Muresko-Premium

Universaalne silikoonvaik- fassaadivärv SilaCryl® baasil, mineraalse iseloomu ning kõrge difusioonivõimega, väga hästi vett-tõrjuv.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/80000/LACU000114_EXL_Muresko-Premium_10_L_XRPU.png

Kasutusala

Siledate ja struktureeritud aluspindadega fassaadide kvaliteetseks värvimiseks. Ainulaadne SilaCryl® sideaine võimaldab tagada suurepärase niiskuskindluse, kõrge veeauru läbilaskvuse ja piisava CO2 läbilaskevõime. Lisaks sellele garanteerib SilaCryl®-sideaine samasuguse värvitoonide mitmekesisuse, ilmastikukindluse, kriidistumiskindluse ja nakkevõime nagu kvaliteetsed puhta akrülaadi põhised fassaadivärvid. Karedatel aluspindadel võimaldab Muresko-Premium olenevalt lahjendamismäärast struktuuri rõhutava või struktuuri ühtlustava viimistluskatte teostamist. Sobib ka  vanade hästikandvate poorbetoonist aluspindade renoveerimiseks.

Omadused

Veega lahjendatav, keskkonnasäästlik ja vähese lõhnaga
Ilmastikukindel
Vett tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
Kergesti pinnale kantav
Katab suurepäraselt ümarad tipud ja servad
Muresko-Premium on kaitstud vetikate ja seentega saastumise eest

Sideaine

Silikoonvaik + puhta akrülaadi dispersioon

Pakend/ pakendi suurus

ColorExpress:

2,5l, 5l, 10l, 15l

Värvitoonid

Valge

Muresko-Premium on ColorExpressi toonimismasinates toonitav kõikide kasutatavate värvikollektsioonide järgi. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvi-toonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Vajadusel katta pind teist korda.

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Värvikindlus vastavalt BFS infolehele nr 26

Klass: B
Rühm: 1-3, vastavalt värvitoonile

Veeläbilaskvus: (w- väärtus): ≤ 0,1 [kg/(m2·h0,5)] (madal), W3

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Suurim tera suurus

100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm, E3

Veeauru läbilaskvus

(Sd-väärtus): 0,14 m (kõrge), V1

Täiendavad tooted

Caparol Trocknungsbeschleuniger

Talvine lisatoode Muresko-Premiumi kiirema niiskuskindluse saavutamiseks temperatuuridel +1 kuni ca +10oC. Kasutusjuhendit vt. toote Caparol Trocknungsbeschleuniger etiketil.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued ja kahjustamata liitsüsteemid, mis on kaetud polümeer-, silikaat-, silikoonvaik-, lubi-, lubitsementkrohviga (PII)

Vana krohv puhastada sobival meetodil. Surveveega puhastamisel survepesuga, jälgida, et temperatuur ei ületaks +60 ºC ja surve max 60 bar. Pärast puhastust lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistleda Muresko-Premiumiga vastavalt olemasolevale pealiskrohvi liigile vastavalt allpool kirjeldatud aluspindadele.

Krohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III või silikaatkrohvid

Uued krohvid võib reeglina üle värvida 2 nädala pärast ca +20 ºC juures ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral. Halbade ilmastikutingimuste puhul, näiteks tuule ja vihma korral, tuleb tähtaegu märkimisväärselt pikendada. Lisakruntimine tootega CapaGrund Universal vähendab lubjaeritiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7-päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid:krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tugevalt imavad, tolmavad krohvid kruntida tootega Dupa-grund. PS- plaatidega kaetud soojusisolatsiooni liitsüsteemidele tuleb kanda toode AmphiSilan- Putzfestiger.

Hea kandevõimega vana pinnakattega poorbetoon

Kahjustamata pinnad puhastada. Pinnad kruntida tootega Capagrund Universal. Kahjustunud poorbetoon-pinnakatete puhul soovitame kasutada Disbon-programmi.

Betoon

Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jämedapoorilised, kergelt liivastunud või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Tsemendiga seotud puitlaastplaadid

Tsemendiga seotud puitlaastplaatide suure leelisuse tõttu tuleb neid lubjaeritiste tekke vältimiseks kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer.

Katmata tellismüüritis

Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida tootega Dupa- grund.  Kui pärast vahekihi tegemist tulevad nähtavale pruunikad laigud, teha lõppviimistluskiht veevaba fassaadivärviga Duparol.

Hea kandevõimega dispersioonvärviga pinnakatted

Määrdunud, kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Kruntkiht teha tootega CapaGrund Universal.  Teiste puhastusviiside puhul (mahapesemine, mahaharjamine) kruntida tootega Dupa-grund. Polüstüroolplaatidega kaetud kompaktsetele soojusisolatsioonisüsteemidele tuleb kanda vahend AmphiSilan- Putzfestiger.

Hea kandevõimega kunstvaik- või silikoonvaikkrohv-pinnakatted

Vanad krohvid sobivat meetodit kasutades puhastada. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne järgnevat töötlemist korralikult kuivada.

Halva kandevõimega mineraalsed värvkatted

Eemaldada täielikult mahalihvimise, mahaharjamise, mahakraapimise teel või survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Märgpuhastuse korral lasta pindadel enne järgnevat töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega Dupa-grund.

Halva kandevõimega dispersioonvärv- ja kunstvaikkrohv-pinnakatted

Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehaaniliselt või keemiliste lahustitega, ja puhastada pinnakate järgnevalt survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Nõrgalt imavad või siledad pealispinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Tolmavad, liivased, imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Tööstuslikest heitgaasidest või tahmast määrdunud pinnad

Pind katta veevaba Duparoli fassaadivärviga.

Pragudega krohvi- või betoonpinnad

Pind katta tootega PermaSilan või Cap-elast.

Soolakahjustustega pinnad

Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Pind kruntida tootega Dupa-grund. Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine.

Defektsed kohad

Pisivead parandada Caparol Fassaden- Feinspachtel pahtliga. Suured, kuni 20 mm defektsed kohad on soovitatav parandada Histolith- Renovierspachtel pahtliga. Pahteldatud kohad katta uuesti krundiga.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Seente või vetikatega saastunud kohad puhastada märjalt survepesuga järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta seejärel hästi kuivada.

Krunt- või vahekiht

Muresko-Premium, max 10% veega lahjendatult.

Lõppviimistluskiht

Muresko-Premium, max 5% veega lahjendatult. Karedatel krohvipindadel tuleb struktuuri säilitamiseks lahjendada Muresko-Premium kruntimiseks15- 20% veega ja kattekihi pealekandmiseks 10% veega.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 200 ml/m2 ühekordsel pealekandmisel. Karedatel pindadel vastavalt rohkem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Värvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on värvkatte pealispind kuiv ja ülevärvitav 4- 6 tunniga, täiesti kuiv ja koormust taluv ca 3 päevaga.

Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Nõustamine

Nähtavate üleminekukohtade vältimiseks tuleb suuremad pinnad värvida korraga märg-märjale meetodil. Materjali mitte kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel! Kahjustamata poorbetoon-pinnakatete värvimisel peab heledusaste olema suurem kui 3, soojusisolatsiooni liitsüsteemide värvimisel suurem kui 20. Fassaadidel, mille niiskuskoormus on kas ehitusobjekti spetsiifika või ilmastikumõjude tõttu tavalisest suurem, on suurem oht seente ja vetikate tekkimiseks. Muresko-Premium sisaldab värvikelmet kaitsvat ainet. See kelmet kaitsev aine kaitseb materjali saastumise eest pikaaegselt. Selle toime kestus ja efektiivsus sõltuvad objektil valitsevatest tingimustest, nagu nt saasteainete toime intensiivsusest ja niiskuskoormusest. Seetõttu ei ole võimalik vetikate ja seentega saastumist kestvalt takistada. Vetikate või seente toimel kahjustatud aluspindade kruntimiseks võib pärast saastunud pindade puhastamist kasutada toote OptiGrund E.L.F. asemel toodet FungiGrund. Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus (kriipimine) tekitada pinnal heledaid triipe. See on mattide fassaadivärvide tootespetsiifiline omadus. Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad jäljed. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha pesta. Lisaks kruntida tootega Capagrund Universal. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Sertifikaadid

Muresko-Premium, veeauru difusioonivoolutugevuse, veeauru läbilaskevõime määrus Muresko-Premium, kaitse vetikate ja seentega saastumise eest

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib veekogudes avaldada pikaajalist kahjulikku toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole, kuna toode võib tekitada soolekahjustusi.  Värvi võib peale kanda ainult pintsli või rulliga. Täpsem informatsioon: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01 F

Koostis

Polüakrülaatvaik/polüsiloksaan, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustumiseks, lisandid, konservandid, kelmet konserveerivad ained.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas tehnilises informatsioonis mainitud, oleks mõistlik pöörduda konsultatsiooni saamiseks meie või meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

E-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tartu Vene Lütseum