CapaSan

Fotokatalüütilise efektiga sisevärv ruumihügieeni parandamiseks
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18118/020153_SAP-786354_12,5_L_CapaSan.png

Kasutusala

Tippklassi kuuluv, ainulaadsete omadustega sisevärv. Tänu kattekihi fotokatalüütilisele efektile lagunevad värvkattele sattunud orgaanilised ühendid. Lisaks sellele on värvil mõju, mis vähendab lõhnu, nt tubakalõhna, praerasva lõhna jne. Värvi on lihtne peale kanda ja koostöös meie tootega ElectroShield pakub see tervislikku viimistlusvõimalust. 

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga, lahustivaba, ei sisalda plastifikaatoreid
  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik
  • Hea kattevõimega
  • Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus < 0,1 m2

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945

Pakend/ pakendi suurus

  • Standard
5 liitrit ja 12,5 liitrit

  • ColorExpress 
7,5 liitrit ja 12,5 liitrit

Värvitoonid

Valge.
CapaSani fotokatalüütilise toime tõttu võib selle toonimiseks kasutada ainult mineraalseid pigmente. Heledaid värvitoone on võimalik saavutada heledusastmeni ca 70.
Tellides ühte värvitooni 100 l ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Lisaks sellele on CapaSan toonitav ColorExpressi toonimismasinates. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (DIN EN 13300 järgi)

Märghõõrdeklass

Klass 3, pesemiskindel vastavalt standardile DIN 53778

Kontrastsus

Kattevõimeklass 2, kui katvus on 7 l/m2 või 140 ml/ m2

Suurim tera suurus

Peen (< 100 µm)

Tihedus

Ca 1,5 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest P II ja P III
Tugevaid, normaalse imavusega krohve võib katta ilma eelneva töötluseta.
Jämeda poorsusega, liivase pealispinnaga, imavad krohvid tuleb kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Mineraalse settega kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmust puhastada, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB. Suure tihedusega, siledatele plaatidele teha nakkuvust parandav kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtlikohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Kruntida tootega Caprol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.
Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida vahendiga Caparol Aqua-Sperrgrund (järgida BFS-i infolehe nr 12).

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed ja tolmavad, liivased ained.

Poorbetoon
Kruntida tootega Capaplex, mida on lahjendatud veega vahekorras 1:3.

Lubjaliivakivi- ja tellismüüritis
Katta eelneva töötluseta.

Kandvad pinnakatted
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pinnad ja lakikihid karestada. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Mittekandvad pinnakatted
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohvkatted eemaldada. Nõrga imavusega, siledad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Jämeda poorsusega, liivase pealispinnaga või imavad pinnad tuleb kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Mittekandvad mineraal-värvkatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad tolmust puhastada. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Liimvärvkatted
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Värvimata, paberist kiud-, reljeef- või struktuurtapeedid
Katta eelneva töötluseta.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Seenhallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seenhallitus maha pesta. Pinnad pesta tootega Capatox või FungiGrund ja lasta hästi kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna liigile ja omadustele. Tugevasti saastunud pindade lõppviimistluseks kasutada tooteid Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb järgida seadusega ettenähtud ja ametkondlikke eeskirju (nt biomaterjali ja ohtlikke aineid käsitlevaid määrusi).

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- ja rasvaplekid tuleb maha pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekid maha harjata. Teha isoleeriv kruntkiht tootega Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pindadele teha lõppviimistlus tootega Aqua-inn Nº1.

Puitmaterjalid
Katta veega lahjendatavate, keskkonna-sõbralike värvidega Capacryl Acryl-Lack või Capacryl PU-Lack.

Väikesed defektsed kohad
Pärast vastavat eeltöötlust tootega Caparol-Akkordspachtel vastavalt pealekandmiseeskirjale parandada ja vajadusel kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,021 – 0,026"
Rõhk: 150-180 bar

Kulu

Siledal aluspinnal ca 140 ml/m2 ühe tööetapi kohta. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel
+ 5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav. Ca 3 päeva pärast on värv täiesti kuivanud ja koormatav.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

Nõustamine

CapaSani ei tohi teiste materjalidega segada ega lahjendada. Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Et vältida plekkide teket, tuleks enne toonitud CapaSani pealekandmist pind kruntida tootega Caparol-Haftgrund (võimalusel lõppviimistlusega samas värvitoonis). Enne airless-pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda.
Ebasoodsates valgustingimustes olevate (tugevasse valgusvihku jäävate) pindade korral soovitame kasutada toodet CapaSilan.

Toote Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib esineda tüüpilist lahustilõhna, seetõttu tuleb hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhna suhtes tundlikes ruumides tuleb kasutada aromaadivaba vähese lõhnaga toodet AmphiSilan Putzfestiger. Fotokatalüütiline toime võib pikema aja jooksul põhjustada kergeid värvitoonimuutusi või kerget kriidistumist. Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25).

Sertifikaadid

  • Fotokatalüütiline aktiivsus on mõõdetud ja kinnitatud Hannoveri Tehnilise Keemia Instituudi poolt.
  • Lämmastikoksiidide koguse vähenemine on mõõdetud ja kinnitatud Braunschweigi Frauenhoferi Instituudi (WKI) poolt.

Sertifikaate on võimalik tellida.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.Töövahendid puhastada kohe vee ja seebiga. Värvi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist. Täpsemad andmed:vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/h): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaikdispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Faks (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon