caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/136978/045831_Calcino_Decor_12kg.png

Capadecor CalcinoDecor

Mineraalne lubipahtel kvaliteetse ja sileda, marmoriga sarnaneva pinna saavutamiseks.

Kasutusala

Mineraalne seinte ja lagede katte-materjal sisetöödeks kustutatud lubjast, marmorjahust ja veest. Calcino- Decor sobib eriti hästi kvaliteetsete sisepindade kujundamiseks nt esinduslikes büroo-, vastuvõtu- ja konverentsiruumides, hotellides, pankades, vabaajakeskustes, kantseleides, samuti elu-ruumides.

Omadused

 • Täiesti mineraalne
 • Orgaaniliste lisaaineteta
 • Kiviimitatsioon
 • Väga hea veeauru läbilaskvusega
 • Väga hea imamisvõimega
 • Mittepõlev, kuna mineraalne
 • Lihtne peale kanda
 • Individuaalselt toonitav

Pakend/ pakendi suurus

12 kg plastämber

Värvitoonid

Calcino- Decor:
Hallikasvalge. Tarnitava segu värvi-toon ja konsistents võivad mineraalsete koostisainete tõttu vähesel määral varieeruda.

Calcino- Color:
Baasvärvitoonid: 22 kasutamisvalmis toonimispastat baasvärvitoonide saamiseks, mida olenevalt lisatava pasta kogusest saab täiendavalt varieerida kolmes heledus-astmes. Põhitoonid on välja töötatud vastavalt Caparol 3D-süsteemile.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinus-kraadide juures, võimalusel mitte alla +5 °C. Toote kuivamise vältimiseks hoida avatud pakend tihedalt suletuna.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Kõvenenud/kivinenud Calcino- Decor on jäik nagu marmorplaat ega veni ja võib ebastabiilse aluspinna korral praguneda. Seepärast peavad aluspinnad olema stabiilsed.

Krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta. Kergelt liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan -Putzfestiger.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV
Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putz-festiger.

 Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntidatootega  OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB (plaatide asetuse kohta vt ka kipskartongplaadid).

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavuse korral kruntida pind tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS-infolehte nr 12, 2. osa.

 Betoon
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmavad ja liivased ained.

 Hea kandevõimega kattekihid
Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada.

Halva kandevõimega kattekihid
Halva kandevõimega laki- ja dispersioonvärvikihid, samuti kunstvaikkrohv kattekihid tuleb eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Halva kandevõimega mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid
Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob (tehniline informatsioon nr 845).

Puit ja puitmaterjalid
Töödelda krundiga Capacryl Holz-Isogrund.  Tehases melamiinvaiguga kaetud plaadid kruntida tootega Capacryl- Haftprimer.

Pisidefektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Pärast aluspinna ettevalmistamist – juhul, kui see on vajalik – tuleb krunt- või vahekiht esmalt alati teha tootega Putzgrund 610. Ebatasased aluspinnad tuleb eelnevalt tasandada pahtliga Caparol Akkordspachtel mittel (keskmine tera) või Caparol Akkordspachtel fein (peen tera). Kui krohvis esineb pragusid, tuleb pahteldamisel kasutada armeerimis-võrku. Ehitustehnoloogilistes pragudes võivad toimuda ekstreemsed liikumised. Seepärast ei ole pragude kestev ja nähtamatu katmine värvimistehnoloogiliste vahendite abil võimalik. Pärast kruntkihi täielikku kuivamist võib Calcino-Decori kohe pinnale kanda. Soovitud välimusega pealispinna saamiseks tuleb läbida 3 tööetappi, mis omakorda koosnevad mitmetest töökäikudest.

Olulised nõuanded

 • Töövahendid peavad olema alati puhtad ja neid tuleb korralikult hooldada.
 • Ämbri serva tuleb regulaarselt puhastada ja jälgida, et pealekantava segu sisse ei satuks kuivanud segutükke.
 • Tööpauside ajal tuleb segu kindlasti kinni katta.
 • Calcino-Decori, Calcino-Colorit ja Calcino-Imprägnierpastet ei tohi mitte mingil juhul vedeldada.

Kui pahtlimassi pinnale peaks olema vedelik tekkinud, tuleb pahtlimass aeglaselt pöörleva seguriga läbi segada.

1. tööetapp
Aluspinna täieliku katmise tagamiseks tuleb pinna pahteldamisel valge Calcino-Decor pahtliga arvestada materjalikuluks umbes 1000 g/m2. Soovitatav on kasutada keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm). Pahtel tuleb pinnale kanda ilma vedeldamata ja tarnimiskonsistentsis. Pealekantud pahtlikiht peab vähemalt 24 tundi kuivama, et vältida pahtli lahtitulekut järgmiste töökäikude ajal. Jaheda ja niiske ilmastiku korral peab kuivamisaeg olema vastavalt pikem. Soovitav on pahtel peale kanda väikeste, kergete pahtlilabida löökidega, see ei  takista järgnevate kihtide pealekandmist.Sellel ja ka järgnevatel tööetappidel tuleb tingimata hoiduda pinna lihvimisest, kuna ühelt poolt on pinna edukaks katmiseks vajalik teatud paksusega pahtlikiht ja teiselt poolt võib peen lihvimistolm tekitada nakkeprobleeme ja pragusid (erand: pahtliparandused või välisservade parandused).

2. tööetapp
Selle tööetapi käigus täidetakse eelmisel tööetapil tekkinud pahtlilabida jäljed. Ebaühtlase ja kiire imavuse vältimiseks kantakse pahtel esmalt pinnale õhukese kihina ja pärast lühikest ootamist kantakse peale uus kiht. Calcino-Color toonimispastadega toonitud Calcino-Decori materjalikulu on umbes 300 g/m2. Toonitud pahtli pealekandmiseks tuleb kasutada teist keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm).

 3. tööetapp
Viimase tööetapi käigus toimub pealispinna viimistlemine, arvestada tuleb keskmise materjalikuluga 100 g/m2. Ka siin kantakse segu kaks korda õhukeselt pinnale: kõigepealt kantakse segu keskmise suurusega pahtlilabidaga (240 mm x 100 mm) pinnale ja umbes 5 minuti pärast pind tihendatakse ja silutakse väikese (200 mm x 80 mm) või kitsa pahtlilabidaga (200 mm x 50 mm). Neid mõlemaid pahtlilabidaid tohib kasutada ainult selleks töökäiguks ja nad ei tohi olla kahjustatud. Pahtlilabidat tuleb käsitseda tundlikult, ilma liiga tugevalt surumata.

Impregneerimine
Selleks, et mitte takistada lubja karboniseerimist, tuleb pinnal 3-6 päeva kuivada lasta, enne kui asuda seda impregneerima. Liiga varajane ületöötlemine võib põhjustada värvusemuutusi. Calcino-Imprägnierpaste kanda pinnale õhukeselt ja ühtlaselt, kasutades selleks kriimustusteta veneetsia kellut või eelistatavalt pehmet ja  karvakesteta rätikut. Impregneerimiseks kasutatava segu kogus ei tohi ületada 30 - 40 g/m2. Pärast lühikest ooteaega eemaldada üleliigne pasta pehme rätiku abil. Pärast kuivamist pind rätikuga veelkord üle pühkida. Liigne impregneerimispasta kasutamine tekitab pinnale kerge valge kihi (üleliigne pimssjahu), mis ei anna õigust reklamatsiooniks ja mida võib vähendada

Kulu

Materjalikulu kolmes tööetapis

Umbes 1500 g/m2, olenevalt alus-pinnast ja pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Vajalikud eritööriistad
Calcino ümarate nurkadega pahtli-labidate komplekt (Veneetsia sile-kellud). Pahtlilabidate komplekti saab Caparolist tellida. Töö erinevatel etappidel (kruntpahteldamine ja toonitud pahtli pealekandmine koos pinna järgneva tihendamisega) tuleb vastavalt kasutada erinevaid pahtlilabidaid. Materjali tihendamisel kasutada ainult ühte pahtlilabidat. Uued pahtlilabidad tuleb liivapaberiga (tera 400- 600) üle hõõruda.

Minimaalne lubatud temperatuur pahteldamisel
+10 °C õhk ja aluspind

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega. Töötamisel tuleb tingimata kasutada puhtaid tööriistu.

Tähelepanu

Vajalik(ud) toonimispasta(d) tuleb originaalanumas läbi segada ja lisada lubipahtlile ilma vedeldamata. Lubipahtel koos toonimispasta(de)ga segada läbi aeglaselt pöörleva seguriga, kasutades mitte teravate servadega labasid. Segu valada ümber puhtasse anumasse ja veelkord lühidalt läbi segada, et tagada värvipigmentide ühtlane jaotumine. Toonitud segu jäetakse kolmeks päevaks seisma ja pärast seda ei tohi seda enam mingil juhul segada või vedeldada. Selle tööetapi käigus pealekantud segu kuivamisaeg on umbes 2–3 tundi.

Pahteldamine Calcino-Decoriga nõuab plaatide kahekordset asetust. Vältimaks pragude teket plaatide ühenduskohtades ja ühendusvuukides, tuleb vuugid nii hästi sulgeda, et tagatud oleks püsiv pragudeta kattekiht.

Calcino-Decori kasutamine eeldab hoolikat ja kestvat aluspinna ettevalmistamist. Vältimaks pragude teket materjalide ühenduskohtades ja ühendusvuukides, peavad vuugid olema nii teostatud, et tagatud oleks püsiv pragudeta kattekiht.

Puhastamine ja hooldamine

Calcino- Imprägnierpaste ei paku kaitset otsese pritsmevee eest (lubjaplekkide moodustumine), samuti rasva-, happe-, tõrva- ning kofeiini- ja teesisaldusega värviandvate ainete eest. Pealispinna kerge määrdumine on eemaldatav sooja veega, vajadusel lisada neutraalseid puhastusvahendeid. Tähelepanu: Mitte kasutada lupja lahustuvaid puhastusvahendeid.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab silmi ja nahka. Tõsiste silmakahjustuste oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist silma ja nahale. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Koostis

Kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkarbonaat, vesi.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

St.Josefi haigla Schweinfurteris