caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218629/061997_DisboCRET_535_12_5_L.png

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur

Lasuur pesu- ja struktuurbetoonile välitingimustes, kasutatav ka läbipaistva kaitsekihina.  Lahustivaba.

Kasutusala

Kaitseb uusi, vanu ja parandatud pesu-, struktuur- ja dekoratiivbetoonpindasid kahjulike ainete ning vee sissetungi eest ning muudab need koormust taluvamaks. Moodustab kaitsekihi, mis kaitseb vetikate ja sambla eest. Siledate dekoratiivbetoonpindade korral kasutada ainult pigmenteerimata kujul.

Omadused

  • Väga hästi töödeldav
  • Ilmastikukindel
  • Vastupidav leelistele
  • Vastupidav UV-kiirgusele
  • Puhastatav
  • Kiiresti kuivav
  • Kaitseb kahjulike ilmastikumõjude ja korrosiooni eest
  • Veeaurudifusioonivõimeline - ametlikult kontrollitud
  • Kaitseb kahjulike heitgaaside CO2 ja SO2 eest - ametlikult kontrollitud

Sideaine

Akrülaatdispersioon

Pakendi maht

12,5 liitrine plastämber

Värvitoonid

Läbipaistev
Toonitav ColorExpressi toonimismasinates rohkem kui 700 värvitooni.

Läikeaste

Matt vastavalt standardile EVS EN 1062

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tehnilised andmed

Täiteainesisaldus: ca 34 massiprotsenti

Veeimavuskoefitsient (w- väärtus)

< 0,015 kg/(m2 • h0,5), klass W3 (madal), vastavalt standardile EVS EN 1062

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 30 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

3 500

Difusioonitakistus µ (CO2)

1 000 000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 0,28 m

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

ca 80 m

Normaalse imavusega struktuur- ja pesubetoonpinnad kruntida üks kord tootega Disbocret® 535 BetonLasur, lahjendatult 20% veega. Väga tugeva ja ebaühtlase imavusega pinnad tuleb imavuse ühtlustamiseks enne kruntimist töödelda täiendavalt tootega CapaSol LF Konzentrat (1:2 veega lahjendatult). Külma- ja soolakahjustuste vältimiseks võib impregneeriva krundina kasutada ka toodet Disboxan 450 Fassadenschutz. Horisontaalsed, katmata pinnad kruntida tootega Disboxid 420 E.Mi Primer ja karestada tootega Disboxid 942 Mischquarz.

Sobivad aluspinnad

Betoon ja raudbetoon, Disbocret® pahtlid, mineraalsed krohvid. Tsementi sisaldavate, kunstmaterjaliga rikastatud tasandusmasside kattevõimet tuleb kontrollida, võimalusel teha proovikatmine. Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥ 1,0 N/mm2, väikseim üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tugevasti määrdunud, nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad ja klaasjas mittekandev tsementkivi puhastada nt liivapritsiga. Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide). Ühtlase ja piisava paksusega kaitsekihi saamiseks tuleb mõranenud kohad, praod, ebatasasused, augud, poorid ja tühikud parandada kehtivate eeskirjade kohaselt ja täita sobivate Disbocret süsteemi materjalidega. Olenevalt tööde teostamisest võivad parandatud kohad pärast värvimist vähemal või rohkemal määral näha jääda.

Materjali valmistamine

Kruntkihi tegemiseks lahjendada materjal 20% veega. Lahjendatud materjal segada ühtlaseks massiks.

Vahe- ja lõppviimistluskiht

1. Disbocret® 535 BetonLasur on kasutamisvalmis. Enne kasutamist läbi segada.

2. Kaitsva lasuurpinna saamiseks toonida materjali ColorExpress toonimismasinates.

Pealekandmise meetod

Materjal kantakse pinnale pintsli või rulliga. Soovitame lasuuri pealekandmiseks kasutada pehmet harja (näiteks ovaalhari). Värv kanda peale lühikeste pintslitõmmetega. Pärast lühikest kuivamist siluda pind harjaga üle, et saavutada ühtlane lasuurefekt. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, tugeva tuule jne korral. Vajadusel kasutada tellingukatteid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C osa, standard DIN 18 363, lõik 3.1.3.

Kihi paksus

Pealispinna tõhusaks kaitsmiseks peab kuivanud kihi paksus olema vähemalt 80 µm.

Kattekihtide ülesehitus

1. Kruntkiht:

Lasuurkihi värvitoon peaks reeglina sarnanema aluspinna värvitoonile, et vältida ebaühtlaste värvilaikude teket. Disbocret® 535 BetonLasur kanda pinnale märg-märjale meetodil. Nähtavate üleminekukohtade vältimiseks peab pinda värvima vähemalt 2 inimest.

2. Vahe- ja lõppviimistluskiht

Disbocret® 535 BetonLasur kanda pinnale lahjendamata kujul. Sõltuvalt aluspinna heledusest võivad läbipaistvad kaitsekihid värvitooni veidi intensiivistada. Valgest tsemendist või valge marmorlisandiga betoonpindadele tuleb teha proovikatmine, kuna värvitoon võib erineda.

 

Kulu

Kruntkiht

ca 110-220 ml/m2 lahjendatud materjali

Vahe- ja lõppviimistluskiht

Krobeline pesubetoon või jämedastruktuurilised pinnad

ca 110-220 ml/m2 lahjendamata materjali kihi kohta

Siledad või peenestruktuurilised pinnad

ca 90-220 ml/m2 lahjendamata materjali kihi kohta

Materjalikulu sõltub oluliselt aluspinna imavusest ja struktuurist, täpsed kulunormid teha kindlaks enne tööde algust proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Nõuanded värvimiseks

Seinalasuurid on läbipaistvad värvid, mille tulemust mõjutab nii aluspinna värvitoon, imamisvõime ja struktuur, kihipaksus ja lasuuri konsistents, kasutatud tööriistad kui ka maalri individuaalne käekiri. Seepärast soovitame enne pinna katmist teha proovikatmine.

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja pealispinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC ja mitte kõrgem kui + 40 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkate umbes 1 tunni pärast tolmukuiv, umbes 6 tunni pärast vihmakindel ja umbes 12 tunni pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/udu sissehingamist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu vanad kõvastunud värvid või olmeprügi

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 01F

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti. Materjali pealekandmisel järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvusraamatukogu

Paepargi

Eesti Geenivaramu

Tetrise maja