AcrylFassadenweiss

Matt, hästi kattev ja kergelt täitev fassaadivärv

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18053/020088_SAP-026732_12,5_L_Acryl-Fassadenweiss.png

Kasutusala

Täitev fassaadiviimistlusmaterjal, mis on väga vastupidav agressiivsetele õhusaasteainetele, tasandab optiliselt ebaühtlased krohvipinnad.

Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ilmastikukindel
  • Vett tõrjuv DIN 4108 järgi
  • Hästi täitev
  • Lihtne töödeldavus
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv

Sideaine

Kunstdispersioon standardi DIN 55945 järgi

Pakend/ pakendi suurus

2,5l; 5l; 12,5l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav CaparolColori või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Käsitsi toonimisel segada korraga kogu materjal, et vältida värvitooni erinevusi. Eritellimusena või 100 liitri ja suurema koguse tellimisel ühest värvitoonist on võimalik tellida tehases valmistoonitud värv.
Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvi-toonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26
Klass: C
Grupp: 1-3, vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid kaitstuna külma eest. 

Suurim tera suurus

< 100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm, E3

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

≤ 0,5 [kg/(m2 • h0,5] (kõrge), W1

Veeauruläbilaskvus (sd- väärtus)

< 0,14 m (kõrge), V1

Tähelepanu

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
-++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sissejuhatus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest lahtistest osakestest. VOB osa C, DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadestP II ja P III/ minimaalne survetugevus vastavalt DIN EN 998-1 min 1,5 N/mm2
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20 °C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntimine CapaGrund Universaliga väheneb lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid
: krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Ehitussegude rühma P II mineraalsed kergkrohvid viimistleda Sylitol- või AmphiSilan-toodetega. 

Betoon
Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Vähem imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jämedapoorsed, kergelt liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Kiudtsementplaadid
Tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid kruntida lubjakobrutiste vältimiseks tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. 

Viimistlemata tellismüüritis
Sobivad ainult külmakindlad müüri- või klinkerkivid ilma võõrkoostisosadeta. Müüritise vuugid peavad olema pragudeta, kuivad ja soolavabad. Kruntida tootega Dupa-grund. Kui viimistlemise ajal muutub pind pruunikaks, tuleb edasi töödelda veevaba Duparol fassaadivärviga.

Kandvad email- või dispersioonvärvid  
Läikivad pealispinnad ja emailvärvid karestada. Määrdunud, kriidised vanad värvkatted puhastada surveveega järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida tootega CapaGrund Universal.  Muu puhastusmeetodi kasutamisel (pesemine, harjamine, pritsimine) kruntida tootega Dupa-grund.

Kandevõimelised kunstvaikkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Pindade märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist täiesti kuivada. Kruntida tootega CapaGrund Universal. Uued krohvid viimistleda ilma eelneva töötlemiseta.

Vanad kandvad silikaatvärvid ja –krohvid
Viimistleda Sylitol- või AmphiSilan toodetega.

Mittekandvad mineraalsed värvid
Eemaldada jäägitult lihvimise, harjamise, kraapimise  teel, surveveega või kasutades mõnda muud sobivat meetodit järgides kehtivaid eeskirju. Pindade märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist täiesti kuivada. Kruntida tootega Dupa-grund. 

Mittekandvad email-, dispersioonvärvid või kunstvaikkrohvid
Eemaldada jäägitult sobiva meetodiga, nt mehaaniliselt või keemiliselt ja surveveega üle puhastades järgides kehtivaid eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jahused, liivased, imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.
Tööstusgaaside või tahmaga määrdunud pinnad
Pind viimistleda veevaba Duparol fassaadiväviga.

Hallituse, vetikate või samblaga kaetud pinnad
Pinnad viimistleda fungitsiidse ja algiitsiidse fassaadivärviga Amphibolin-W.

Pragudega krohvi- ja betoonpinnad
Viimistleda tootega Cap-elast.
Viimistlemata lubiliivakivist müüritised
ViimistledaSylitol- või AmphiSilan toodetega.

Soolakobrutistega pinnad
Soolakobrutised eemaldada kuivalt harjamise teel. Kruntida tootega Dupa-Grund. Soolakobrutistega pindade viimistlemisel ei ole võimalik tagada viimistluskihi pikaealisust või selle nakkumist.

Defektid
Väikesed defektid parandada tootega Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suuremad defektid kuni 20 mm parandada tootega Histolith Renovierspachtel. Pahteldatud kohad kruntida.

Pealekandmise meetod

Peale kandmiseks sobib pintsel, rull ning pihustusseadmed. 

Airless meetod
Pihustusnurk: 50o
Düüs: 0,021-0,027’’
Pihustusrõhk: 150-180 bar

Kattekihtide ülesehitus

Krunt ja vaheviimistlus
Acryl-Fassadenweiss lahjendada max 10% veega. Lisades max 10% CapaSol LF võib enamikel juhtudel loobuda täiendavast kruntimisest.

Lõppviimistlus
Acryl-Fassadenweiss lahjendada max 5% veega.

Kulu

Ca 150-200 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on kulu suurem. Peenplastilise viimistluse korral materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Temperatuuri alumine piir töötlemisel on +5  ºC (õhu- ja aluspinna temperatuur).

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ning ülevärvitav 4-6 tunni pärast. Täiesti kuiv ning koormatav 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Airless meetodil pealekandmiseks tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Järskude üleminekute vältimiseks töödelda terve pind korraga märg-märjale meetodil. Fassaadipinnad, mis spetsiaalsete objektist tingitud iseärasuste või ilmastikutingimuste tõttu puutuvad tavalisest sagedamini kokku niiskusega, on eriti tugevalt ohustatud seente ja vetikate tekkimisest. Seepärast on sellistel pindadel soovitatav täiendavalt kasutada Caparoli spetsiaaltooteid, nagu ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W. Need värvid sisaldavad toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate kiiret arengut.
Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks CapaGrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättsaamatus kohas. Töö ajal ja pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine tööde ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valda kanalisatsioooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vältida pihustussudu sissehingamist.
Täpsemad juhised: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vanade värvide/lakkide jäägid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat.A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Polüakrülaataatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, kile moodustamist soodustavad ained, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart