caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/86697/034491_Rollputz_25_KG.png

Capa-Rollputz

Peeneteraline struktuurkrohv dekoratiivseks sisepindade viimistlemiseks

Kasutusala

Pesemiskindel seinaviimistlus sisepindadele erinevates dekoratiivsetes struktuurimustrites

Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ilmastikukindel
  • Vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 4108
  • Pesemiskindel
  • Veeauru läbilaskev
  • Väga vastupidav agressiivsetele õhusaasteainetele
  • Tugev ja löögikindel
  • Kerge ja lihtne peale kanda ja kujundada
  • Vastupidav leelistele, seetõttu mitteseebistuv
  • Kattematerjal vastavalt standardile DIN 18 558 – POrg

Sideaine

Polümeerdispersioon vastavalt standardile DIN 55 945

Pakend/ pakendi suurus

25 kg

Värvitoonid

Valge
Toonitav kuni 5% Amphibolini täistoon- ja toonimisvärvidega või CaparolColor  täistoon- ja toonimisvärvidega (endine Alpinacolor). Kohapeal toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus omavahel hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevusi. Väikesed pinnad on soovitatav katta valge Capa-Rollputz krohviga ja seejärel värvida pind üle soovitud toonis värviga. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 kg või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud krohve. 

Toonitav ColorExpressi toonimismasinates (Capalac mix) suures värvitoonivalikus kuni heledusastmeni 70. 

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Sobivad aluspinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Optigrund E.L.F või CapaSoli LF-ga.

Kips- ja valmiskrohvid ehitus-segude rühmadest PIV ja PV
Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida Optigrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol-Tiefgrund TB-ga. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid, kruntida tootega Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS infolehte nr 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmav, liivane pealispind.

Poorbetoon
Kruntida Capaplexiga, mis on vedeldatud veega vahekorras 1:3. Pind pahteldada siledaks pahtliga Caparol-Akkordspachtel.

Kõvad puitkiud-, puitlaast- ja vineerplaadid
Vahatatud plaadid korralikult lihvida ja tolmust puhastada. Pind kruntida tootega Caparol-Filtergrund grob.

Kandvad kattekihid
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle krohvida. Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada.

Mittekandvad kattekihid
Mittekandvad lakikihid, dispersioonvärvkatted ja polümeerkrohvid täielikult eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida OptiGrund E.L.F või CapaSoli LF-ga. Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga.

Tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida Caparol-Tiefgrund TB-ga. 

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, hõõrudes või kraapides). Pind pesta Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta korralikult kuivada. Pind kruntida vastavalt aluspinna liigile ja seisundile. Seejuures tuleb järgida kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus). 

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob (tehniline informatsioon nr 845).

Pisidefektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Rull või silekellu:
Capa-Rollputz kanda pinnale ilma lahjendamata, kasutades struktuurrulli Moltopren või roostevabast terasest silekellut, ja soovi korral pind struktureerida.

Krohviprits:
Kasutada sobivat krohvipritsi.
Düüs: 6–8 mm
Rõhk: 3–4 bar
500l õhku minutis.
Konsistentsi reguleerimiseks võib lisada kuni 5% vett. Toonitud krohvisegu vedeldamiseks lisatakse vastavalt vähem vett. Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega.

Bild 5 (003600.jpg)
Capa-Rollputzi pealekandmine struktuurrulliga.
Bild 4 (003599.jpg)Bild 8 (003603.jpg)
Struktuur „Bacharach"

Capa-Rollputz kanda silekellu abil ühtlaselt pinnale. Struktuurrulliga vertikaalselt läbi rullida ja pahtlilabida sileda servaga siluda.
Materjalikulu: ca 3400–3700 g/m2

Bild 3 (003598.jpg)Bild 7 (003602.jpg)

Struktuur „Garmisch"

Krohvisegu kanda silekellu abil ühtlaselt pinnale. Struktuurimustri tegemiseks suruda kellu erinevate nurkade all segu sisse ja kergelt tõmmata.
Materjalikulu: ca 3400–3700 g/m2.

Bild 2 (003597.jpg)Bild 6 (003601.jpg)

Struktuur „Lindau"

Capa-Rollputz kanda pinnale struktuurrulliga, segumügerike tipud siluda kellu või pahtlilabida abil.
Materjalikulu: ca 3200–3500 g/m2.Kattekihtide ülesehitus

Krunt- või vahekiht
Putzgrund 610, mis on toonitud CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvide (endine Alpinacolor) ja AVA Amphibolin täistoon- ja toonimisvärvidega viimistluskihiga sarnases värvitoonis.

Lõppviimistluskiht
Capa-Rollputz, mis kantakse pinnale rulli, silekellu või krohvipritsiga.

Kulu

Capa-Rollputz
ca 2–4 kg/m2, olenevalt soovitud struktuurist. Materjalikulu sõltub suuresti soovitud pinnastruktuurist. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur krohvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 8 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv 24 tunni pärast. Täielikult kuiv ja koormust taluv on pind umbes 2–3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Kuna krohvisegus kasutatakse looduslikku liiva, võib esineda väiksemaid värvitoonierinevusi. Seepärast tuleb tervikpindadel kasutada ainult ühe tootenumbriga segu. Erinevate tootenumbritega materjal tuleb enne kasutamist omavahel läbi segada. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta kogu pind ühekorraga märg-märjale meetodil.
Krohv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks. Krohvimistöid mitte teostada otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (uduvihma) korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga.

Kui siseruumides kasutatakse kruntimiseks toodet Caparol-Tiefgrund TB, võib esineda tüüpilist lahustilõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada aromaatidevaba, vähese lõhnaga krunti AmphiSilan-Putzfestiger.

Fassaadipinnad, mis spetsiaalsete objektist tingitud iseärasuste või ilmastikutingimuste tõttu puutuvad tavalisest sagedamini kokku niiskusega, on eriti tugevalt ohustatud seente ja vetikate tekkimisest. Seepärast on sellistel pindadel soovitatav täiendavalt kasutada Caparoli spetsiaaltooteid, nagu ThermoSan, Amphibolin-W või Duparol-W. Need värvid sisaldavad toimeaineid, mis takistavad seente ja vetikate kiiret arengut.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Töötlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Silma või nahale sattumisel pesta kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega. Lihvimistöödel kasutada P2 filtrit. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. 

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrüülvaigu-dispersioon, polüvinüülatsetaatvaik-dispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, vesi, abiained kile moodustamiseks, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehno-loogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart