CapaSol LF Konzentrat

Veega lahjendatav, pigmenteerimata, kontsentreeritud spetsiaalne kruntvärv välis- ja sisetöödeks

Kasutusala

Spetsiaalne kruntvärv tugeva või ebaühtlase imavusega kõvade, poorsete aluspindade ühtlustamiseks.
Sobib suurepäraselt poorsete, imavate aluspindade, nt krohvide, põletamata müürikivide, poorbetooni, looduskivide, kipskartongplaatide, samuti betooni, kergbetooni, tsementi sisaldavate Disbocret-mörtide ja pahtlimasside, tsement- ja anhüdriitpõrandate töötlemiseks.
Olenevalt aluspinna omadustest tuleks kõik tihedad, siledad pinnad, nt vanad värvkatted või puhtast kipsist ehituselemendid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal või Caparol-Haftgrund.

Omadused

Veega lahjendatav, kõrgkontsentreeritud, lahustivaba, vähese lõhnaga, äärmiselt ökonoomne.

Sideaine

Modifitseeritud, vett sisaldav sünteetilise aine dispersioon.

Pakend/ pakendi suurus

10 l

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.  Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Erinevatele aluspindadele kandmise sobivuse ja nende vajaliku ettevalmistuse osas palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”.

Vedeldamine

Veega.

Kattekihtide ülesehitus

Normaalse imavusega aluspindadele kandmiseks lahjendada toodet CapaSol LF Konzentrat 3 – 4 osa veega. Väga suure imavusega pindade kruntimiseks lahjendada toodet CapaSol LF Konzentrat 4 – 5 osa veega ja vajadusel „märg-märjale meetodil” kuni pinna täieliku küllastumiseni peale kanda. Enamikul juhtudel piisab siiski ühest kruntkihist.
Betooni, kergbetooni, tsementi sisaldavate Disbocret-mörtide ja pahtlimasside, tsement- ja anhüdriitpõrandate kruntimiseks lahjendada toodet CapaSol LF Konzentrat 2 osa veega. Kruntvärvile ei tohi tekkida suletud läikivat kelmet.

Kulu

Olenevalt kasutusmeetodist ja aluspinna imavusest ja omadustest ca 50-200 ml/m2.
Täpne materjalikulu ja lahjendamisvahekord teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav.
Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistad

Toodet pintsli või harjaga piisavas koguses pinnale kandes ja töödeldes saate väga hea tulemuse. Rull ja kõrgsurvega töötavad pritsimisseadmed nii hästi ei sobi. Võimalik on airless-seadmetega pealekandmine.

Pealekandmine õhuvaba pihustamise meetodil
Pihustusnurk: 60º
Düüs: 0,029”
Rõhk: 50 bar

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Nõustamine

Toodet CapaSol LF Konzentrat ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Toote pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart