Sylitol NQG Konzentrat

Immutuskrunt ja vedeldusvahend Sylitol-NQG fassaadivärvile.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/126393/043783_Sylitol_NQG_Konzentrat_10L.png

Kasutusala

Sylitol-NQG Konzentrati kasutatakse mineraalsete aluspindade tugevdamiseks, tugeva või ebaühtlase imavusega pindade ühtlustamiseks ja Sylitol-NQG vedeldamiseks. Ei sobi dispersioon- ja puhassilikaatvärvidele.

Omadused

  • Hea tugevdusvõime
  • Kõrge imendumisvõime
  • Veeauru ja süsinikdioksiidi läbilaskev
  • Lahustivaba

Sideaine

Spetsiaalne orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas

Pakend/ pakendi suurus

2,5l ja 10l

Värvitoonid

Läbipaistev

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendid tihedalt sulgeda. Hoida ainult plastikanumates. Säilivusaeg ca 12 kuud.

Tihedus

ca 1,1 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kandev, puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistuse liik oleneb konkreetsest aluspinnast ja selle omadustest. Seda kirjeldatakse Sylitol-NQG tehnilises informatsioonis. Palun järgige alati hetkel kehtivat tehnilist informatsiooni.

Pealekandmise meetod

Vedeldusvahendina kasutamisel järgige palun Sylitol-NQG tehnilist informatsiooni. Kruntimisvahendi või põletustõkkena kasutamisel 2 mahuosa toodet Sylitol-NQG Konzentrat vedeldatuna 1 mahuosa veega kuni aluspinna täieliku katmiseni vajadusel „märg-märjale” meetodil hästi sisse hõõrudes peale kanda, kasutades selleks harja, pinnatasandusharja või pintslit.

Pindade kinnikatmine

Viimistletavate värvitud-lakitud pindade, klinkri, looduskivide, metalli ning naturaalse või lasuuritud puidu pind tuleb hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed tuleb viivitamatult rohke veega maha pesta. Tugeva tuule korral katta tellingud kaitsekiledega.

Vedeldamine

Sylitol- NQG Konzentrat vedeldada vahekorras 2:1 kuni 1:1 veega sõltuvalt aluspinna imavusest.

Kulu

Olenevalt aluspinna imavusest ca 100-200 ml/m2 kihi kohta. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur

Õhu ja aluspinna temperatuur minimaalselt +8 °C.

Sobivus teiste värvidega

Sobib kasutamiseks ainult koos tootega Syltiol-NQG. Sylitol-NQG Konzentrati ei tohi segada teiste toodetega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda ca 12 tunni pärast. Madalamatel temperatuuridel ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendeid krundi/värvi sees või vee all.

Nõustamine

Vahendit mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Värvi ei tohi kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist nahale ja silma. Silma ja nahale sattumisel pesta kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinnale. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Värvitud pinnale, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK 01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart