AmphiSilan Putzfestiger

Lahustit sisaldav spetsiaalkrunt kriitiliste sise- ja välispindade tugevdamiseks.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21407/020321_SAP-812547_10_L_AmphiSilan_Putzfestiger.png

Kasutusala

AmphiSilan Putzfestiger tugevdab kriitilised aluspinnad, nagu kriidised või tugevalt imavad krohvid ja vana värvikatte all olevad pinnad, lihvitud kips, pestud liimärvid ja kipskartongplaadid.
Sobib eriti hästi polüstüroolisolatsiooniga soojusisolatsiooni liitsüsteemidele ja polüstürooli sisaldavatele krohvidele.

Omadused

  • Vastupidav leelistele
  • Pingevaba
  • Hea imenduvusega
  • Ei põhjusta kollasust
  • Difusiooni- ja sorptsioonivõimeline

Sideaine

Puhasakrüülvaik-polümerisaatvaik

Pakendi maht

10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 0,8 g/cm³

Täiendavad tooted

AmphiSilan Putzfestigeri ei tohi segada teiste materjalidega.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.
Vastavalt aluspinna olemusele pihustada pinnale 1-2 kihti märg-märjale meetodil. Väheimavate või ebaühtlaselt imavate pindade viimistlemiseks lahjendada AmphiSilan Putzfestiger max 10% Caparol AF-Verdünneriga. Pärast kruntimist ei tohi tekkida tihedat, läikivat kilet.
Enne edasist töötlemist lasta AmphiSilan Putzfestigeriga krunditud pinndadel korralikult kuivada (+ 20 °C juures vähemalt 12 tundi, madalamatel temperatuuridel kauem, vajadusel lausa mõned päevad).

Vedeldamine

Vajadusel lahjendada Caparol AF-Verdünneriga.

Kulu

150 – 300 ml/m2, sõltuvalt aluspinna omadustest ja imavusest. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Võib töödelda ka pakasega, kui aluspind on kuiv ja jäävaba.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ülevärvitav kõige varem 12 tunni pärast. Madalam ruumi- ja seinatemperatuur pikendab kuivamisaega, mis võib ulatuda ka mitmete päevadeni.

Tööriistad

Lahustit taluva pintsliga pinnale kanda. Pihustiga töötamisel kasutada sobivaid airless - töövahendeid. Mitte kasutada suruõhuseadmeid – plahvatusohtlike ainete moodustumise oht.
Airless:
Pihustusnurk: 60 o
Düüs: 0,029’’
Rõhk: 50-60 bar

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast tööd lakibensiiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast– mitte suitsetada! Vältida auru sissehingamist.
Vältida kemikaali sattumist silma, nahale ja riietele. Käidelda ainult väljas või hästi ventileeritavates ruumides. Takistada sattumist keskkonda.
ALLANEELAMISEL: loputada suud veega, MITTE esile kutsuda oksendamist. Anumaid hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavates ruumides. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade lakkide ja värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutusjäätmed või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (kat. A/h): 750 g/l (2010). See toode sisaldab max 680 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF02

Koostis

Akrüülvaik, alifaadid, ester, glükooleeter.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart