AmphiSilan Grundierfarbe

Nakkuvust parandav spetsiaalne kruntvärv silikoonvaik- värvkatetele. Kasutamiseks ainult välistöödel. Ratsionaalne ja uduvaba pinnalekandmine Nespri-TEC pihustusmeetodil.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18062/020097_SAP-026745_12,5_L_AmphiSilan-Grundierfarbe.png

Kasutusala

Veega lahjendatav, pigmenteeritud kruntvärv AmphiSilan- Grundierfarbe parandab naket tiheda ja sileda aluspinnaga ning kinnitab ilmastikumõjudest kahjustatud  kunstvaikkrohvi enne värvidega  AmphiSilan, ThermoSan või AmphiSilan- Nespri TEC värvimist. Uduvaba pinnalekandmine Nespri- TEC pihustusmeetodil. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega.

Sideaine

Spetsiaalne kunstvaikdispersioon

Pakend/ pakendi suurus

15l

Värvitoonid

Valge. AmphiSilan Grundierfarbe on ColorExpressi süsteemis kõikide värvikaartide järgi masinas heledates toonides toonitavad kuni ca heledusastmeni 70.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, tugev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Informatsiooni saamiseks toote sobivuse kohta erinevate aluspindadega ja aluspinna ettevalmistamise kohta palume tutvuda Caparoli tehnilise informatsiooniga nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Kattekihtide ülesehitus

Vedeldamata kujul pintsli, rulli või pihustiga pinnale kanda. Õhuvabaks pihustamiseks soovitame kasutada Nespri-Tec-süsteemi (Nespray pihusti).
Pihustusnurk: 30º
Düüs: spetsiaalne Nespray 0,016-0,019” topeltdüüs
Rõhk: 150-180 baari
Nespri- TEC õhuvaba pihusti reguleerib automaatselt materjali temperatuuri. Sulgemisrõhk (suletud pritsimispüstol) on märgitud seadmel sinises alas. Pritsimisrõhk (avatud pritsimispüstol) on märgitud seadmel rohelises alas.

Kulu

Ca 150-250 ml/ m2, olenevalt aluspinna omadustest ja imavusest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Tähelepanu

AmphiSilan Grundierfarbe ei sobi horisontaalsetele, veega kokkupuutuvatele pindadele. Toote spetsiaalsete omaduste säilitamiseks ei tohi seda teiste toodetega segada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Pritsiga pealekandmisel pritsimisudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 25 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon