ThermoSan-Fassadenputze NQG R+K SPRINTER

Ready-to-use lightweight renders based on hybrid binder with Nano-Quartz Matrix Structure Technology for clean façades.
For exterior use in the clammy and cold season of the year.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/76270/032492_ThermoSan_Fassadenputz_R20_20_kg.png

Kasutusala

Thermosan Fassadenputz NQG SPRINTER viimistluskrohv on ette nähtud töötlemiseks spetsiaalselt niiskel ja jahedamal aastaajal.

Toode kuivab kiiremini kui ThermoSan-Fassadenputz NQG "Standard" ja pealispind on koormatav vähema aja möödudes. Krohvi täielik kuivamine sõltub ilmastikuoludest - nagu ka tavalise toote puhul. Leeliste aluspindade puhul nt tsementi sisaldavad armeeingkihid võib kuivamisaeg olla pikem.

Mitte segada standardtootega!
Jälgige tootekohast lisainformatsiooni või küsige nõu Caparoli esindajalt.

Kasutusvalmis struktureeritav  nanokvarts osakestega struktuurkrohv.
Kasutatav viimistluskihina:

 • Capatect SILS „B" süsteemis;
 • Capatect SILS OrCa süsteemis;
 • Capatect-VHF-süsteemis;
 • viimistlemata betoonil;
 • aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P II ja P III, vastavalt standardile DIN 18 550;
 • mattidel hea kandevõimega dispersioonvärvidega pinnakatetel;
 • hea kandevõimega silikaatviimistlustel.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

ThermpoSan Fassaadenputz NQG SPRINTER toode ei ole ette nähtud kasutamiseks ebasobivate ilmastikutingimuste korral nagu väljaspool etteantud temperatuurivahemikku või saju ajal.

Omadused

 • Väike kulu
 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Kõrge värvitoonikindlus
 • Ilmastikukindel, vett tõrjuv
 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Ammoniaagi lõhnaline
 • Sideaine kombinatsioon: orgaaniline silikaat-hübriid-dispersioon ja silikoonvaikemulsioon
 • Veega lahjendatav
 • ThermoSan-Fassadenputz NQG sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate arengut fassaadidel
 • Kiirem kuivamine võrreldes standard ThermoSan-Fassadenputz NQG-ga

Pakendi maht

20 kg ämber

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida vastavalt CaparolColori, Caparol 3D Systemi ja A1 Fassade värvikaartidele.
Eritoonid heledusastmeni > 20 järelpärimisel (heledustase < 20 ei ole sobilik SILS kasutamiseks).

Valguspeegeldustegur Armeerimismassi CarboNit või CarbonSpachtel kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥10.
Süsteemi „Edition Carbon DarkSide" kasutamisel on toonid võimalikud heledusastmeni ≥ 5.
Tumedate värvitoonide korral „DarkSide" süsteemis võib esineda kontraste armeering- ja krohvikihi vahel. Soovitav on teha lisaks ühtlustav kiht ThermoSaniga.

Läikeaste

matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, kasutada 8 nädala jooksul. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tihedus

ca 1,3 g/cm³

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,07 m

Veeimavuskoefitsent

w < 0,1 kg/(m2  • h0,5)

Konsistents

pasta

Toote nr

628

Tähelepanu

Antud tehnilised andmed on keskmised väärtused ja võivad tänu tootes sisalduvale looduliskule materjalile partiist partiisse erineda.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.
Halva kandevõimega email-, dispersioonvärv-või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada.
Kinniolevad värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada.
Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.
Aluspinnal ei tohi olla jääd ja/ega härmatist.

Pealekandmise meetod

Krohv roostevabast terasest kellu abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi ühtlaste ringikujuliste liigutustega, hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid.
Ühtlase struktuuri saamiseks peaks tervikpindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat struktuuri ebaühtlust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis.

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada. ThermoSan-Fassadenputz NQG krohvid ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihina kasutatav Putzgrund 610 SPRINTER tuleb krohviga samasse värvitooni toonida. Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect SILS „B" ja Capatect-VHF-süsteem:

Uued mineraalsed armeerimiskihid:
- kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER.

Uued tsementi mittesisaldavad armeerimiskihid:
- kruntimine ei ole vajalik,
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III:
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Kruntida tootega Putzgrund 610 SPRINTER. 
Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. 

Vanad krohvid:
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610 SPRINTER. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610 SPRINTER.

Betoon:
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Jämedapoorilised, liivased pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610 SPRINTER.

Matid hea kandevõimega dispersioonvärv-pinnakatted:
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Muude puhastusviiside korral (mahapesemine, mahaharjamine, mahapritsimine) teha kruntkiht tootega Dupa- grund. Vahekiht teostada tootega Putzgrund 610 SPRINTER.

Kandvad silikaatvärvid:
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan toodetega.

Kulu

ToodeStruktuurTera
(mm)
Keskmine kulu
(kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20kraapekrohvi struktuur2,02,2 - 2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30kraapekrohvi struktuur3,02,9 - 3,1

Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist varieeruda.

Kuivamine/kuivamisaeg

Töötlemistemperatuur: ideaalne +2 °C kuni +8 °C, max +15 °C. min töötlemistemperatuur: +1 °C.
Keskmine õhuniiskus ei tohi ületada 95%.
Selline temperatuur peab kestma kuivamise ajal vähemalt 8 h vältel. Alles pärast seda on krohvitud pind vastupidav kuni -5 °C. Ka talvine krohvisegu kuivab füüsikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Võrreldes tavalise ThermoSan krohviga toimub tahenemine veidi kiiremini ja pind on lühema kuivamisaja jooksul vastupidav vihmasajule. Krohv on viimistlemisvalmis alles pärast täielikku kuivamist. 
Talvist krovisegu ei tohi kasutada üle +15 °C temperatuuril, sest materjal kuivab liiga kiiresti ja struktuuri andmine ei ole seeläbi võimalik. Töötlemisaega võib lühendada aluspinna soojust tõstes või kõrgema materjalitemperatuuriga. Kuivamine sõltub ilmastikuoludest! Seetõttu ei ole võimalik täpset aega kirja panna.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada koheselt veega.

Materjali ettevalmistamine

Ämbri sisu segada aelgaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi. Konsistentsi parandamiseks võib vajadusel lahjendada 1% veega.

Tähelepanu

ThermoSan-Fassadenputz NQG sisaldab spetsiaalseid aineid, mis pakuvad fassaadile ajutist kaitset seente ja vetikatega saastumise eest. See omadus sõltub paljudest objekti eripäradest, nagu nt niiskuskoormusest ja seetõttu ei ole võimalik pakkuda püsivat kaitset seente ja hallitusega saastumise vastu.
Sõltuvalt ilmastikuoludest on objektil tarvis kasutada kaitsekilesid või tellinguid.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Pihustustöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Krohviga töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega.

Vastavalt ELi määrusele 528/2012 ei ole tegemist biotsiidse tootega, toode sisaldab järgmist biotsiidset toimeainet: terbutriin (CAS nr 886-50-0), tsinkpüritioon (CAS nr 13463-41-7), oktüül-isotiasolinoon (CAS nr 26530-20-1).Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kivistunud värvid või olmeprügi.

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01 F

Luba

Z-33.41-130
Z-33.49-1071
Z-33.84-1185

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon