caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206851/060179_DisboCRET_Disbon_510_15L.png

DisboCRET 510 1K-Acryl-Feinspachtel

Pintsliga pealekantav dispersioonpahtel ja alusvärv ühes pakendis. Betooni pooride ja tühimike täitmiseks, samuti kohtpahtelduseks- ka vanade kattekihtide peale.

Kasutusala

Pooride ja tühimike täitmiseks, samuti kuni 1 mm sügavuste defektide ja pragude kohtpahtelduseks.
Remonditöödel ebatasaste ja konarlike pindade tasandamiseks.
Katmata betooni ja struktuurbetooni tasandamiseks ja struktuuri taastamiseks.

Omadused

 • Kasutusvalmis
 • Pintsliga pealekantav
 • Katab pinnalähedasi võrkpragusid (< 0,2 mm)
 • Ratsionaalselt ja lihtsasti töödeldav
 • Plastoelastne
 • Vastupidav leelistele
 • Difusioonivõimeline
 • Kaitseb kahjulike heitgaaside CO2 ja SO2 eest
 • Ilma nähtavate jätkukohtadeta praktiliselt aluspinnani tasandatav
 • Vastab EN 1504-2 ja DIN V 18026 nõuetele: betooni pealispinnakaitsesüsteemid

Toote kasutamist on testitud koos värviga Disbocret® 515 Betonfarbe või Disbocret® 530 OS-Reflect pealispinnakaitsesüsteemis OS 4 (OS-C) ja koos tootega Disbocret® 518 Flex-Finish pealispinnakaitsesüsteemis OS 5a (OS-D-II) vastavalt standardile ZTV–ING.

Sideaine

Täiteainetega stüroolakrülaatvaik- dispersioon

Pakendi maht

15 l plastämber

Värvitoonid

Valge.
Eritoonid tellimisel.

Läikeaste

Matt EVS EN 1062 järgi

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tihedus

ca 1,6 g/cm3

Tahkete osakeste sisaldus

ca 74 mahuprotsenti

Kuivanud kihi paksus

ca 65 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

2.600

Difusioonitakistus µ (CO2)

680.000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 1,80 m (700 µm kuivkihi paksuse juures)

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

ca 480 m (700 µm kuivkihi paksuse juures)

Sobivad aluspinnad

Betoon, Disbocret® pahtlid, mineraalsed krohvid ja vanad värvkatted.
Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥ 1,0 N/mm2, väikseim üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed aluspinnad
Aluspind peab olema kandev, puhas, sellel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Pahtli nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tugevasti määrdunud, nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad ja klaasjas, mittekandev tsemendikivi puhastada sobivat meetodit (nt liivapritsiga) kasutades.
Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide).
Normaalse imavusega aluspind eelnevalt niisutada. Enne pahtli pealekandmist võib pind olla veel ainult kergelt niiske. Tugevalt imavad mineraalsed aluspinnad kruntida vastavalt kasutusjuhendile tootega CapaSol LF Konzntrat.

Värvitud aluspinnad
Kontrollida vanade värvikihtide nakkuvust. Vanad lahtised värvikihid eemaldada.
Kandvad, aluspinnaga tugevalt seotud, mitte kriidistunud vanad värvikihid puhastada. Pinna kruntimine ei ole reeglina vajalik. Kuna ehitustöödel võib ette tulla väga erineva pinnakattega aluspindu, tuleb järgnevate kattekihtide sobivust aluspinnaga kontrollida proovikatmise teel.

Praod (defektid), poorid ja tühimikud
Ühtlase ja piisava paksusega kattekihi saamiseks tuleb praod, mõrad, suuremad ebatasasused ja konarused parandada sobivate Disbocret®-süsteemi materjalidega. Järgida vastavaid kasutusjuhendeid! Väiksemad poorid ja konarused võib täita või tasandada Disbocret® 510 Füllschicht pahtliga.

Materjali valmistamine

Segu on kasutusvalmis ning tuleb enne kasutamist läbi segada.
Olenevalt pealekandmise meetodist, aluspinnast ja ilmastikust võib vedeldada kuni 5% veega. Kuivamise kiirendamiseks võib käsitsi pealekandmisel lisada kuni 20% eelnevalt segatud portlandtsementi (CEM I/PZ 35). Pihustiga pealekandmisel võib sobiva konsistentsi saamiseks vajadusel vedeldada kuni 2% veega.

Pealekandmise meetod

Pahtli võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamistehnikas. Materjal kantakse pinnale olenevalt aluspinnast ühe- või kahekordselt, edasi-tagasi tõmmates, kuni poorid ja tühimikud on täielikult täidetud. Kui aluspinna struktuuri tahetakse säilitada, tuleb pealekantud kiht kummiraakliga kuni aluspinnani maha tõmmata.
Tsementlisandiga segu kasutades võib pinna nt kellujälgede eemaldamiseks pärast piisavat kuivamisaega üle lihvida.
Õhuvabal pihustamisel tuleb ummistuste vältimiseks vajadusel filtrid eemaldada, düüs 0,035”.
Toodet ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, tugeva tuule, soojaks köetud aluspindade korral.
Vajadusel kasutada tellingukatteid. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõige 3. 

Kihi paksus

Ilma nähtavate jätkukohtadeta peaaegu kuni aluspinnani tasandatav, kihi maksimaalne paksus 1 mm. Paksema kihi (maksimaalselt 2 mm) saamiseks tuleb pinda mitu korda katta.

Kattekihtide ülesehitus

Pärast umbes 24 tunnist kuivamist võib Disbocret 510 Füllschicht pahtli katta järgmiste materjalidega: Disbocret® 515 Betonfarbe, Disbocret®  530 OS-Reflect või mit Disbocret® 518 Flex-Finish. 

Kulu

ca 400–700 ml/m2 kihi kohta

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C, maksimaalselt + 40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal umbes 1 tunni pärast tolmukuiv, umbes 2 tunni pärast vihmakindel ja umbes 24 tunni pärast ülevärvitav.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

 • Aktuaalne informatsioon väljastatakse taotluse korral.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart väljastatakse taotluse korral.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, segu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (EÜ nr 247-500-7) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (EÜ nr 220-239-6) (3:1), 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Vältida pihustussudu sissehingamist. Kasutada A2/P2 kombifiltrit.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kivistunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 25 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

vananenud: M-DF 02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaardilt. Materjali pealekandmisel tuleb järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmiseks.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09

1119

DIS-510-001192

EN 1504-2:2004
Pindade kaitseks ettenähtud tooted – pinnakattematerjal
EN 1504-2: ZA.1d ja ZA.1e
DIN EN 1504-2:2004
Võrgukujuliste sisselõigete meetod<GT2
CO2 läbilaskvusSD > 50 m
Veeauru läbilaskvusKlass I
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuurimuutustele> 1,0 (0,7) N/mm2
Nakketugevus tõmbekatsel ≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Tuletundlikkusklass E
Kunstlikud ilmastikuoludNähtavad vead puuduvad


EN 1504-2

Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks.

Tooted, mis vastavad ülelnimetatud normile, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee