Caparol-Haftgrund

Kruntvärv dispersioon- ja dispersioonsilikaatvärvidele sisetöödeks. Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba.

Kasutusala

Valge pigmendiga, hästi kattev spetsiaalkruntvärv sisepindadele enne pindade lõppviimistlemist dispersioonvärvide või dispersioon-silikaatvärvidega. Tugeva nakkega vahekiht siledatele, kindlatele aluspindadele, nagu  papiga kaetud kipsplaadid, betoon, ehitussegude rühma P IV kuuluvad kips- ja valmiskrohvid, kipsehitusplaadid.
Tugeva nakkega krunt siledatele ja nõrga imavusega pindadele enne tapeetimist.

Omadused

  • Kerge töödelda, veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Difusioonivõimeline sd-väärtus 0,03 m (toonimine võib mõjutada toote tehnilisi omadusi)
  • Hea nakkevõimega
  • Imavust ühtlustav
  • Hästi kattev
  • Kruntkiht dispersioonsilikaatvärvidega töötlemiseks mitte-pudedatel pindadel

Sideaine

Modifitseeritud kunstainedispersioon vastavalt standardile DIN 55 945

Pakend/ pakendi suurus

  • Standard: 5l, 12,5l
  • Caparol-Haftgrund Airfix: 25l, 120l

Värvitoonid

Valge.
Lisada maksimaalselt 25% CapaColor või AVA- AmphiColor täistoon- ja toonimisvärve. Toonitav ColorExpressi toonimismasinates (Capalac mix) suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni 70.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,7 g/cm³

Tähelepanu

Kokkusobivus teiste materjalidega
Spetsiifiliste omaduste säilitamiseks segada Caparol Haftgrundi ainult CapaSol LF, Caparol Color  täistoon- ja toonimisvärvide või AVA- AmhpiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Teisi tooteid mitte lisada.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida tehnilist informatsiooni nr 650 ("Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistamine”).

Pealekandmise meetod

Caparol-Haftgrundi võib pinnale kanda pintsli, rulli (karva pikkus 14-16 mm) või pihustiga. Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

Airless
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,021–0,025"
Rõhk 150–180 bar
Pihustuspüstoli filter (roheline) välja lülitada. Pihustamisel värv korralikult läbi segada. 

Kattekihtide ülesehitus

Pinnad kruntida lahjendamata kujul. Sobiva konsistentsi saamiseks lisada kuni 5% vett või toodet CapaSol LF.

Kulu

ca 150 – 200 ml/m2 siledatel pindadel. Krobelistel pindadel on materjalikulu suurem. Täpsed kulunormid ja lahjendamisaste teha kindlaks objekti proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel 
+ 8 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelisel õhuniiskuse korral peavad pinnad kuivama vähemalt 12 h. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada koheselt veega.

Sertifikaadid

Värvi ohutut kasutamist siseruumides on kontrollitud Fraunhofer Wilhelm-Klauditzi Instituudis ja toode on tähistatud Saksa Tehnilise Järelvalve Ühingu (TÜV) kvaliteedimärgiga "Minimeeritud saasteainete emissioon ”. Sertifikaat väljastatakse nõudmisel.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Keelatud on süüa, juua ja suitsetada. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Toode on leeliseline. Seepärast kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Kaitsta viimistletava pinna ümbrust. Pritsmed lakil, klaasil, keraamikal, metallil ja looduskivil koheselt maha pesta. Täpsed andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu värvijäätmed või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Koostis

Polüakrüülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaat, vesi, lisaained, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Tehniline informatsioon