Sylitol® Fassadenputze R+K (hõõrde-/kraapekrohv)

Silikaadiga seotud kasutusvalmis struktuurkrohvid välispindadele.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/61122/028345_Sylitol_Fassadenputz_K_20_25_KG.png

Kasutusala

Kasutusvalmis struktureeritavad silikaatkrohvid. Kasutatavad viimistluskihina:
- Capatect-SILS „B" süsteemis;
- Capatect-VHF-süsteemis;
- aluskrohvidel ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III
- vastavalt standardile DIN 18 550;
- hea kandevõimega mineraalsetel pinnakatetel.
Ei sobi kasutamiseks emailvärvkatete või soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

 • "Raskesti süttiv” B1 – DIN 4102
 • Väga hästi veeauru läbilaskev
 • Ilmastikukindel, vett tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
 • Lihtsalt pinnale kantav
 • Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
 • Sideaine alus: kaaliumvesiklaas väheste orgaaniliste lisanditega
 • Ei paisu
 • Ei kolletu
 • Ei ole termoplastne
 • Väga valge toon
 • Väheste pingetega

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida tehases vastavalt CaparolColori või Caparol 3D Systemi värvitoonide kaardile. Sobib masinaga toonimiseks ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades. Teised värvitoonid valguspeegeldusteguriga >20 eritellimisel. (Valguspeegeldustegur

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tehnilised andmed

Toote nr

Struktuur

Tera suurus

(mm)

Ligikaudne

materjalikulu (kg/m2)

Sylitol-Fassadenputz R 20

Hõõrdekrohvi struktuur

2,0

2,5

Sylitol-Fassadenputz R 30

Hõõrdekrohvi struktuur

3,0

3,7

Sylitol-Fassadenputz K 15

Kraapekrohvi struktuur

1,5

2,4

Sylitol-Fassadenputz K 20

Kraapekrohvi struktuur

2,0

3,0

Sylitol-Fassadenputz K 30

Kraapekrohvi struktuur

3,0

3,7

Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist kõikuda.

Veeimavuskoefitsient : w <0,15 kg/(m2·h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, 3. osa.

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

max 0,24 m vastavalt standardile DIN EN ISO 7783-2.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Materjali kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. Email-, dispersioonvärv- või kunstvaikkrohv-pinnakatted ning halva kandevõimega mineraalvärvkatted tuleb täielikult eemaldada. Kinniolevad mineraalvärvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada. Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides. Pärast pragude ja kahjustatud pindade parandamist sobiva materjaliga tuleb kõvastunud ja kuivanud aluspind fluorsilikaadiga töödelda ja seejärel üle pesta.

Suuremate krohviparanduste puhul tuleb kogu pind (vana ja uus krohv) fluorsilikaadiga üle töödelda ja pesta.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral lahjendada Sylitol-Konzentrat kontsentraadiga, mida võib lisada kuni 2%. Mitte kasutada alumiiniumist segamisriista, sest see võib põhjustada värvitooni muutust.

Pealekandmise meetod

Krohvi pealekandmine
Krohv roostevabast terasest kellu või peenkrohvi pritsimiseks sobiva töövahendi abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-silumislauaga. Kraapekrohvi struktuuri saamiseks kujundada krohvi ühtlaste ringikujuliste liigutustega, hõõrdkrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest. Pritsimisrõhk peaks olema 0,3 – 0,4 MPa (3- 4 bar). Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantaks pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures ei tekiks materjali kattumist.

Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 

Looduslike täiteainete ja graanulite kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect-WDVS soojusisolatsiooni liitsüsteemid ja Capatect-VHF-süsteem:

Uued mineraalsed aluskrohvid (armeerimiskihid):

- kruntimine ei ole vajalik;
- pikemate tööseisakute tõttu (nt talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida Putzgrund 610 kruntvärviga.

Uued tsementi mittesisaldavad armeerimiskihid:

- kruntida Capatect-Putzgrund 610 kruntvärviga.

Aluskrohvid ehitussegude rühmadest PIc, P II ja P III:

Uued krohvid:

- lasta enne töötlemist vähemalt 2 – 4 nädalat seista;
- kruntida tootega Sylitol-Minera.

Jämedapoorilise, liivastunud, imava pealispinnaga:

- kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111, lahjendada veega 2:1;
- vahekihina kanda peale toode Sylitol-Minera.

Mineraalsed pinnakatted:

Kinniolevad värvkatted:

- puhastada kuivalt või märjalt;
- kruntida tootega Sylitol-Minera.

Pärast mittekinniolevate värvkatete eemaldamist:

- kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 krundiga, lahjendada veega 2:1;
- vahekihina kanda peale toode Sylitol-Minera.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +8 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda. Krohv kuivab keemilise reaktsiooni teel ja füüsikaliselt, st aluspinnaga sidumise ja vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast tööd veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

vt ohutuskaarti
Vt ka tehnilisi informatsioone
- Putzgrund 610
- 190 CT- Klebe- und Spachtelmasse
- Sylitol- Minera
- Sylitol- Konzentrat 111

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist. Värvitavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. Jäätmekäitluskood EAK 08 01 12.

Gis- kood

M-SK01 F

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon