Caparol Tiefgrund TB

Lahustit sisaldav spetsiaalkrunt sise- ja välispindadele

Kasutusala

Pärast kuivamist värvitu spetsiaalkrunt sise- ja välistöödeks. Sobib spetsiaalselt kipspindadele, samuti vanade, liivase pealispinnaga krohvide, vanast värvist puhastatud või mehaaniliselt eemaldatud pealispindade või tapeediliimi ja makulatuurijääkidega pindade kruntimiseks ja tugevdamiseks. Ei sobi polüstüroolisolatsiooniga soojusisolatsiooni liitsüsteemidele ja polüstürooli sisaldavatele krohvidele. Mitte kasutada ruumides, kus hoitakse või toodetakse toiduaineid.

Omadused

  • Aluskrunti tugevdav
  • Kõrge imamis-, difusiooni- ja sorptsioonivõimega
  • Vastupidav leelistele
  • Pärast kuivamist värvitu

Sideaine

Akrüülvaik lakibensiinis

Pakend/ pakendi suurus

1 l, 5 l, 10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kui mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 0,8 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.
Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida tehnilist informatsiooni nr 650 ("Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistus”).

Pealekandmise meetod

Caparol-Tiefgrund TB kantakse pinnale pintsli või rulliga. Pihustiga töötamisel kasutada sobivaid airless töövahendeid. Mitte kasutada suruõhuseadmeid.

Airless:
Pihustusnurk: 60 o
Düüs: 0,029’’
Rõhk: 50-60 bar

Vedeldamine

Vajadusel testbensiiniga.

Kattekihtide ülesehitus

Tavalise imavusega aluspinnad kruntida lahjendamata kujul. Jämedapoorseid ja rabedaid krohve kruntida katta kaks kihti „märg märjale" meetodil. Nõrgalt imavatele pindadele lahjendada toodet kuni 20% lakibensiiniga. Pärast kruntimist ei tohi tekkida tihedat, läikivat kilet.

Kulu

150 – 300 ml/m2, sõltuvalt aluspinna imavusest ja lahjendamisastmest. Täpsed kulunormid ja lahjendamisaste teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Võib töödelda ka miinuskraadide juures, kui aluspind on kuiv ja jäävaba.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ülevärvitav kõige varem 12 tunni pärast. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast tööd lakibensiini või pintsli puhastusvahendiga.

Nõustamine

Mitte kasutada tundlikes kohtades ilma piisava kuivamisajata. Caparol-Tiefgrund TB kruntvärvi kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seetõttu tuleb tagada hea ventilatsioon. Eluruumides kasutada aromaatseid ühendeid mittesisaldavat vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri (vt tehniline informatsioon nr 670).
Caparol-Tiefgrund TB-d ei tohi segada teiste toodetega.

Tähelepanu!

Süttiv. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Anumaid hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast– mitte suitsetada! Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida aurude sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda asjakohast hingamisteede kaitsevahendit/maski. Käitleda ainult hästi ventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata ka pakendit või etiketti. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/h): 750 g/l (2010). See toode sisaldab max 730 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF03

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.


SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart