Caparol-Füllspachtel P

Kunstvaigu baasil pulberpahtel sisetingimustesse.

Kasutusala

Täitepahtel sügavate aukude, pragude, lõhede ja betoonelementide vuukide ning teiste mineraalsete aluspindade täitmiseks. 

Omadused

  • keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • hästi nakkuv
  • väga tugev pärast kuivamist, mittekahanev
  • kuivalt lihvitav
  • veeauru läbilaskev

Sideaine

Kips

Pakendi maht

20 kg

Värvitoonid

Loomulik valge
Ei ole toonitav.

Säilitamine

Hoida kuivas, niiskuse eest kaitstuna.
Suletud orginaalpakendis säilib maksimaalselt 1 aasta.

Täiendavad tooted

Akkordspachtel SF plus
Akkordspachtel SXL
Akkordspachtel KF
Akkordspachtel fein und mittel
Ratio-Spachtel
AkkordLeichtspachtel
AkkordRollspachtel

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+--
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Kõik tavapärased mineraalsed sisepinnad. Aluspind peab olema kuiv ja puhas nakkumist takistavatest substantsidest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiku 3.

Materjali valmistamine

Üks kott Füllspachtel P (20 kg) valada ca 14 L vee hulka ja elektrilise seguriga hästi läbi segada.

Pealekandmise meetod

Võimalikud servad tuleb eemaldada või lihvida. Mustus maha pühkida. Vuugid, paneelidevahelised liitekohad, lõhed, lohud ja tühikud pahteldada täitepahtliga Caparol Füllspchtel P. Täitepahtli võib peale kanda ühe töökäiguga kuni 20 mm kihina. Vuugid ja sügavad vahed soovitatavalt täitsa kahe töökäiguga.

Kattekihtide ülesehitus

Järgnevad viimistluskihid:
Kui järgenev viimistluskiht teostatakse Caparoli dispersioonipahtliga, võib kruntimise vahele jätta. Värvides või struktuurkrohviga viimistledes on kruntimine vajalik sobiva kruntimisvahendiga, mis tuleks valida sõltuvalt aluspinnast ja pealekantavast kihist.

Kulu

Vuugid:
ca 300 g/m 10 mm sügavuse ja laiuse korral

Pindade pahteldamine ja vigade parandamine:

ca 1300 g/m2/mm kihi kohta

Töötlemistingimused

Töötlemisaeg:
Valmissegatud materjal kasutada ära 30 min jooksul.
Mitte töötada alla +5 °C aluspinna- ja õhutemperatuuriga.

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt õhuniiskusest, temperatuurist ja paksusest. ca 24 tundi, kõrgem õhuniiskus pikendab kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

veega

Tähelepanu

Füllspachtel P ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada isikukaitsemeetmeid. SILMA SATTUMISEL loputada mõne minuti vältel voolava veel all. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada. Täpsemad andmed vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid viia ehitusjäätmete konteinerisse.

Gis- kood

ZP1

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon