caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/76687/032637_CapaGold_5_L.png

Capadecor CapaGold

Kuldse metallikefektiga siidläikiv akrülaat-dispersioonvärv sise- ja välistöödeks

Kasutusala

Efektviimistluskiht CapaGold koos spetsiaalkrundiga GoldGrund tagab eelkõige struktureeritud pindadel puhta, loomuliku kuldse värvitooni. Erinevate töötlemisvahendite (hari, pahtlilabidas ja rull) abil on samuti võimalik saavutada omapäraseid ja ilusaid tulemusi.

Süsteemi vajalik ülesehitus – krunt- või vahekiht tootega GoldGrund (tehniline informatsioon nr 814), lõppviimistlus tootega CapaGold – võimaldab luua atraktiivseid pindu, mis on suure koormustaluvusega ja mida saab kasutada SILS-i osapindadel.

Omadused

  • Ilmastiku- ja UV-kindel
  • Kiiresti kuivav
  • Eriti puhas loomulik kuldne värvitoon
  • SILS-i osapindadel kasutatav

Sideaine

Puhas akrülaatdispersioon

Pakend/ pakendi suurus

2,5l; 5l

Värvitoonid

Kuldne

Läikeaste

Läikiv kuni siidläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Toode säilib originaalpakendis vähemalt 1 aasta.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed vastavalt standardile EVS EN 1062

Märghõõrdeklass

klass 1, küürimiskindel ja vastab standardile DIN 53778

Suurim tera suurus

100 µm, S1

Tihedus

ca 1,1 g/cm³

Suurim tera

< 100 µm, S1

Kuivanud kihi paksus

50–100 µm, E2

Veeauruläbilaskvus (sd- väärtus)

0,64 m (keskmine), V2

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB) osa C, standard DIN 18 363 pt. 3.

Aluspinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Uued krohvid võib pärast piisavat ooteaega, st ca + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral, tavaliselt 2 nädala pärast uue kihiga katta. Ebasoodsamate ilmastikutingimuste, nt tuule või vihma korral, peavad ooteajad tunduvalt pikemad olema.

Vanad krohvid: krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad.

Imavad krohvid kruntida tootega CapaSol LF või OptiGrund E.L.F. Tugevalt imavad, liivase pealispinnaga, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan- Putzfestiger. Siledate aluspindade puhul ei tohi pindu katta ilma rullitriipudeta. Seepärast on vaja teha lisakruntkiht tootega Putzgrund 610.

Vanad krohvid tuleb puhastada sobival märgpuhastusmeetodil. Survepesuga puhastamisel võib temperatuur olla maksimaalselt + 60 °C ja rõhk maksimaalselt 60 baari. Pärast puhastamist peab ooteaeg olema piisavalt pikk.

Betoon
Saastunud või tolmava kihiga betoonpinnad tuleb seadusega ette nähtud eeskirju järgides mehaaniliselt või survepesuga puhastada. Imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF. Tolmava pealispinnaga pinnad kruntida tootega Dupa- grund.

Kunstvaik-, silikaat- või silikoonvaikkrohviga kaetud kandvad pealispinnad
CapaGold esitab aluspinnale kõrgeid nõudmisi. Aluspinnaks ei sobi vee toimel paisuvad vanad kunstvaikkrohvid. Veekindlad vanad krohvid tuleb puhastada sobival märgpuhastusmeetodil. Survepesuga puhastamisel võib temperatuur olla maksimaalselt + 60 °C ja rõhk maksimaalselt 60 baari. Pärast puhastamist peab ooteaeg olema piisavalt pikk

Kandvad dispersioonvärvi-, silikaat- või silikoonvaikkrohvikihid
Määrdunud, kriidistunud pealispinnaga vanad kattekihid tuleb seadusega ette nähtud eeskirju järgides survepesuga puhastada. Märgpuhastuse korral lasta pindadel täiesti kuivada.

Mittekandvad dispersioonvärvikihid või mittekandvad mineraalsed kattekihid
Täielikult eemaldada. Seejärel seadusega ette nähtud eeskirju järgides survepesuga puhastada. Pindade märgpuhastuse korral lasta neil enne järgmist töötlemist täiesti kuivada.

Imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Soojusisolatsiooni liitsüsteem, UUS
Isoleermaterjal: Capatect-Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 (EPS).

Armeerimine: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 pealispinnaga tasapinnaliselt pinnale kanda, armeerimisvõrk Capatect-Gewebe 650 siledalt sisse vajutada.

Pealiskrohv: Capatect Amphisilan või Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 või R 20, R 30.

Kruntkiht: teha tootega GoldGrund, rulliga peale kanda (vt lõiku pealekandmise meetodi kohta ja tehnilist informatsiooni nr 814).

Tootega CapaGold kaetava SILS-i pinna tohib katta ainult osaliselt (max 20%).

Soojusisolatsiooni liitsüsteem, VANA
(Eeldus: süsteem peab olema EPS-i abil isoleeritud).

Toodet sobib kanda ehitussegude rühma P II/III kuuluvale krohvile ja kandvatele kunstvaik-, silikoonvaik- ja silikaatkrohvidele (vt lõiku sobivate aluspindade kohta).

Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 pealispinnaga tasapinnaliselt pinnale kanda (vt tehnilist informatsiooni 190).

Pealiskrohv: Capatect Amphisilan või Thermosan NQG Fassadenputz K 20, K 30 või R 20, R 30.

Kruntkiht: teha tootega GoldGrund, rulliga peale kanda (vt lõiku pealekandmise meetodi kohta ja tehnilist informatsiooni nr 814).

Tootega CapaGold kaetava SILS-i pinna tohib katta ainult osaliselt (max 20%).

Aluspinna ettevalmistamine

Defektsed kohad
Välistingimustes: väikesed defektid parandada tootega Caparol Fassaden- Feinspachtel. Suured, kuni 20 mm suurused defektid parandada eelistatavalt pahtliga Histolith Renovierspachtel. Seejärel pahtelduskohad kruntida. Järgida tehnilisi informatsioone nr 710 ja nr 1029. Paranduskohad kohad peavad olema hästi kõvastunud ja täiesti kuivanud.

Imavad krohvid kruntida tootega CapaSol LF või OptiGrund E.L.F. Tugevalt imavad, liivase pealispinnaga, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Siledate aluspindade puhul ei tohi pindu katta ilma rullitriipudeta. Seepärast on vaja tootega Putzgrund 610 teha lisakruntkiht.

Siseruumides: defektsed kohad täita pahtliga Caparol- Füllspachtel P või Akkordspachtel fein. Järgida tehnilist informatsiooni nr 715.

Vetikate või seentega kaetud pinnad
Vetikate või seentega kaetud pinnad tuleb kõigepealt märgpuhastusmeetodil survepesuga puhastada, järgides seejuures seadusega ette nähtud eeskirju. Seejärel pesta pinnad põhjalikult tootega Capatox või FungiGrund ja lasta hästi kuivada.

Soolakahjustused
Soolakahjustused kuivalt harjates eemaldada. Kruntkiht teha tootega Dupa- grund. Soolakahjustustega pindade katmise puhul ei anta garantiid ei kattekihi püsivale nakkuvusele ega soolakahjustuste sidumisele.

Pealekandmise meetod

Enne pealekandmist tuleb toode hästi läbi segada. Töötlemise käigus tuleb toodet regulaarselt segada. Vastavalt aluspinna struktuurile võib materjali peale kanda pintsli, rulli või kelluga. Jätkukohad tuleks rulliga järeltöödelda. Rulliga pealekandmiseks kasutada keskmise karvapikkusega rulle (karva pikkus 12–16 mm), mis ei jäta servaaladele materjaliloike, nt:

Rotanyl 18 keskmise kuni jämeda struktuuriga pindadele,

Rotanyl 11 kerge struktuuriga aluspindadele.

Selleks, et tagada rulliga pealekandmisel (mida soovitatakse ainult jämedama struktuuriga krohvide puhul) metallik-pigmentide ühtlane jaotuvus, tuleb CapaGold ühtlaselt pinnale kanda, ristisuunaliselt jaotada ja rulli abil ühes suunas üle töödelda.

Siledatel, peene struktuuriga aluspindadel tuleks materjali pärast pealekandmist loominguliselt (harjamine, tupsutamine, pahteldamine jne) üle töödelda.

Väga ilusate pealispindade saavutamiseks tuleb CapaGold rulliga pinnale kanda ja seda hiljem ovaalse harja abil ristlöökidega töödelda. Eripäraste pealispindade loomiseks võib kasutada ArteTwin kellut ja tupsutuslaud ning seda eelkõige siseruumides.

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht
Teha ühtlane, kattev kiht tootega GoldGrund (tehniline informatsioon nr 814), toode ristisuunaliselt pinnale kanda, vertikaalselt ühes suunas rulliga üle rullida ja seejärel siluda. Tugeva või erineva imavusega pindadele tuleb enne teha kruntkiht tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

Lõppviimistlus
Kaks kihti toodet Capadecor CapaGold pinnal kanda, vedeldamata kujul. Siledate pindade puhul harja või muude tööriistadega kasutades üle töödelda.

Kulu

Ca 100–150 ml/m2 ühe tööetapi kohta.

Materjalikulu näitajad sõltuvad suuresti aluspinna imavusest ja struktuurist, mida tuleks enne töödega alustamist proovikatmise käigus kontrollida.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 1 tunni pärast tolmukuiv, ca 12 tunni pärast ületöödeldav.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

RMI (Robert Murjahn Institut) katsearuanne 2009/107-16.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid võib utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 35 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Polüakrülaatvaik, efektpigmendid, silikaadid, vesi, glükooleeter, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohaliku esindaja poole. Anname hea meelega üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehituse iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

St. Agatha kirik Bongardis