caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/98252/037382_VarioPutz_13.png

Capadecor VarioPutz

Mitmevärviline, matt, ülimalt ökonoomne, värvihelbeid sisaldav krohv siseseintele

Kasutusala

Mitmevärviline, väga kulumiskindel kattekiht siseseintele. Sobib suurepäraselt sisepindade katmiseks büroodes, koridorides, trepikodades, hotellide vastuvõttudes jne.

Omadused

  • Veepõhine
  • Valguskindel
  • Väga kergesti puhastatav
  • Mehaanilist koormust taluv
  • "Mittepõlev” vastavalt standardile DIN 4102, A2 (tunnistus nr PZ-Hoch-03018), sertifikaat kehtib rulliga pealekandmisel
  • Mineraalset pinda meenutav peenestruktuuriline krohvikate
  • Pealekandmiseks sobiva konsistentsiga
  • Lihtsalt pinnale kantav, juba ühe kihi pealekandmine annab suurepärase optilise efekti
  • Hästi parandatav

Sideaine

Kunstvaikdispersioon

Pakend/ pakendi suurus

12,5 kg

Värvitoonid

Läbipaistev sideaine värviliste helvestega.

VarioStone värvitoonid

Vahekiht: Putzgrund 610 värvitoonid

Muster 133D Grau 30
Muster 143D Grau 20
Muster 193D Ginster 120
Muster 213D Palazzo 175
Muster 233D Aprico 120
Muster 253D Oase 55
Muster 273D Umbra-Weiss
Muster 293D Aprico 130
Muster 303D Palazzo 230
Muster 313D Aprico 180
Muster 323D Umbra-Weiss

Muster 353D Palazzo 260
Muster 413D Magma 130
Muster 493D Grau 30
Muster 513D Grau 45
Muster 533D Coelin 65
Muster 553D Malachit 50

Mustrid 31, 32, 35, 41, 49 ja 51 sisaldavad läikivaid helbeid, mille mõju tuleb esile ainult otsese valguse käes.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.

Tehnilised andmed

Sd-väärtus:

ca0,10 m

Nõustamine

Pinnad, millele langevad intensiivsed valguskiired, tuleb vajadusel katta kahekordse VarioPutz krohvikihiga.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinnad

Struktuursed aluspinnad
Kinniolevad jämedakiulised või klaaskiudtapeedid, samuti kergelt kuni keskmiselt struktuursed krohvid võib pärast Putzgrund 610 kruntvärvi pealekandmist katta VarioPutz krohviga. Seejuures tuleb silmas pidada, et krohv ei varja erinevusi aluspinna struktuuris. Vajalikuks võib osutuda VarioPutz krohvi kahekordne pealekandmine.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III
Tugevaid, normaalselt imavaid krohve katta eelneva ettevalmistuseta. Jämedapoorseid ja imavad krohve kruntida tootega OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntidatootega Caparol-Haftgrund või Putzgrund 610.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega Caparol-Haftgrund või Putzgrund 610.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kipspahtliga töödeldud kohad tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund või Putzgrund 610. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida Caparol-Filtergrund fein kruntvärviga. Järgida BFS-juhendit nr 12, 2. osa.

Betoon
Vajadusel kõrvaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmavad ja liivastunud aineosad. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund või Putzgrund 610.

Mittekandvad värvkatted
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohv kattekihid eemaldada. Suurepoorilised, liivase pealispinnaga või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pind pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiinist määrdunud kohti ning tahma- või rasvaplekke pesta vee ja majapidamises kasutatava rasva lahustava üldpuhastusvahendiga ja lasta hästi kuivada. Kuivanud veeplekke puhastada kuiva harjaga pühkides. Kasutada isoleerivat toodet Caparol AquaSperrgrund (tehniline informatsioon nr 384).

Pisidefektide kõrvaldamine
Pärast eeltööd teha parandused Caparol-Akkordspachtel pahtliga vastavalt kasutusjuhendile ja vajadusel veel kord kruntida.

Pealekandmise meetod

Vahekiht
Putzgrund 610 kanda pinnale ühtlase katva kihina, järgides vahekihi värvitooni kokkusobivust soovitud VarioPutz värvitooniga (vt värvitoonide tabelit). Nõrga imavusega või kontrastsetes toonides aluspind tuleb vajadusel katta kahekordse vahekihiga. Kvartsi mittesisaldavad vahekihid kasutamiseks ei sobi.

Rulliga pealekandmine
VarioPutz krohv aeglaselt pöörleva segumasinaga läbi segada ja sobiva rulli abil, ilma vedeldamata, märg-märjale meetodil, ühtlase ja täitva kihina, risti-põiki rullides pinnale kanda (rullid eelnevalt korralikult sisse töötada). Pinnal lasta pisut kuivada ja seejärel töödelda üle pehme harjaga (nt ovaalse harjaga). Ooteaeg sõltuvalt objekti tingimustest on 10-30 minutit. Sisenurkadesse ja teiste ehitusdetailidega piirnevatesse kohtadesse tuleb krohv kanda soovitatavalt rulliga.

Pihustamistehnikas pealekandmine
VarioPutz krohv aeglaselt pöörleva segumasinaga läbi segada. Sobivate pihustamisseadmetega lahjendamata kujul, kergelt ringlevate liigutustega pinnale pihustada ja mitte üle töödelda.

Kulu

Materjalikulu rulliga pealekandmisel
Ca 350 g/m2, täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Materjalikulu pihustamistehnikas pealekandmisel
Olenevalt aluspinna karedusest ca 800-1100 g/m2, täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Vähemalt + 8 °C suhtelise õhuniiskuse juures alla 65%.

Sobivad pihustamisseadmed
Lehterpüstol
Düüs: 4-5 mm
Rõhk: 2,5-3,5 bar

Sobivad rullid
Tootja: Rotaplast
Rotastreif 13
Triplegold 12
Rullide karvapikkus peaks jääma vahemikku 12 kuni 16 mm.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv ca 6-8 tunniga, täiesti kuiv ja koormust taluv ca3 päevaga. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Nõustamine

Nähtavate krohvi jätkukohtade ja värvitoonierinevuste vältimiseks suurte pindade katmisel tuleb kogu pind katta korraga  „märg-märjale" meetodiga ühes tööetapis ning kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali. Caparol-Tiefgrund TB kruntvärvi kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seetõttu tuleb tagada hea ventilatsioon. Eluruumides kasutada aromaatseid ühendeid mittesisaldavat vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestiger kruntvärvi. Kipsi sisaldavate pahtlimasside katmisel võib kauakestva niiskuse mõjul ette tulla paisumist, tekkida õhumulle ja pragusid. Seepärast tuleb piisava tuulutamise ja temperatuuriga tagada pinna kiire kuivamine. Järgida Kipsi- ja Kipsplaaditootjate Ühingu infolehte nr 2 "Kipsplaatide pahteldamine”.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrüülvaikdispersioon, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, abiained kile moodustumiseks, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel  (+372) 600 0690
Fax  (+372) 600 0691
e-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Kleiner Muck ganz groß