m2) vuugi paksuse kohta
15 mm 10 mm 8 mm
240 x 52 4,9 3,3 2,6
240 x 71 3,9 2,6 2,1
240 x 115 3,0 2,0 1,6

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla
+5 °C ega tõusta üle +25 °C.
Mitte töödelda otsese päikesekiirguse käes, tugeva tuule, udu ega kõrge õhuniiskuse ajal. Kaitsta liiga kiire kuivamise eest. Vajadusel niisutada pinda puhta veega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on vuugisegu pealispind kuiv 24 h pärast. Täiesti kuiv 2-3 päeva möödudes.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt veega.

Kasutamine

Vuugisegu tõsta kellule ja lükata sobiva laiusega vuugirauaga vuugivahedesse ning kerge survega siluda. Üleliigne materjal enne kuivamist käsiharjaga maha pühkida. 

Materjali pealekandmine

Valada ca 2,5–3,0 liitrit vett puhtasse anumasse ja lisada 25 kg segu, segada aeglaselt kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Kasutage alati sama segamisvahekorda, et vältida värvitoonierinevusi. 
Valmis segu on ca 20 °C temperatuuri korral kasutatav umbes 1 tunni jooksul. Kõrgemad temperatuurid lühendavad töötlemisaega, madalamad pikendavad seda.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Tõsine silmade kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida silma ja nahale sattumist. SILMA SATTUMISEL loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Tööde ajal kanda sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja näokaitset või prille. ALLA NEELAMISEL pöörduda koheselt arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühi kott. Kivistunud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutuspraht. EAK 170904

Ohutus- ja transporditähised

Ohusümbol: Xi – ärritav, sisaldab: tsementi 
Vt ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon