Sylitol-LithoSil

Kõrgekvaliteetne silikaat-sisevärv, märghõõrdeklass 2
caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21399/020313_SAP-700943_Sylitol_Lithosil_12,5_L.png

Kasutusala

Kõrgekvaliteediline silikaadi baasil seina ja laevärv, koolidele, lasteaedadele, ühiskondlikele hoonetele. Sobib eriti hästi viimistlemata mineraalsetele krohvidele ehitussegude grupist PI, PII ja PIII, betoonile, lubiliivakivist müüritisele, Capaquarz klaaskangas-seinakatetele, struktuursetele tapeedile ja kandvatele silikaatviimistlustele, Capaver klaaskangas-seinakatetele, kipskrohvidele, kipskartongplaatidele, kipsehitusplaatidele, samuti on võimalik viimistleda peale vastavat eeltöötlust dispersioonviimistlusi. Takistab loomuliku leeliselisuse tõttu bakterite ja seente paljunemist ning kasvamist.

Omadused

Lahustivaba, plastifikaatorivaba
Ei sisalda kondenseeruvaid aineid
Veega lahjendatav
Keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
Väga kergelt töödeldav
Väga hea difusioonivõimega, sd H2O <0,01 m standardi EVS EN 52 615 järgi
Sylitol-viimistlused säilitavad aluspinna difusioonivõimelisuse ja niiskusvahetuse.
Mittepõlev, A2, standardi DIN 4102 järgi.

Sideaine

Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas, standardi DIN 18 363, pt 2.4.1 järgi.

Pakend/ pakendi suurus

Standard 12,5 l 
ColorExpress 12,5 l
Airfix-pakendi maht 25 l anum 
Kasutamisvalmis ökonoomseks töötlemiseks airless-seadmetega.

Värvitoonid

Valge.
Sylitol-LithoSil on toonitav Sylitol-täistoonvärvidega. Käsitsi toonimisel segada kogu vajalik kogus värvi omavahel kokku, et vältida värvitooni erinevusi. 100l ja enama tellimisel ühes värvitoonis on võimalik ka tehasetoonimine.
Sylitol-LithoSil on võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (DIN EN 13 300 järgi)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid kaitstuna külma eest. Säilib kuni 12 kuud, ladustada vaid plastikus nõudes.

Tehnilised andmed

Omadused standardi EVS EN 13 300 järgi. Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Märghõõrdeklass

klass 2, pesemiskindel standardi DIN 53 778 järgi

Kontrastsus

kattevõime klass 1, katvus 6 m2/l või 150 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (< 100µm)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Täiendavad tooted

  • Sylitol-täistoonvärvid
    Sylitol-LithoSili käsitsi toonimiseks.
  • Sylitoll Mineralgrund
    Pigmenteeritud silikaatkrunt nakkuvuse parandamiseks sise- ja välistöödeks
  • Caparol Haftgrund
    Hea aluspinnaga nakkumisega valge pigmendiga kruntvärv enne järgnevat viimistlemist tootega Sylitol-LithoSil. (Värvide ja lakkide tootekood: M-GP01).

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed, paakunud kihiga aluspinnad, tolmava pealispinnaga

Puhastada põhjalikult mehaaniliselt või töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel veega pesta.

Krohvid ehitussegude grupist MG PIc, PII ja PIII/ minimaalne survetugevus DIN EN 998-1 min. 1M/mm2

Tugevad, normaalselt imavad krohvid viimistleda ilma eelneva töötlemiseta. Jämedapoorsed, liivased, imavad krohvid kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111, 2:1 veega lahjendatult. Järelkrohvitud kohad töödelda peale kuivamist tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta veega.

Kipskrohvid ehitussegude grupist PIV/ minimaalne survetugevus DIN EN 13279 min 2 N/mm2 

Tugevad krohvid: kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund. Pehmed kipskrohvid tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Paakunud kihiga kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB. Pärast kuivamist teha vaheviimistlus tootega Caparol-Haftgrund.

Savikrohvid

Viimistletavad pinnad puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111, 2:1 veega lahjendatuna. Teostada proovikatmine ja kontrollida, ega pind pruuniks ei värvu.

Kipsplaadid (kipskartongplaadid)

Pahtliservad lihvida. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Pehmed kipspahtlikohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund. Veeslahustuvate, värvust andvate koostisosadega plaadid kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund ja vaheviimistlus teostada tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund (järgida BFS-infolehte nr 12).

Kipsehitusplaadid

Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Betoon

Võimalikud olemasolevad lahtised, samuti tolmavad, liivased osakesed eemaldada. Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Lubiliivakivist viimistlemata müüritis

Soolakobrutised harjata kuivalt maha.

Viimistlemata tellismüüritis

Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Kandvad lubi-, tsement- või silikaatvärvkatted

Tugevalt imavad pinnad kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111, 2:1 veega lahjendatuna.

Kandvad matid dispersioonvärvid ja kunstvaikkrohvid

Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Mittekandevõimelised viimistlused

Mittekandvad email- ja dispersioonvärvid või kunstvaikkrohvid täielikult eemaldada. Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund. Mittekandvad mineraalvärvkatted eemaldada täielikult mehaaniliselt. Kruntida tootega SylitolKonzentrat 111, 2:1 veega lahjendatuna.

Liimvärvid

Põhjalikult maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB ja vaheviimistlus teha tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Viimistlemata struktuurtapeedid

Värvida ilma eelneva töötlemiseta. Paberist struktuurtapeetide puhul teostada eelnevalt proovikatmine.

Capaver klaaskangastapeedid

Kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund.

Lahtised tapeedid

Täielikult eemaldada, kliister ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB ja vaheviimistlus teha Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrundiga.

Hallitusega pinnad

Hallitus eemaldada märgpuhastuse teel. Pinnad pesta Capatoxiga ja lasta hästi kuivada. Järgida kehtivaid eeskirju (nt bioloogiliste ja ohtlike ainete määrus).

Väikesed defektid

Pärast vastavat eeltöötlust parandada defektid tootega Caparol-Akkordspachtel või Caparol-Füllspachtel P vastavalt teostusjuhendile ja kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol-Haftgrund. Kipspahtlikohad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Pealekandmise meetod

Kanda pinnale küllastunud, ühtlane kiht tootega Sylitol-LithoSil, lahjendamata kujul või max 5% veega vedeldatuna. Kontrastsed pinnad kruntida eelnevalt tootega Sylitol-LithoSil, max 5% veega vedeldatuna. Tugevalt või ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Sylitol Mineralgrund või Caparol Haftgrund. Ennetavaks kaitseks hallituse vastu tuleks Sylitol LithoSil pinnale kanda vähemalt 2 kihis.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 150 ml/m2 kihi kohta. Karedatel pindadel on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha objektil kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel +8 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 tunni pärast kuiv ja ülevärvitav. Täiesti kuiv ja koormust taluv ca 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistad

Peale kanda pintsli, rulliga või pihustada airlessseadmega. Airless-pinnalekandmine Pihustusnurk: 50º Düüs: 0,026’’ Pihustussurve: 150-180 bar

Tähelepanu

Et säilitada tootespetsiifilisi omadusi, mitte segada kokku teiste materjalidega. Mõnede värvitoonide puhul pigmentide lisamisega värvile, tõuseb organiiliste koostisosade osakaal 5% üle VOB/C DIN lõikes 2.4.1 kirjeldatud maksimaalse määra. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks kanda pinnale märg-märjale meetodil ühe tööetapina. Mitte kanda emailvärvidele, soolakobrutistega aluspindadele, kunstmaterjalidele ja puidule. Airlesspihustiga töötamisel värv hästi läbi segada ja läbi sõeluda. Toote Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseviimistluses võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tagada korralik õhutus. Tundlikes eluruumides kasutada aromaatsete aineteta vähese lõhnaga toodet AmphiSilan-Putzfestiger.
Pindade katmine Viimistletavate pindade ümbrus, klaas, keraamika, lakid, klinker, looduslik kivi, metall, viimistlemata või lasuuriga kaetud puit hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed koheselt puhta veega maha pesta

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ajal tagada hea ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Vältida silma ja nahale sattumist. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida veepõhiste värvide jäätmetena, kuivanud materjal kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaaliumvesiklaas, polüakrülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart