CapaSol LF

Lahustivaba, veega lahjendatav spetsiaalne kruntvärv sise- ja välistöödeks.
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/182136/055193_LACU000074_EXL_CapaSol_LF_10_L_XRPU.png

Kasutusala

CapaSol on akrüülbaasil valmistatud kasutamisvalmis, pigmenteerimata, sügavale pinda tungiv spetsiaalne kruntvärv stabiilsete, mineraalsete, tugeva ja ebaühtlase imavusega
aluspindade ühtlustamiseks sise- ja välistöödel.
CapaSol sobib eriti hästi poorsete, imavate aluspindade töötlemiseks, nagu krohvid, põletamata müürikivid, poorbetooni sisepinnad ja lubjakivist müüritised. Tihedad ja siledad pinnad, nagu kipskrohvid, papiga kaetud kipsplaadid ja kipsehitusplaadid, kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga või Caparol-Haftgrundiga.

Omadused

  • vähese lõhna 
  • kõrge imamisvõimega
  • kerge töödelda
  • aluspinda tugevdav

Sideaine

Modifitseeritud veepõhine kunstainedispersioon.

Pakendi maht

10 l, 20 l

Säilitamine

Kühl, aber frostfrei.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3. 

Aluspinna ettevalmistamine

Seoses toote kasutamisega erinevatel aluspindadel järgida Tehnilistinformatsiooni nr 650 ("Aluspinnad ja nende ettevalmistus”).

Vedeldamine

Vajaduse korral lahjendada ainult veega max 1:2

Kattekihtide ülesehitus

Vastavalt aluspinna imavusele lahjendada 1 osa veega ja kanda aluspinnale kuni selle täieliku küllastumiseni, vajadusel märg-märjale meetodil, harja või lapikpintsliga hästi pinnasesse töötada.  
Tugevalt imavate pindade kruntimisel võib CapaSoli lahjendada kuni 10% veega. Õrnalt imavatel pindadel võib CapaSoli lahjendada 2 osa veega. Tavalisel kruntimisel, kui soovitakse suurendada pinna naket enne järgnevate viimistlusmaterjalide pealekandmist, kanda pinnale rulli või pihustiga.
Kruntimise käigus ei tohi tekkida suletud, läikivat kilejat kihti. Tööriistad pesta kohe pärast tööde lõpetamist veega. 

Kulu

Vastavalt lahjendmisele ja aluspinna imavusele on kulu 50–200 ml/m2. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne töötlemistemperatuur
peab olema vähemalt +5 °C õhk ja aluspind 

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ülevärvitav kõige varem 12 tunni pärast.
Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistad

Kanda peale küllastunud kiht ja hõõruda see pintsli või harjaga sisse. Ei soovitata kasutada rulli ja suruõhuseadmeid. Kasutada võib airless-töövahendit.

Airlessmeetod:
Pihustusnurk: 60°
Düüs: 0,029"
Rõhk: 50 bar

Töövahendid puhastada kohe pärast tööde lõppemist veega.

Tähelepanu

CapaSol ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed vaata ohutuskaardilt.

Sisaldab 1,2-bensisotiasolinooni-3(2H)-on, 2-metüül-2H-isotiasol-3-inooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF01

Koostis

Polüakrülaatvaik, polüsiloksaan, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart