AmphiSilan Tiefgrund LF

Pinda hüdrofoobseks muutev spetsiaalkrunt, kasutamiseks ainult välitöödel.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/181429/054894_LACU000062_EXL_AmphiSilan-Tiefgrund_LF_10_L_XRPU.png

Kasutusala

Sobib kinnitavaks ja ühtlustavaks kruntkihiks suurepoorilistele, imavatele, kergelt liivase pealispinnaga krohvidele ja lubi-liivakivimüüritistele, sobib ideaalselt ThermoSan- süsteemis kasutamiseks.

Omadused

  • Vähese lõhnaga
  • Lahustivaba
  • Keskkonnasõbralik
  • Hüdrofoobne
  • Kasutusvalmis
  • Kerge töödelda

Sideaine

Polüsiloksaani ja spetsiaalse kunstvaikdispersiooni kombinatsioon

Pakend/ pakendi suurus

10l

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, tugev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Informatsiooni saamiseks toote sobivuse kohta erinevate aluspindadega ja aluspinna ettevalmistamise kohta palume tutvuda Caparoli tehnilise informatsiooniga nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Pealekandmise meetod

Toodet AmphiSilan Tiefgrund TB võib pinnale kanda kõikide tavaliste pintslite, rullide ja pihustusvahenditega. Pinnalekandmiseks võib kasutada ka airless- töövahendeid.

Pealekandmine õhuvaba pihustamise meetodil

Pihustusnurk: 60º
Düüs: 0,029”
Rõhk: 50 baari

Kattekihtide ülesehitus

Normaalse imavusega aluspindadele kanda üks kord lahjendamata kujul. Tugevalt imavatele pindadele kanda üks kord lahjendamata kujul, kuid paksu katva kihina. Krunt ei tohi moodustada suletud, läikivat kilet. Kui lisada ThermoSanile max 10% AmphiSilan Tiefgrund LF-i, võib enamikel juhtudel loobuda täiendavast kruntkihist.

Kulu

Ca 150- 250 ml/m2, olenevalt aluspinna omadustest ja imavusest. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pinnakatte pealispind ca12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

AmphiSilan Tiefgrund LF ei sobi horisontaalsetele, veega kokkupuutuvatele pindadele. Toote spetsiaalsete omaduste säilitamiseks ei tohi seda teiste toodetega segada ega vedeldada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Pritsimisudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max <1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart