caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206844/060173_DISBON_Disbocret_545-25kg.png

DisboCRET 545 PCC II-Feinmörtel 6-40 mm

Kunstmaterjal-modifitseeritud, kiududega tugevdatud, tsementsideainega parandussegu. Sõidetavate, mitte sõidetavate ja dünaamiliselt koormatud horisontaalsete ja vertikaalsete betoonpindade reprofileerimiseks.

Kasutusala

Vea- ja murdekohtade reprofileerimiseks ja kogupinnaliseks pealekandmiseks nt betoonikatte suurendamiseks (kasutusjuhtumid PCC I ja II)

Ühendusjoonte loomiseks kihipaksusega 15- 40 mm.

Kandvate betoonosade parandamiseks.

Omadused

  • Kerge valmistada ning hästi töödeldav
  • Madal vee-tsemendi väärtus (W/Z)
  • Vähendab CO2 ja niiskuse sisseimbumist
  • Korrosiooni vähendav
  • Külma- ja lumesulatussoolakindel
  • Töödeldav märgpihustusmeetodil
  • Kihipaksustele 6- 40 mm, suurim tera 2 mm
  • Vastab standardile EN 1504-3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd

Toote kasutamist renoveerimissüsteemina vastavalt standardile ZTV-ING, TL/TP BE-PCC on testitud koos seguga Disbocret® 502 Protec plus. Väljastatud on üldine ehitusjärelevalve sertifikaat.

Sideaine

Kunstmaterjal-modifitseeritudtsementsegu

Pakendi maht

25 kg kott

Säilitamine

Hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud. 9 kuud vähese kromaadisisaldusega.

Suurim tera

ca 2060 kg/m3

Survetugevus

ca 56 N/mm2

Värske segu toortihedus

ca 2200 kg/m3

Tahkunud segu omadused (keskmised väärtused 28 päeva pärast)

Tahkunud segu toortihedus

ca 2060 kg/m3

Paindetugevus

ca 9,7 N/mm2

Nakketugevus

> 2,0 N/mm2


Staatiline E-moodul ca 29 000 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Betoon, raudbetoon ja kergbetoon. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus 1,0 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Terasarmatuurile teha kehtivate eeskirjade kohaselt korrosioonikaitse tootega Disbocret® 502 Protec plus.

Betoonpind tuleb nakkuvuse parandamiseks töödelda kehtivate eeskirjade kohaselt tootega Disbocret® 502 Protec plus. Seejärel kanda segu nakkesillale märg-märjale meetodil.

Betoon peab olema kandev, puhas, sellel ei tohi olla lahtisi aineosakesi. Segu nakkumist takistavad ained (nt vanad värvikihid, õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades.

Tsemendikivil ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide), tsemendikivi tuleb välispinnalt eemaldada, et segu saaks nakkuda tsemendi täiteainetega.

Mõranenud kohtade servad tuleb 45-60° all maha võtta. Aluspind eelnevalt niisutada. Enne segu pealekandmist võib pind olla veel ainult kergelt niiske.

Materjali valmistamine

Vajalik kogus vett valada segamisnõusse. Sobiva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segades lisada järk-järgult vastav kogus kuivsegu ja segada umbes 3 minutit ühtlaseks massiks. Vajadusel lisada vett ning segada veel 2 minutit kuni tekib ühtlane mass.

Segamisvahekord

KuivseguVesi
1 massiosaca 0,09 massiosa
25 kg kott2,25 l 

Pealekandmise meetod

Segu kanda tihedalt sobiva töövahendiga, nt kellu või pahtlilabidas, märg-märjale meetodil nakkesillale. Segu ühtlaselt pinnale jaotada ning seejärel vajadusel siluda.

Vältida segu kiiret kuivamist päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja tuuletõmbuse mõjul, vajadusel teostada pinna järeltöötlus või rakendada vastavaid kaitseabinõusid. Abisaalungeid kasutada vastavalt kehtestatud reeglitele. 

Kihi paksus

Vähemalt 6 mm, max 40 mm. Paksemad kihid kanda pinnale kihi kaupa.

Kulu

Kuivsegu ca 2,0 kg/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta.

Töötlemisaeg

+ 20 °C juures keskmiselt 60 minutit.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja mitte kõrgem kui +35 °C.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega

Sertifikaadid

4-1081 Kontroll standardi ZTV-ING, TL/TP BE-PCC järgi, PCC I kasutamisel, P 2149/00-81, Polymer-Institut, Flörsheim

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu segaehituspraht ja praak.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Toote kasutamisel järgida Disbon ehituskaitse kasutusjuhendeid.

CE- märgistus

EN 1504-3

Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Osa 3: Kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide parandustööd.

Tooted, mis vastavad antud normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee