caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/216871/061859_DisboTHAN_449_12_kg.png

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

Pigmenti sisaldav, väga elastne, õhuniiskuse mõjul kõvastuv ühekomponentne polüuretaankattekiht rõdudele, terrassidele ja lehtlatele. Sisaldab lahustit.

Kasutusala

Uute betoon-, tsement- ja asfaltpindade katmiseks rõdudel, terrassidel ja lehtlates.
Vanade jäikade ja elastsete kattekihtide renoveerimiseks välispindadel.
Kattekiht Disboroof 412 Dachschichti pinnal, kus võib eeldada kokkupuudet ajutiselt seisva veega.

Omadused

  • talub kestvat niiskust
  • ilmastikukindel ja vastupidav UV-kiirgusele
  • vastupidav kemikaalidele
  • pragusid kattev

Sideaine

Ühekomponentne polüuretaan, õhuniiskuse mõjul kõvastuv, lahustit sisaldav.

Pakendi maht

6 kg, 12 kg plekkämber

Värvitoonid

Ränihall, helehall.
Muud värvitoonid tellimisel.

Luksuslik värvivalik tänu: FloorColor plus kollektsioonile.

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 6 kuud. Enne kasutamist hoida materjali ca 20 °C juures

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 68 µm/100 g/m2

Shore A/D-kõvadus

95/35 DIN 53505 järgi

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

ca. 230 % DIN EN ISO 527 järgi

Sobivad aluspinnad

Betoon, tsement- ja asfaltpinnad, samuti kandvad jäigad ja elastsed kattekihid.
Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev. Pinnal ei tohi olla lahtisi aineosakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavatel polümeersetel tasandussegudel tuleb enne viimistlemist teostada proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2, väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud (betoon ja tsementpind kuni 4 massiprotsenti). Vältida niiskusesisalduse suurenemist. Asfaltpind peab vastama tugevusklassile IC 40 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt töödelda liivapritsiga või freesida, nii et see vastaks eelnimetatud nõuetele. Alati eemaldada vana olemasolev ühekomponentne kattekiht ja samuti kõik lahtine kahekomponentne kattekiht. Olemasolev vana ent kinnine kahekomponentne kattekiht tuleb karestada, puhastada ja seejärel kruntida tootega: Disbon 481 EP-Uniprimer. Kinniolevad elastsed kattekihid tuleb eelnevalt puhastada.
Tähelepanu!: Et hinnata polüesterkattevahendi nakkuvust, tuleb enne viimistlemist teha proovikatmine.
Asfaltpindade täiteaine peab pärast pinna ettevalmistamist olema nähtav vähemalt 75% ulatuses. Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC segudega või Disboxid EP segudega.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutamisvalmis. Enne pealekandmist korralikult läbi segada. Toodet võib üksnes kruntimiseks lahjendada 5-10%. Lahjendamiseks kasutada ainult vedeldajat Disbocolor 499 Verdünner. Teiste vedeldajate kasutamisel jääb pind parandamatult kleepuvaks. Avatud anumast peab kogu materjali korraga ära kasutama, kuna seismisel tekib pealispinnale tugev kile. Juba reageerinud, paksenenud  materjali ei saa vedeldaja lisamisega enam kasutamiskõlblikuks muuta.

Pealekandmise meetod

Materjal kanda pinnale sõltuvalt kasutusalast siluri, mohäärrulli või lühikesekarvalise lahustikindla rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Normaalse imavusega mineraalsed aluspinnad
Kruntida vahendiga Disbothan 449 PU- Deckschicht, lisades 5-10 massiprotsenti vedeldajat Disbocolor 499 Verdünner. Materjal kanda pinnale õhukese kihina ja mohäärrulli abil laiali ajada.

Karedad, väga poorsed mineraalsed aluspinnad
Kruntida vahendiga 420 E.MI Primer. Ooteaeg enne järgmist tööetappi peab olema minimaalselt 12 tundi ja maksimaalselt 24 tundi.

Asfaltpind
Asfaltpind kruntida vahendiga Disbon 481 EP-Uniprimer. Ooteaeg enne järgmist tööetappi peab olema vähemalt 16 tundi ja ei tohi ületada 3 päeva.

Vanad jäigad kattekihid
Kruntida vahendiga Disbon 481 EP- Uniprimer või lihvida või matistada.

Vanad elastsed kattekihid
Materjal kanda pinnale kohe pärast aluspinna puhastamist.

Vahe- ja lõppviimistluskiht
Materjal kantakse pinnale lahjendamata kujul lühikesekarvalise rulliga. Tervete ja tugevate pindade renoveerimisel piisab reeglina ühekordsest kihist.

Pealispinna kujundamine
Disboxid 948 Color-Chipsi puru puistata värskele lõppviimistluskihile ja pealispind katta sileda pinna saamiseks vahendiga Disbothan 446 PU- Klarschicht, libisemiskindla pinna saamiseks vt tehnilist informatsiooni nr 446.

Kulu

Kruntkiht
Normaalse imavusega mineraalsed aluspinnad
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbocolor 499 Verdünner
ca 150–200 g/m2
ca 10–20 ml/m2
Karedad, väga poorsed mineraalsed aluspinnad
Disboxid 420 E.MI Primerca 300 g/m2
Asfalt, vanad jäigad kattekihid
Disbon 481 EP-Uniprimerca 150 g/m2
Vahe- ja lõppviimistluskiht
Disbothan 449 PU-Deckschichtca 400-500 g/m2 kihi kohta
Kattekiht Disboroof 412 peale
Disbothan 449 PU-Deckschichtca. 400-500 g/m2
Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja mitte kõrgem kui +30 °C. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral. Suhteline õhuniiskus peab jääma vahemikku 35-80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril 20 °C olema vähemalt 6 tundi. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 6 tunni pärast kõndimiskuiv ja ületöödeldav, 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, 7 päeva pärast täielikult kõvastunud.

Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõvastumisprotsessi kestel (ca 6 tundi temperatuuril 20 °C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneda nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vedeldajaga Disbocolor 499 Verdünner.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Tuleohtlik. Ärritab hingamiselundeid.
Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
Võib põhjustada hingamisteede ärritusi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti.

Sisaldab isotsüanaate. Järgida tootja poolt antud juhiseid (vt ohutuskaarti). Vedel toode võib ärritada nahka ja hingamiselundeid, esile kutsuda ülitundlikkust ja allergiat. Materjali käitlemise ajal ja järel tuleb tagada korralik ventilatsioon. Vältida auru sissehingamist. Materjali ei tohi pritsida ega pihustada. Isikud, kellel on allergia või kalduvus haigestuda hingamisteede haigustesse, ei tohi materjaliga töötada

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 400 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

PU 20

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon