ElectroShield

Kruntviimistlus madal- ja kõrgsagedusliku elektomagnetilise kiirguse vähendamiseks siseruumides

Kasutusala

Musta pigmendiga, elektriliselt juhtimisvõimeline spetsiaalviimistlusmaterjal suurepinnaliseks:
  • elektriliste magnetväljade (madalsagedus) vähendamiseks, nagu nt vahelduvpinge kaablites, installatsioonides, seadmetes, seintes jne. 
  • elektromagnetiliste lainete (kõrgsagedus) vähendamiseks nagu nt saatjad, radarid, raadiorelee, mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid jne. 
Sobib väga hästi sellistesse lõhna suhtes tunlikesse piirkondadesse nagu nt laste-, magamis-, elu-, töö-, hotellitoad, haigla- ja arstikabinetid, lasteaiad, koolid jne.

Omadused

  • Elektrijuhtivusega, vähendab kiirgust enam kui 99,5%
  • Minimieeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Nakkuvust parandav
  • Võimeline aurudifusiooniks
  • sd-väärtus < 0,1 m

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945

Pakend/ pakendi suurus

5 l, 12,5 l

Värvitoonid

must

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,35 g/cm3

Täiendavad tooted

Vaskpael Disbon 973 Kupferband

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Erinevatele aluspindadele kandmise sobivuse ja nende vajaliku ettevalmistuse osas palun järgida meie tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”.

Pealekandmise meetod

Rulliga ühtlaselt küllastumiseni peale kanda ja kohe „märg-märjale" meetodil jämeda struktureerimisrulliga (polüestervaht) ühtlaselt ühes suunas rullida. Tulemuseks on kerge apelsinikoore-struktuur. Sileda pinna saamiseks võib ElectroShieldi töödelda tootega Caparol-Akkordspachtel fein. ElectroShield on kasutusvalmis toode. Enne kasutamist korralikult läbi segada. Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Isekleepuv vaskpael Disbon 973 Kupferband piisava ülekattega (ühendamisvõimalus) ca 20 cm pikkusena pistikute piirkonnas maandatavale pinnale paigaldada, pinna külge vajutada ja vajadusel KH-lahjendiga üle töödelda. ElectroShield lahjendamata kujul kaks korda pinnale kanda, 2 tööetapi vahele peab jääma ca 12 tundi. Enne järgnevat viimistluskihti tuleb vaskpaela piirkond pärast ElectroShieldiga katmist töödelda tavalise kaubanduses müüdava, lahustit sisaldava isoleeriva või tõkestava krundiga.

Lõppviimistlus:
ElectroShieldiga töödeldud pinda võib katta selliste värvidega nagu CapaSan, Caparol-Sensitiv või kõik teised Caparoli dispersioon- või lateksvärvid, samuti kiudmaterjali, klaaskanga, toote Capadecor AkkordVlies-Z või teiste tapeediliikidega, kunstvaikkrohviga jne.

Kulu

Siledatel aluspindadel vähemalt 2 x 160 ml/m2. See kogus annab kuiva kihi keskmiseks paksuseks ca 145 µm. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel +5 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Paigaldatud vaskpaela ühendamise kaitsemeetme ja tehniliselt õige kaitselülitiga peab tegema kvalifitseeritud elektrik. Seejuures tuleb kõik pinnad ühendada. Ühendamiseks võib kasutada nt seinakontakti maandusjuhet. Selleks ühendatakse vaskpael seinakontaktiga. Selle ühendamisvõimaluse eelduseks on see, et elektriinstallatsioon oleks vastavalt paigaldatud. Palun laske seda enne tööde algust kvalifitseeritud elektrikul kontrollida.

Kokkusobivus:
ElectroShieldi ei tohi teiste materjalidega segada.

Sertifikaadid

Elektromagnetiliste lainete ja madalsageduslike elektriväljade vähenemist mõõtis ja kinnitas Prof. Pauli Bundesveeri Müncheni Ülikooli kõrgsagedus-, mikrolaine- ja radaritehnika osakonnast. Sertifikaate on võimalik tellida.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada põhjalik ventilatsioon. Tööde ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Mitte
valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP01

Koostis

Polüakrülaatvaik, pigmendid, süsinikkiud, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee