caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/76135/032441_TopLasur_12,5_L.png

TopLasur NQG

Kasutusvalmis nanotehnoloogiline lasuurvärv sise- ja välistöödeks.

Kasutusala

Dekoratiivne lasuur kandvatele, struktuursetele katetele ja struktuurkrohvidele sise- ja välistöödel.
Sisepindadel võib kanda tootele MultiStructur Style. Spetsiaalselt mõeldud looduskivide värskendamiseks samaaegselt andes pinnale kaitse ilmastikuolude vastu. 

Omadused

  • ilmastikukindel
  • suurepärane värvitoonipüsivus
  • kõrge diffusioonivõimega
  • CO2-läbilaskevõimega
  • transparentne, toonitav
  • hea nakkega mineraalsetel pindadel
  • keskkonnasõbralik

Sideaine

silikaat/orgaaniline hübriidsideaine

Pakendi maht

5 l, 10 l

Värvitoonid

Valge-transparentne
TopLasur NQG ion käsitsi toonitav max 20 % täistoon- ja toonimisvärvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.

TopLasur NQG on ColorExpressi toonimistehnoloogiat kasutades toonitav kõigis kasutatavates värvitoonikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid.
Soovitame teha proovikatmine. 
TopLasur NQG toonitakse ainult pleekimiskindlate anorgaaniliste pigmentidega. See võimaldab tänu kriidistumiskindla NQG hübriidsideainele parimat värvitoonipüsivust.  

Värvitoonipüsivus BFS-märkelehe nr 26 järgi:
Klass: A
Grupp: 1Läikeaste

Siidjasmatt, G2

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Juba avatud anum hoida kindlalt suletua. Säilib ca 12 kuud.

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

< 0,1 m (kõrge), V1

Veeauru läbilaskvus

(w-väärtus): ca 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (keskmine) W2  .Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

Täiendavad tooted

Sylitol-Minera; Sylitol-Compact; AmphiSilan Compact; MultiStructur Style

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Tuleb järgida
ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued ja juba olemasolevad SILS süsteemide kunstvaik-, silikoonvaik-, tsement pealispinnad (PII)/Mminimaalne survetugevus vastavalt DIN EN 998-1 min 1,5 N/mm2: Vanad krohvid puhastada sobival märgpuhastusmeetodil. Surveveega puhastamisel on max temperatuur 60 °C ning max rõhk 60 bar. Pärast puhastamist lasta pinnal korralikult kuivada. Viimistlusmaterjal valida vastavalt pealiskrohvi omadustele sõltuvalt aluspinna vajadustest.

Krohvid ehitussegude rühmadestP II ja P III/ minimaalne survetugevus vastavalt DIN EN 998-1 min 1,5 N/mm2:

Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20 °C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntimine CapaGrund Universaliga väheneb lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult kivistunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida Dupa-grundiga. Ehitussegude rühma P II mineraalsed kergkrohvid viimistleda tootega Amphisilan-Putzfestiger.

Uued silikaatvärvid: Viimistleda lasuuriga Histolith Antik Lasur.

Vanad kandvad silikaatvärvid ja –krohvid
Kinniolevad värvikihid eemaldada jäägitult sobiva meetodiga, nt mehaaniliselt või keemiliselt ja surveveega üle puhastades järgides kehtivaid eeskirju. Lahtised ja pragunevad värvikihid puhastada kraapimise, harjamise või lihvimise teel. Gruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger. 

Hea kandevõimega vana pinnakattega poorbetoon
Kahjustamata pinnad puhastada. Pinnad kruntida tootega Capagrund Universal. Kahjustunud
poorbetoon-pinnakatete puhul soovitame kasutada Disbon-programmi.

Betoon:
Määrdunud või tolmukihiga kaetud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või surveveega, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Vähem imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jämedapoorsed, kergelt liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Kiudtsementplaadid:
Tugevalt leeliselised kiudtsementplaadid kruntida lubjakobrutiste vältimiseks tootega Disbon 481 EPUniprimer.

Viimistlemata tellismüüritis:
Sobivad ainult külmakindlad müüri- või klinkerkivid ilma võõrkoostisosadeta. Müüritise vuugid peavad olema pragudeta, kuivad ja soolavabad. Kruntida tootega Dupa-grund. Kui viimistlemise ajal muutub pind pruunikaks, tuleb edasi töödelda veevaba Duparol fassaadivärviga.

Kandevõimelised dispersioonvärvid ja silikoonvaikvärvikatted: määrdunud, kriidised värvkatted surveveega puhastada järgides kehtivaid eeskirju. Kruntida CapaGrund Universaliga. Muude puhastusmeetmede korral (pesemine, harjamine) kruntida pind Dupa-Grundiga, polüstürool-soojustusplaatide puhul Amphisilan-Putzfestiger.

Kandevõimelised kunstvaik- ja silikaatkrohv katted:
Vanad krohvid puhastada sobiva meetodiga. Pindade märgpuhastuse korral lasta pindadel enne edasist töötlemist täiesti kuivada. 

Mittekandvad dispersioonvärvid, silikonvaikvärvid, silikonvaik- või kunstvaikkrohvid
Eemaldada jäägitult sobiva meetodiga, nt mehaaniliselt või keemiliselt ja surveveega üle puhastades järgides kehtivaid eeskirju. Nõrgalt imavad või siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal. Jahused, liivased, imavad pinnad kruntida tootega Dupa-grund.

Tööstusgaaside või tahmaga määrdunud pinnad: 
Pind viimistleda veevaba Duparol fassaadiväviga.

Pragunenud krohv- või betoonpinnad:
Viimistleda toodetega PermaSilan või Cap-elast.

Kivide värvimine:
Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja kobrutisteta. Kahjustatud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda Histolith® Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad korralikult kuivama, enne värvimist tuleb neid oskuslikult töödelda fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Ülespoole imbuv niiskus: 
Ülespoole imbuv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalise edu tagab ainult horisontaalse isolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse pakub krohvisaneerimissüsteem, nt Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Soolakobrutistega pinnad: 
Soolakobrutised eemaldada kuivalt harjamise teel. Kruntida tootega Dupa-Grund. Soolakobrutistega pindade viimistlemisel ei ole võimalik tagada viimistluskihi pikaealisust või selle nakkumist.

Defektid: Väikesed defektid parandada pahtliga Caparol Fassaden-Fein­­­­spachtel. Suuremad kuni 20 mm aluspinnavead tasandada pranduspahtliga Histolith-Reno­vierspachtel. Pahteldatud kohad üle kruntida.

Sisepinnad:

Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III / survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 1,5 N/mm2
Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega,
liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F.

Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest PIV/ survetugevus vastavalt EVS EN 13279 min 2 N/mm2
Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Tiefgrund
TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.
Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS juhendit nr 12.

Betoon
Eemaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmuvad ja liivastunud jäägid.

Poorbetoon
Kruntida tootega Capaplex 1:3 veega lahjendatult.

Liivakivi ja tellismüüritis
Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad pinnad
Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad
karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund.

Mittekandvad pinnad
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrundiga. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid
mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol
Tiefgrund TB.

Liimvärvid
Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid
Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega
Capatox või FungiGrund ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava
üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Väga määrdunud pinnad viimistleda Aqua-inn Nº1.

Puit ja puitmaterjalid
Värvida vesialuseliste, keskkonnasõbralike, Capacryl akrüüllaki või Capacryl PU-lakiga.

Väikesed defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides
kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Lasuuri kantakse pinnale sissetöötatud maalriharja, ümara pintsli, naturaalse švammi või lapiga. Töövahendi valik sõltub soovitud lasuuriefektist.

Kattekihtide ülesehitus

Vaheviimistluseks kasutada Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, AmphiSilan-Compact või MultiStructur Style (ainult sisepindadel), struktureerida harjaga, valges või järgneva lasuuriga sobivas heldas värvitoonis. Vaheviimistluseks sobivad ka struktuurkrohvid. Siledaid pindasid ei saa lasuuriga katta ilma üleminekukohtadetta. Lõppviimistlus vastavalt soovitud efektile. 1-3 lasuuri kihti TopLasur NQG soovitud värvitoonis. Lasuuri läbipaistvust saab reguleerida lisades tootele max 30 % vett. Lasuuri võib pinnale kanda märg-märjale meetodil või kuivanud vaheviimistluskihile, vastavalt soovitud tulemusele. Jätkukohtade vältimiseks teineteisega kokkupuutuvad pinnad viimistleda märg-märjale meetodil ühes tööetapis.

Kulu

100 – 150 ml/m2 kihi kohta.
Olenevalt aluspinna imavusest ja struktuurist võib materjalikulu suureneda. Antud kulunormid on arvestatud keskmise materjalikulu järgi. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel
+8 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Erinevate värvikihtide kuivamisaeg on vähemalt 12 tundi. Jahe ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega. Siseruumides tuleb tagada tööde lõppedes hea ventilatsioon.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida tööriistasid värvi või vee sisse kastetuna.

Tähelepanu

Toodet mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva
tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Värv ei
sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tavapärast lahustile omast lõhna, soovitame siseruumides kasutada pigem toodet AmphiSilan Putzfestiger. Fassaadipindadel, mis on suurema niiskuskoormuse all ning esineb suur seente ja hallitustega saastumise oht, soovitame kasutada meie spetsiaaltooteid ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W. Nimetatud tooted sisaldavad spetsiaalseid aineid, mis kaitsevad pinda seente ja hallituse eest. Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline kokkupuude (kriimustus) tekitada heledaid triipe (nn kirjutamissefekt). Tegemist on kõige mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. 
Parandustööid lasuuri puhul teha ei saa.
Sobivus teiste metrjalidega: TopLasuri ei tohi selle eriliste omaduste säilimise huvides segada teiste toodetega. Konstruktiivsed abinõud: väljaulatuvad hooneosad, nagu karniisid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset läbiniiskumist.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada korrralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist vee ja seebiga. Vältida pihustamisudu sissehingamist. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste
värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Hübriidsideaine (orgaaniline- silikaat/akrülaat), silikaadid, vesi, testbensiin, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon