Sylitol-NQG

Kõrgekvaliteetne kaaliumvesiklaasi ja nano-kvarts-võrguga kombineeritud silikaat- fassaadivärv puhaste fassaadide saavutamiseks.

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/204407/059438_Sylitol_NQG.png

Kasutusala

Sylitol- NQG on dispersioon- silikaatvärv vastavalt standardile DIN 18 363, pt 2.4.1. Väga head nakkeomadused  mineraalsetel aluspindadel ja vanadel mattidel dispersioon- ja silikoonvaik- värvikihtidel. Kõrgkvaliteetne kaalimuvesiklaas vähendab soolaeritiste teket. Kerge töödelda. Kaitseb seente ja vetikatega saastumise eest.

Omadused

  • Vähendab pinna määrdumist
  • Vastupidav ja kriidistumisstabiilne
  • Kolmekordne kattekiht parimaks vastupidavuseks
  • Kaitseb vetikate ja seentega saastumise eest
  • Kiiresti vihmakindel
  • Väga ilmastiku- ja valguskindel
  • Mineraalselt matid pealispinnad
  • Ei moodusta kilet, hea CO2 läbilaskevõimega

Sideaine

Hübriidsideaine (orgaaniline silikaat/ akrülaat) ja kaaliumvesiklaasi kombinatsioon

Pakendi maht

12,5l

Värvitoonid

Valge.
Võimalik toonida käsitsi Histolith täistoonvärvidega, tehasetoonimine tellimisel. Võimalik toonida ka anorgaaniliste toonimispastadega ColorExpress süsteemis. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne värvimistööde alustamist värvitooni vastavust. Tervikpindadel tuleb kasutada alati sama seerianumbriga materjali. Intensiivsed, erksad toonid on väiksema kattevõimega. Selliste värvitoonide puhul on soovitav eelnevalt pind katta sarnases, valgel pigmendil põhineval pastelses toonis. Vajadusel kanda pinnale kaks kihti.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:

Klass: A
Grupp: 1

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Hoida ainult plastikanumates.

Suurim tera suurus

100 µm, S1

Tihedus

ca 1,44 g/cm³

Kuivanud kihi paksus

100 - 200 µm, E3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

0,01 m (kõrge), klass V1

Veeauru läbilaskvus

0,09 [kg/(m2 · h0,5)] (madal), W3

Täiendavad tooted

Sylitol- NQG Konzentrat

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema tugev, kandevõimeline, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Ühtlase värvitooniga pindade saamiseks tuleb aluspinna imavus ühtlustada. Ilmastikust kahjustatud prits- ja kraapekrohvidele tuleb pärast kruntimist tootega Sylitol- NQG Konzentrat, mida on lahjendatud vahekorras 2:1 veega, kanda rulli abil struktuuri tasandav vahekiht tootega Sylitol- Minera. Rohkete parandustega, kergelt pragunenud pindadele tuleb kanda 1-2 vahekihti tootega Sylitol- Minera. Siledatele pindadele on soovitatav kanda Sylitol- Minera pintsliga, karedatele pindadele rulliga. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisavalt tööjõudu ja pind katta ühe korraga "märg-märjale" meetodil. Ise toonides tuleb kogu värvimiseks vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI c, P II ja P III:

Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb arvestada pikema ooteajaga. 

Vanad tugevad krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III

Määrdunud pealispind puhastada käsitsi või masinaga, nt survepesu või liivalisandiga kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Liivaga survepesu on võimalik ainult ehitussegude rühmade P II ja P III krohvide korral. Vetikate või seenhallitusega kaetud krohvid puhastada survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, ja töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox.

Kunstvaik-, silikoonvaik-, mineraal- ja silikaatkrohvid

Määrdunud ja sammaldunud krohv puhastada sobival meetodil, järgides kehtivaid eeskirju. Sammaldunud või seenhallitusega kaetud krohvid töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox. Märgpuhastuse korral lasta pindadel täiesti kuivada.

Mineraalsed ja silikaatsoojustuskrohvid

Määrdunud ja sammaldunud krohv puhastada nõrgasurvelise survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, vajadusel lisada puhastusvahendeid. Mehaaniliselt mitte puhastada. Sammaldunud või seenhallitusega kaetud krohvid töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox.

Liivase pealispinnaga krohvid

Pind kuivalt harjata ja kogu pind puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju.

Tolmavad krohvid

Värvi nakkumist takistav kriidine või tolmav krohvi pealispind eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Nõrglubjakihiga kaetud krohvid

Nõrglubjakiht, mille tunneb ära kerge läike järgi, eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Krohviparandused

Lahtiste pragude ja kahjustatud krohvi-pindade parandamisel tuleb jälgida, et parandussegu tugevus ja struktuur sarnaneks parandatava krohvi omale. Eriti hästi sobivad krohviparanduste tegemiseks tufilubja/tufitsemendi baasil valmistatud valmissegud. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kõvastunud ja kuivanud ning need tuleb töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta. Seejuures tähele panna, et toodet Histolith® Fluat töödelda alati 1-2 harja laiuselt üle paranduskoha. Suuremate krohviparanduste korral töödelda alati kogu pind (nii vana kui uus krohv) fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Vanad mineraalsed värvkatted

Vanad, aluspinnaga tugevalt seotud värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Lahtised, ilmastikust kahjustatud mineraalsed värvkatted maha lihvida, maha kraapida või keemiliselt eemaldada ja kogu pind korralikult veega üle pesta. Pind kruntida tootega Sylitol- NQG Konzentrat, mida on lahjendatud vahekorras 2:1 veega.

Vanad, kandvad matid dispersioon-värvkatted

Mustus ja kergelt kriidistunud pealispind survepesuga või teisi sobivaid meetodeid kasutades põhjalikult puhastada, järgides kehtivaid eeskirju.

Vanad, mittekandvad dispersioon- ja silikoonvaik- värvkatted

Eemaldada täielikult sobival meetodil, nt mehaaniliselt või lahustite abil ja puhastada kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Keemiliselt puhastatud, mitteimav aluspind kruntida tootega Sylitol- Minera. Keemiliselt puhastatud, suure imavusega aluspind kruntida toote Sylitol- NQG Konzentrat ja vee 2:1 seguga. Vahekiht teha tootega Sylitol- Minera.

Lubiliivakivimüüritis

Värvida saab ainult külmakindlaid kive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi, nagu liiva- või savitükid jne. Vuukides ei tohi olla pragusid ja nad ei tohi sisaldada värvi nakkumist takistavaid tihendusmaterjale vms. Soolakahjustused kuivalt maha harjata. Tolmava/kriidise pealispinna korral töödelda kogu pind tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta. Katuse-, akna- ja põrandaühendused tuleb teostada vastavalt Saksa Lubiliivakivi Ühingu eeskirjadele. Järgida BFS infolehte nr 2.

Kivide värvimine

Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja kobrutisteta. Kahjustatud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda tootega Histolith® Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad korralikult kuivama, enne värvimist tuleb neid oskuslikult töödelda fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Pealekandmise meetod

Sylitol- NQG kanda pinnale rulli või pintsliga.

Kattekihtide ülesehitus

Nõrga ja ühtlase imavusega aluspinnad

Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale Sylitol- NQG, mida on vedeldatud maksimaalselt 10% tootega Sylitol- NQG Konzentrat. Lõppviimistlus teha tootega Sylitol- NQG, vedeldades seda maksimaalselt 5% tootega Sylitol- NQG Konzentrat.

Suure ja ebaühtlase imavusega mineraalsed aluspinnad

Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu, mis koosneb 2 mahuosast Sylitol- NQG Konzentrat  ja 1 mahuosast veest. Vahekiht ja lõppviimistlus teha tootega Sylitol- NQG, vedeldades seda maksimaalselt 5% tootega Sylitol- NQG Konzentrat.

Kulu

Ca 125- 150 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel

+ 8 °C õhk ja aluspind

Ülespoole imbuv niiskus

Ülespoole imbuv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalise edu tagab ainult horisontaalse hüdroisolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse pakub krohvisaneerimissüsteem, nt Histolith®  Trass-Sanierputz-Programm. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Sobivus teiste värvidega

Sylitol tooteid ei tohi nende eriliste omaduste säilimise huvides segada teiste värvidega.

Pindade kinnikatmine

Tugeva tuule korral katta tellingud kaitsekiledega.

Konstruktiivsed abinõud

Väljaulatuvad hooneosad, nagu karniisid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset läbiniiskumist.

Immutamine

Pidevalt pinnale tilkuv vesi vähendab värvkatte vastupidavust. Ohustatud pindade töötlemine hüdrofoobse immutusvahendiga Disboxan 452 Wetterschutz aitab oluliselt pikendada värvkatte vastupidavust. Enne pinna immutamist peab värv vähemalt 10 päeva kuivama. Siloksaanimmutusvahend Disboxan 452 Wetterschutz kaitseb tõhusalt ka puhastatud kivipindasid enneaegse sammaldumise, kahjulike ainete sissetungi ja tilkuva vee kahjuliku mõju eest.

Soolakahjustustega pinnad

Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvkatte pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures peab kuivamisaeg erinevate värvikihtide pealekandmise vahel olema vähemalt 12 tundi. Pind on vihmakindel 24 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendeid värvi sees või vee all.

Tähelepanu

Vahendit mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Värv ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu. Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on kõige mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Sylitol- NQG sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate arengut fassaadidel. Need toimeained pakuvad kestvat, kuid ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub konkreetse objekti tingimustest, nt seente ja vetikate rohkusest või pinna niiskusest. Seepärast ei ole seente ja vetikate tekke vältimine pikema aja möödudes võimalik. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega CapaGrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Tähelepanu!

Mürgine veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattudes pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Värvitud pindadele, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, sest kemikaal võib kahjustada soolestiku mikrofloorat.  Toodet kanda pinnale ainult pintsli või rulliga. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

SK01F

Koostis

Hübriidsideaine (orgaaniline- silikaat/akrülaat), kaaliumvesiklaas, silikaadid, vesi, abiained kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid, kelmekonservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee