PremiumFine

Matt premiumklassi sisevärv eriti siledate pindade loomiseks

caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/136634/045760_PremiumFine_12,5_L.png

Kasutusala

Õhukesekihiline sisevärv väga sileda pealispinna loomiseks.

Omadused

  • veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • vähene kulu
  • hästi rullitav
  • võimaldab luua vähese struktuuriga pindasid
  • diffusioonivõimeline
  • pikk töötlemisaeg
  • elegantselt matt pealispind

Sideaine

Sünteetiline dispersioon

Pakendi maht

  • 5 l, 12,5 l

Värvitoonid

Valge. 

PremiumFine on käsitsi toonitav 5 % CaparolColor täis- ja pooltoonvärvidega. Kui värvi ise toonida, on soovitav värvierinevuste vältimiseks toonida kogu vajalik kogus korraga. Eritellimusena või 100 liitri ja suurema koguse tellimisel ühest värvitoonist on võimalik tellida tehases valmistoonitud värv.
PremiumFine on ColorExpress toonimismasinates toonitav kuni heledusastmeni ca 40 kõikide kasutatavate värvikollektsioonide järgi. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (EVS EN 13 300 järgi).

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna külmumise eest.

Tehnilised andmed

EVS EN 13 300 järgi:
Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

Märghõõrdeklass

Klass 2, pesukindel DIN 53778 järgi

Kontrastsus

Kattevõime klass 2, 

värvikulu juures 7 m2/l või 125 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (< 100 µm)

Tihedus

ca 1,25 g/cm3

Täiendavad tooted

Tapeet: AkkordVlies Z200 S 
Rull: Caparol FeinRoller

Tähelepanu

Nõuanne: võimalikult sileda ja struktuuritu pealispinna saavutamiseks PremiumFine pinnale kanda spetsiaalse rulli Caparol FeinRoller või mõne muu sarnase tööriistaga ja ühtlaselt üle rullida. Järelrullimine teostada ajaliselt veidi nihkes värvi pealekandmisega. 
Süsteemis "Glatte Wand Premium" aluspinna ettevalmistus AkkordVlies Z200 S, nagu ka vahe- ja lõppviimistlus tootega PremiumFine.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++-
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad ja kuivad, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmast PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistuseta.
Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Capasoliga.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV ja PV
Imevad aluspinnad kruntida tootega OptiGrund või Tiefgrund TB-ga. Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

Kipsist ehitusplaadid
Tugevalt imavad plaadid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Tugevalt tihendatud, siledatel plaatidel kasutada ilma täiendava eeltöötluseta nakkuvust parandava krundina Caparol Haftgrundi.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Kruntida Caparol Haftgrund või Capasol LF-ga. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol Tiefgrund TBga. Vees lahustuvad või värvi
muutvad plaadid kruntida eelnevalt Caparol AquaSperrgrundiga. 

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis 
Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Kandvad värvkatted
Mattide, nõrgalt imavate värvikihid katta ilma eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada ja kruntida tootega Haftgrund.

Mittekandvad värvkatted
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikatted ning dispersioonvärvid või kunstvaik-krohvipinnad puhastada. Õrnalt imavad, siledad pinnad kruntida Haftgrundiga. Kardead, liivased ja ivamad pinnad kruntida OptiGrundi või CapaSoliga. Mittekandvad mineraalsed pinnakatted puhastada mehaaniliselt ja eemaldada tolm. Kruntida Tiefgrund TB-ga. 

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

Paberist viimistlemata tapeedid 
Ilma eeltöötluseta

Lahtine tapeet
Eemaldada jäägitult, Liimijäägid maha pesta. Krunitda Tiefgrund TB-ga.

Hallitusega kaetud pinnad 
Kõrvaldada niiskuse tekitaja. Hallitus ja seened eemaldada märgpuhastuse teel. Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja korralikult kuivada lasta. Kruntida vastavalt aluspinna omadustele. Pinnad kus püsib hallituse tekkimise oht, teha viimistluskiht tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W, järgides kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiinist määrdunud kohti ning tahma- või rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava rasva lahustava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat kruntvärvi Caparol AquaSperrgrund. Tugevalt määrdunud pindadel teha lõppviimistlus Aqua-inn Nº1.

Väikesed defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad tootega Caparol-Akkordspachtel.

Pealekandmise meetod

Rulliga: PremiumFine kanda ühtlaselt pinnale ja üle rullida
Airless: Pihustusnurk: 40°-50°; düüs: 0,017–0,019"; rõhk: 150–160 bar;
Töövahendid puhastada veega.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt- ja viimistluskihiks kanda pinnale ühtlane kiht lahjendamata kujul PremiumFine või max 5 % veega lahjendatult.

Kulu

ca 125 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel rohkem. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal madalaim lubatud temperatuur on: +5 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral on 4–6 tunni möödudes pind kuiv ja ülevärvitav. Täielikult kuiv, kandev ja puhastatav 14 päeva pärast. Madalamad temperatuurid pikendavad kuivamsaega, kõrgemad lühendavad.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb värv kanda pinnale ühes tööetapis märg-märjale
meetodil. Siledatel ja/või valgustatud pindadel optiliselt ühtlase tulemuse saavutamiseks tuleks värvi pinnale kanda 2 kihis. 
Pihustamisel värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seetõttu tuleb hoolitseda korraliku õhutuse eest. Võib kasutada ka aromaatidevaba AmphiSilan-Putzfestigeri. 
(BFS märkeleht nr 25)

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Nahale või silma sattudes pesta hoolikalt rohke veega. Mitte valda kanalisatsiooni ega maapinnasele. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida pritsmete ja pihustusudu sissehingamist. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ioon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ioon. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Täpsemd juhised vt toote ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täielikult tühjendatud anumad. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutuspraht või olmejäätmed.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vahad, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon)

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon