caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218623/061985_DISBON_Disbocret_504-25kg.png

DisboCRET 504 Feinmörtel 5-40 mm

Betoonpindade parandussegu. Väga hästi töödeldav – ka märg- ja kuivpihustusmeetodil.

Kasutusala

Vigastatud ja mõranenud kohtade parandamiseks ning ülepinnaliseks pealekandmiseks, nt betoonikihi paksuse suurendamiseks.

Omadused

  • Väga hästi töödeldav- ka masinaga
  • Väga hea nakkuvus
  • Vähene kulu
  • Mittepõlev A1 (vastavalt standardile DIN 4102)
  • Pealekantav 5- 40 mm kihina, suurim tera 2 mm
  • Kasutamine lubatud vastavalt määrusele RiLi-SIB, ehitussegude rühm M1
  • Vastab standardile EN 1504-3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd

Sideaine

Lisanditega tsementsegu

Pakendi maht

25 kg kott (Tarnitakse ka konteineriga).

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud. 9 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Suurim tera suurus

2 mm

Tihedus

Värske segu toortihedus: ca 2100 kg/m3
Tahkunud segu omadused (keskmised väärtused 28 päeva pärast)
Tahkunud segu toortihedus: ca 2000 kg/m3

Survetugevus

35 N/mm2

Paindetugevus

> 8,0 N/mm2

Nakketugevus

> 1,5 N/mm2

Mõõdud

text

Sobivad aluspinnad

Betoon, raudbetoon ja kergbetoon. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus 1,0 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Terasarmatuurile teha kehtivate eeskirjade kohaselt korrosioonikaitse tootega Disbocret® 502 Protec plus. Kui segu kantakse pinnale käsitsi, tuleb betoonpind nakkuvuse parandamiseks kehtivate eeskirjade kohaselt töödelda tootega Disbocret® 502 Protec plus. Seejärel kanda segu nakkesillale märg-märjale meetodil. Kui segu kantakse pinnale märg- või kuivpihustusmeetodil, ei ole nakkesild vajalik, terasarmatuurile teha korrosioonikaitse tootega Disbocret® 502 Protec plus. Betoon peab olema kandev, puhas, sellel ei tohi olla lahtisi aineosakesi. Segu nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt eemaldada, et segu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega. Mõranenud kohtade servad tuleb 45-60° all maha võtta. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne segu pealekandmist võib pind olla ainult kergelt niiske.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine
Vajalik kogus vett valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segades lisada järk-järgult vastav kogus kuivsegu ja segada umbes 3 minutit ühtlaseks massiks.

Segamisvahekord

KuivseguVesi
1 massiosa
25 kg kott
0,12-0,15 massiosa
3,125-3,25 l vett

Pealekandmise meetod

Segu kanda tihedalt kellu või pahtlilabidaga märg-märjale meetodil nakkesillale. Sügavad vertikaalsed mõrad parandada kihthaaval. Segu võib pinnale kanda kuivpihustusmeetodil (nt Aliva, Jetmaster) ja märgpihustusmeetodil (nt PFT N2V). Vältida segu kiiret kuivamist päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja tuuletõmbuse mõjul, vajadusel teostada pinna järeltöötlus või rakendada vastavaid kaitseabinõusid. Abisaalungeid kasutada vastavalt kehtestatud reeglitele. Disbocret® 504 Feinmörtel segu järeltöötluse võib teha enneaegselt pealekantud pahtlikihtidega.

Kihi paksus

Kohtvigastused: 5-40 mm
Tervikpinnaline pealekandmine: 5-20 mm
Kihthaaval töötades võib segukiht olla ka paksem.

Kulu

Kuivsegu ca 1,8 kg/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta.

Töötlemisaeg

+20 °C juures keskmiselt 60 minutit.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja mitte kõrgem kui +35 °C.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

4-1092 M1 vastavusklassi kontroll,  RiLi-SIB, Polymer-Institut, Flörsheim
4-1078: tunnistus „Pinnale kandmine märg- ja kuivpihustusmeetodil", Polymer- Institut, Flörsheim

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu segaehituspraht.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Toote kasutamisel järgida Disbon ehituskaitse kasutusjuhendeid.

CE- märgistus

EN 1504-3

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd.
Tooted, mis vastavad antud normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Korterelamu Kuldne Kodu