SeidenLatex

Minimiseeritud emissiooniga kvaliteetne siidjasläikiv sisevärv

 • caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/80008/LACU000122_EXL_SeidenLatex_10_L_XRPU.png

  Kasutusala

  Väga kulumis- ja hõõrdekindla ning struktuurisäilitava siidja pealispinnaläikega värvkatte saamiseks sisetöödel. Sobib eriti hästi suure kasutuskoormusega pindadele, nagu koolid, haiglad, lasteaiad, ühiskondlikud hooned, bürood, hotellid, restoranid, koridorid, trepikojad jm, sest värvkate on äärmiselt kulumiskindel ja lisaks hästi puhastatav.

  Tänu ilusale siidjasläikivale efektile sobib suurepäraselt ka jämedakiuliste, reljeefsete või pressmustriga tapeetide, samuti klaaskiudseinakatete struktuuri rõhutamiseks.

  Omadused

  • Veega lahjendatav, kesk-konnasäästlik ja vähese lõhnaga
  • Väga valge toon
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus < 0,3 m
  • Väga hästi puhastatav ning vastupidav vett sisaldavatele desinfektsiooni- ja üldpuhastusvahenditele
  • Kergesti pinnale kantav
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv

  Sideaine

  Sünteetiline lateks DIN 55 945 järgi

  Pakend/ pakendi suurus

  • Standard: 2,5 l, 5 l ja 12,5 l Airfix: 25 l Hobbock, 120 l Malerfaß
  • Vana valge: 12,5 l
  • ColorExpressi: 2,5 l, 5 l, 7,5 l ja 12,5 l

  Värvitoonid

  Valge. Vana valge.
  Caparol-Seidenlatex ELF on käsitsi toonitav CaparolColori toonimisvärvidega või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. SeidenLatex ELF on ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades toonitav kõigis kasutatavates värvitoonikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid. Väiksema katvusega värvitoonide puhul (punane, oranž ja kollane) soovitame teha täiendava kruntimise vastavas värvitoonis Caparol Haftgrundiga. Värvitoonid on kättesaadavad ColorExpress toonimismasinas. Vajalikuks võib osutuda ka teine kattekiht.

  Läikeaste

  Siidjasläikiv (keskmine läige EVS EN 13 300 järgi)

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel.

  Märghõõrdeklass

  Klass 2, vastab standardi DIN 53778 klassile "pesemiskindel”

  Kontrastsus

  Kattevõime klass 2, värvikulu juures 7 m2/l või 140 ml/m2.

  Suurim tera suurus

  peen (< 100 µm)

  Tihedus

  ca 1,3 g/cm3

  Täiendavad tooted

  Disbopur 458 PU-AquaSiegel: tänu Disbopur 458 PU-AquaSiegel kaitsvale kihile (2 kihti) suureneb märgatavalt SeidenLatex ELF mehaaniline ja keemiline vastupidavus. Heledate värvitoonide puhul kasutamiseks ainult värvitoonide puhul, mille heledusaste on 100-60. Kaitsva kihiga on pealispind märgatavalt matt ning võib põhjustada vähest värvitoonierinevust. Capaver klaaskangal on tulemuseks väga tugevad pinnad. Teiste tootjate klaaskanga kasutamisel võib esineda kollasust.

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest lahtistest osakestest. VOB osa C, DIN 18 363, lõik 3.

  Aluspinna ettevalmistamine

  KrohvidehitusseguderühmadestP II ja P III/ survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 2N/mm2
  Tugevaid, normaalselt imavaid krohve värvida ilma eelneva ettevalmistuseta. Jämedapoorseid, liivastunud ja imavad krohve kruntida OptiGrund E.L.F. või CapaSoli LF-ga.

  Krohvid ehitusseguderühmastP IV/ survetugevus vastavalt EVS EN 13279 min 2N/mm2
  Kruntida Caparol-Haftgrundiga. Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol- Tiefgrund TB-ga.

  Kipsist ehitusplaadid 
  Imavad plaadid kruntida OptiGrund E.L.F. või Caparol-Tiefgrund TB-ga. Väga tihedad siledad plaadid kruntida nakkuvuse parandamiseks Caparol- Haftgrundiga. 

  Kipskartongplaadid
  Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtliga töödeldud kohad tugevdada Caparol- Tiefgrund TB-ga, kruntida Caparol- Haftgrundi, OptiGrund E.L.F. või CapaSoli LF-ga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida Caparol AquaSperrgrundiga. Järgida BFS juhendit nr 12.

  Betoon
  Vajadusel kõrvaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmavad ja liivastunud aineosad.

  Poorbetoon
  Kruntida Capaplexiga, mis on lahjendatud veega vahekorras 1 : 3.

  Lubjaliivakivi- ja tellistest kergmüüritis
  Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Heakandevõimegapinnakatted
  Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja email-värvpinnakatted karestada. Kruntida Caparol-Haftgrundiga.

  Halvakandevõimegapinnakatted
  Halva kandevõimega email- ja dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohviga kaetud pinnakatted tuleb eemaldada. Nõrgalt imavad ja siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrundiga. Jämedapoorsed, liivastunud või imavad pinnad kruntida OptiGrund E.L.F. või CapaSoli LF-ga. Halva kandevõimega mineraalvärv- pinnakatted mehaanilisel teel eemal-dada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

  Liimvärvpinnakatted
  Aluspinnani maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga. 

  Värvimatajämedakiulised,reljeefsedvõipressmustrigapabertapeedid
  Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid
  Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

  Hallitusega kaetud pinnad  
  Hallitus või seened eemaldada mehaaniliselt niiske harja, käsna või kaabitsaga. Pind pesta tootega Capatox või FungiGrundiga ja lasta seejärel hästi kuivada. Kaetakse krundiga vastavalt pinna omadustele. Rohke hallitusega kaetud pindade puhul teostada lõppviimistluskiht Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W-ga, järgides kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

  Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad 
  Nikotiinist määrdunud kohti ning tahma- või rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava rasva lahustava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol AquaSperrgrund.

  Puit ja puitmaterjalid
  Värvida veega lahjendatavate keskkonnasäästlike Capacryl-Acryl emailvärvide või Capadur PU-värvidega.

  Pisidefektid
  Pärast eeltööd teha parandused tootega Caparol-Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajaduse korral veelkord kruntida.

  Pealekandmise meetod

  Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

  Airless:
  Pihustamisnurk: 50º
  Düüs: 0,017-0,019”
  Rõhk: 180-200 bar

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt- või vahekiht
  Caparol-Seidenlatex ELF max 10% veega lahjendatult.

  Lõppviimistluskiht
  Caparol-Seidenlatex ELF max 5% veega lahjendatult.

  Kulu

  Ca 140 ml/m2 igal tööetapil sileda aluspinna puhul. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel
  + 5 ˚C õhk ja aluspind 

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on värvkatte pealispind 4-6 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav. Täielikult kuivanud ja koormust taluv ca 3 päeva pärast.  Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Nõustamine

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg-märjale" meetodil ühes tööetapis. Pihutusmeetodil pealekandmisel värv hoolikalt segada ja sõeluda.
  Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruume hästi tuulutada. Eluruumides kasutada aromaatseid ühendeid mittesisaldavat vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Paranduskohad võivad jääda nahtavaks (BFS infoleht nr 25).
  Fenooli sisaldavate pinna desinfektsioonivahendite kasutamisel võib esineda pealispinna kollasust.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendid puhastada koheselt veega. Pealekandmisel pihustusmeetodil vältida tekkinud pihustussudu sissehingamist.
  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt max 1 g/l LOÜ-d.

  Koostis

  Polüakrüülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, abiained kelme moodustumiseks konservandid.

  Tehniline nõustamine

  Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehno-loogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusoobjekti spetsiifikat.

  SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Faks (+372) 600 0691
  e-mail info@caparol.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon

  Informatsioon

  Värv kõige pisematele

  Lillad seinad, kuldsed uksed