Histolith Fluat

Hüdrofoobne immutuskrunt

Kasutusala

Happeline fluoorsilikaat nõrglubjakihtide eemaldamiseks värsketelt krohvidelt enne silikaatvärvide pealekandmist ja krohvipinna neutraliseerimiseks.
Sobib ka vanade mineraalsete krohvipindade ja vanade mineraalsete värvkatete puhastamiseks.

Omadused

  • vett tõrjuv
  • ei takista veeauru difusiooni 
  • süsinikdioksiidi läbilaskev
  • leelise ja UV-kindel

Histolith® Fluat reageerib lupja ja tsementi sisaldavate krohvidega. Seejuures neutraliseeritakse happelised koostisosad. Asjakohasel kasutamisel on pesuvesi happevaba.

Sideaine

Oligomeerne siloksaan, lahusti baasil.

Pakendi maht

10 l

Värvitoonid

Transparentne

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas

Tihedus

ca 0,8 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv ja imav, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. 

Sobivad aluspinnad: looduskivi müüritised, tellis, lubjakivi, betoon- ja mineraalsed pinnad.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind sobival meetodil ette valmistada, nii et pinnal ei oleks mingit mustust ega nakkumist takistavaid aineosakesi. Vältida pinna niiskumist pragude, defektsete vuukide või avade kaudu.
Liivase pealispinnaga looduskivid kruntida eelnevalt tootega Histolith® Steinfestiger.

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

Materjali valmistamine

Toode on kasutusvalmis.

Pealekandmise meetod

Pinnale kanda pintsliga sõltuvalt aluspinna imavusest vähemalt kaks korda märg-märjale meetodil.

Kulu

Ca 200–400 ml/m² kihi kohta, sõltuvalt aluspinna imavusest.  
Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Pealekandmise temperatuur:
+5 °C kuni +30 °C aluspind- ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 2 tunni pärast on pind vihmakidel.
Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist tootega Disbocolor 499 Verdünner.

Tähelepanu

Heledatel aluspindadel võib värvitoon mõjuda intensiivsemana. 

Pindade kinnikatmine
Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode!

Kergesti süttiv.
Kahjulik tervisele: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv kokkupuude tootega võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/udu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumispunkti.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GF02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee