caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/95849/036822_StuccoDecor_DiPerla_Gold.png

Capadecor StuccoDecor DI PERLA

Dekoratiivne, pärlmutterefektiga pahtlimass sisetöödeks.
Capadecor StuccoDecor DI PERLA on pärlmutterefektiga pahtlimass individuaalsete dekoratiivpindade loomiseks siseruumides.

Kasutusala

Sobib hotellide, kohvikute, büroode, eluruumide, haiglate ja paljude teiste erinevate siseruumide dekoratiivseks viimistlemiseks.

Omadused

  • keskkonnasõbralik
  • lahusti ja pehmendusainetevaba
  • veega lahjendatav
  • diffusioonivõimeline
  • lihtne töödeldavus
  • väga vastupidav

Sideaine

orgaaniline polümeervaiksideaine

Pakendi maht

2,5 L

Värvitoonid

  • Silber (Hõbe), Gold (kuld).
  • Capadecor StuccoDecor DI PERLA on masinaga toonitav ColorExpress toonimismasinas 73 värvitooni (55 värvitooni hõbedasele baasile, 18 värvitooni kuldsele baasile) Käsitsi toonimisel segada kogu vajaminev pahtlimass, et vältida värvitoonierinevusi. Kasutata ainult eelnevalt toonitud baase.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas. Kaitsta miinuskraadide ja otsese päikesekiirguse eest. Säilib suletud originaalpakendis vähemalt 2 aastat.

Tehnilised andmed

Vastavalt DIN EN 13 300:

  • Märghõõrdeklass 2
  • Terasuurus: peen

Tihedus

ca 1,0 g/cm3.

Täiendavad tooted

CapaGrund Universal

Sobivad aluspinnad

Kõik tavapärased mineraalsed aluspinnad (krohvid, betoon, tellisehitis), kipsplaat, kipskartong, vanad kandvad värvikihid. 

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Aluspind enne viimistlemist siledaks pahteldada (sobiv toote on näiteks Akkordspachtel mittel või fein), nii et pinnal ei oleks ebatasasusi, auke ega muhkusid. Seejärel kanda pinnale toode CapaGrund Universal järgneva viimistlusega samas värvitoonis ja vastavalt tehnilistele andmetele. 

Krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III:
Tugevad, normaalselt imavad krohvid eeltöödelda tootega CapaGrund Universal. Imavad, kergelt liivased krohvid kruntida CapaSol LF-ga. Väga liivased krohvid kruntidaCaparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestigeriga.

Kips ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV:
Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega CapaGrund Universal.

Kipsist ehitusplaadid, kipskartongplaadid:
Pahtliservad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavusega pinnad kruntida Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestigeriga. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Samtgrund. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund.

Betoon:
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad ained, samuti tolmavad ja liivastunud ained. Suure imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal.

Kandvad värvkatted:
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe vahekihiga katta. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad karestada ning kruntida tootega CapaGrund Universal.

Mittekandvad värvkatted:
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohv- pinnakatted eemaldada. Suurepoorilised, liivase pealispinnaga või imavad pinnad kruntida tootega CapaSol LF. Mittekandvad mineraalvärvkatted eemaldada mehaaniliselt ja puhastada tolmust. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Liimvärvid:
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Puitlaast-, reljeef- või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid:
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad:
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. 

Pisidefektid:
Pärast eeltööd parandada defektid pahtliga Caparol-Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajadusel üle kruntida.

Tähelepanu!
Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel sisetöödel võib esineda tüüpilist lahustilõhna, seetõttu tuleb hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Lõhna suhtes tundlikes ruumides kasutada aromaatsete ühendite vaba vähese lõhnaga toodet AmphiSilan Putzfestiger.

Pealekandmise meetod

Aluspind viimistleda CapaGrund Universaliga, mis on toonitud lõppviimistlusega samasse värvitooni. Toote pealekandmiseks on tarvis spetsiaalseid töövahendeid (veneetsia kellu). Reeglina tuleb lõpliku tulemuse saavutamiseks pinda viimistleda kahes tööetapis. 

Kattekihtide ülesehitus

1. Tööetapp:
Capadecor Stucco DI PERLA veneetsia kelluga "vaba käe" tehnikas õhukese kihina pinnale kanda. Lasta kuivada 12h

2. Tööetapp:

Capadecor Stucco DI PERLA veneetsia kelluga "vaba käe" tehnikas õhukese kihina pinnale kanda. Sellise töövõttega saavutatakse sametile iseloomulik pealispind. Kulunorm ca 70-80ml/m2

Tähelepanu:
Materjal märg-märjale meetodil pinnale kanda, et ei tekiks üleminekukohti. Ventilatsioon ja soojad aluspinnad mõjutavad materjaliga töötlemist. 

Kulu

ca 120-150 ml/m2. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.  

Töötlemistingimused

Minimaalne töötlemistemperatuur +5°C (õhk, materjal ja aluspind). Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%.

Kuivamine/kuivamisaeg

ca 24 h, kahe tööetapi vaheline kuivamisaeg peab olema vähemalt 12 tundi. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus mõjutavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Puhastada koheselt veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valdada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab <1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Stürool-akrüülpolümeerdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon